УЧАСТЬ ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ННІМП ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» МОРОЗОВОЇ МАРИНИ З 1 ПО 3 ЧЕРВНЯ 2023 РОКУ У НАВЧАННІ ЗА ПРОГРАМОЮ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФОРУМУ «ДНІ ОСВІТНЬОГО ЛІДЕРСТВА»

Доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, доцент Морозова Марина з 1 по 3 червня 2023 року пройшла навчання за программою Всеукраїнського форуму «Дні освітнього лідерства.

Участь у зазначеній Програмі передбачала опрацювання наступного кола питань: застосовуваннялідерськихнавичках та вмінь працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач; розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції, поставлених цілей, вимог чинного законодавства, етичних міркувань та соціальної відповідальності закладів вищої освіти; здійснювати ефективну комунікацію всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті, зрозуміло і недвозначно доносити власні міркування, висновки та аргументацію з питань освіти і науки до фахівців, здобувачів освіти і широкого загалу; створювати відкрите освітньо-наукове середовище; розробляти освітні програми з урахуванням потреб ринку праці у фахівцях та навичках, зважаючи на тенденції розвитку Європейського простору вищої освіти; здійснювати самоаналіз освітньої програми з урахуванням особливостей акредитації освітніх програм; розробляти і викладати освітні курси в закладах вищої освіти, використовуючи методики, інструменти і технології, необхідні для досягнення поставлених цілей; використовувати сучасні цифрові технології і ресурси в освітній діяльності; організовувати освітній процес на основі студентоцентрованого підходу.

Отримані навички та компетентності будуть запроваджені в навчальний процес здобувачів кафедри економіки, підприємства та менеджменту ННІМП ДЗВО «УМО»!

Разом до Перемоги!