Бурлаєнко Тетяна Іванівна

Бурлаєнко Тетяна Іванівна

завідувач кафедри
кандидат педагогічних наук, доцент
E-mail
tburlaenko@i.ua
Інформація

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/F-1498-2019

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0001-5734-4611

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=ztaTRbcAAAAJ&hl=ru

 

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Освіта

Економічна Академія імені Карла Адамецького у м. Катовіце (Польща), спеціальність «Банківський працівник у сфері фінансів та кредиту».

Досвід роботи

Розроблення та викладання навчальних курсів: «Фінанси», «Гроші та кредит», «Організація праці менеджера», «Страхування», «Управління трудовим потенціалом», Фінансовий менеджмент», «Публічне адміністрування» для спеціальностей «Управління персоналом та економіка праці», «Менеджмент» за програмами освітнього рівня бакалавр та магістр; «Експертиза освітніх ініціатив», «Нормативні основи діяльності педагога-дорадника» для спеціальності «Дорадництво». Володіння навичками використання у навчальному процесі ігрових форм навчання. Вільне володіння польською мовою (рівень В2).

Загальний стаж – 20 років.

Стаж науково-педагогічної діяльності – понад 10 років.

Тема кандидатської дисертації

«Формування економічної компетентності майбутніх менеджерів освіти засобами ігрових форм навчання», 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти.

Громадська активність

 • Керівник науково-дослідної теми кафедри на громадських засадах: «Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика» (РК 0116U007183) (2016–2020 рр.).
 • Кураторська діяльність на громадських засадах.
 • Академік Міжнародної Академії культури безпеки, екології та здоров'я – «МАКБЕЗ».
 • Робота у редакційній колегії Електронного науково-практичного журналу «Науковий вісник УМО. Серія «Педагогіка», В.3 (2017).
 • Організація та проведення першого міжвузівського логістично-економічного батлу.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Учасник науково-дослідної теми кафедри, підтема «Формування економічної компетентності як складової конкурентоспроможності персоналу засобами ігрових форм навчання».
 • Старший науковий співробітник науково-дослідної держбюджетної теми № 4/15-17 «Акмеологічні засади професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів».

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ (за останні два роки)

Монографії

 1. Педагогічне дорадництво : комплекс програмних матеріалів профільної підготовки магістрів : навчальний посібник / керівн. авт. кол. Н. В. Гузій. — Київ, 2016. — С. 24-49. – 1,04 друк. арк.
 2. Кваліметрія в управлінні : гуманістичний контекст : навчальний посібник / Г. А. Дмитренко, О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, В. В. Медвідь (за заг. ред. Г. А. Дмитренка). — Житомир, 2016. —336 с. – 14 друк. арк.
 3. Культура цільового управління в національній системі освіти : гуманістичний контекст (колективна монографія) / О. Л. Ануфрієва,  Т. І. Бурлаєнко, Г. А. Дмитренко [та ін.]; за заг. ред. Г. А. Дмитренка, В. В. Олійника. — Луцьк, видавництво «Вежа-Друк», 2017. — 412 с. – 17,2 друк. арк.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Бурлаєнко Т. І. Ігрові форми навчання в формуванні економічної компетентності майбутніх менеджерів освіти. / Бурлаєнко Т. І. // Науковий журнал «Science Rise», спецвипуск «Педагогічна освіта» № 2/5 (19) — Харків, 2016. — С. 15–21. – 0,25 друк. арк.
 2. Бурлаєнко Т. І. Nauczaniе poprzez grę w kształtowaniu kompetencji ekonomicznej przyszłych menedżerów oświaty». / Бурлаєнко Т. І. // ROCZNIK POLSKO-UKRAIŃSKI XVIII, за ред. проф., доктора хабілітованого Kazimierzа Rędzińskiego, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2017 р. — С. 389-399. – 0,4 друк. арк.
 3. Бурлаєнко Т. І. Ретроспективний аналіз економічного аспекту підготовки менеджерів освіти в міжнародній історії менеджменту. / Бурлаєнко Т. І. // ROCZNIK POLSKO-UKRAIŃSKI XIX, за ред. проф., доктора хабілітованого Kazimierzа Rędzińskiego, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2017. – 0,5 друк. арк.

Статті в міжнародних виданнях

 • Burlaienko T. Pedagogical Advising and Consultancy in the Modern Educational Institutions., Europska Veda, 2018. – 0,5 друк. арк.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Бурлаєнко Т. І. Особливості управління кредитним портфелем банку / Т. І. Бурлаєнко // Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського; Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове видання. — Миколаїв, 2016. — Вип. 14. — С. 744-748. —Режим доступу: http://globalnational.in.ua/issue-14-2016. – 0,58 друк. арк.
 2. Бурлаєнко Т. І. Акметехнології як шлях вдосконалення професіоналізму педагога / Т. І. Бурлаєнко // Науковий вісник УМО : Електронне видання. — Київ : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. — Випуск 1. Частина 1. — 344 с. — Електронний опт. диск [електронний ресурс]. — Режим доступу: http://umo.edu.ua. – 0,7 друк. арк.
 3. Бурлаєнко Т. І. Особливості використання ділової гри у формуванні економічної компетентності майбутніх менеджерів. / Т. І. Бурлаєнко // Вісник післядипломної освіти № 16 (29). — Київ, квітень 2016 р. — С. 17–31. – 0,6 друк. арк.
 4. Бурлаєнко Т. І. Використання ігрових форм навчання (практичний аспект) для формування економічної компетентності майбутніх менеджерів на прикладі дисципліни «Фінансовий менеджмент» / Т. І. Бурлаєнко // Науковий вісник УМО. Серія «Економіка та управління». Електронне науково-практичне видання. — Київ : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. — Вип. 2. — Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/visnyk_umo/ekonomika/V_2/Бурлаeнко.pdf
 5. Бурлаєнко Т. І. Педагогічне дорадництво і консалтинг в сучасній освітній діяльності Польщі / Т. І. Бурлаєнко // Науковий вісник УМО : Електронне видання. — Київ : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. — Випуск 2. Частина 1. — 346 с. — Електронний опт. диск [електронний ресурс] — Режим доступу: http://umo.edu.ua. – 0,7 друк. арк.

Інші праці (статті)

 • Бурлаєнко Т. І. Підвищення мотивації як функція управління на підприємстві / Т. І. Бурлаєнко, Л. О. Жила // Науковий вісник УМО. Серія «Економіка та управління». Електронне науково-практичне видання. — Київ : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. — Вип. 2. — Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/visnyk_umo/ekonomika

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ (за останні два роки)

 1. XIІ міжнародна наукова конференція «Освіта – історія та сьогодення», Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові (м. Ченстохова, Республіка Польща), 24-26 вересня 2016 р.
 2. І Міжнародна науково-практична конференція викладачів і аспірантів «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», 30 березня 2016 р., м. Київ. Тема доповіді: Бурлаєнко Т. І. Nauczaniе poprzez grę w kształtowaniu kompetencji ekonomicznej przyszłych menedżerów oświaty». / Т. І. Бурлаєнко // ROCZNIK POLSKO-UKRAIŃSKI XVIII, за ред. проф., доктора хабілітованого Kazimierzа Rędzińskiego, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2017 р. — ст. 389-399. – 0,4 друк. арк.
 3. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Дні науки – 2016: наука і практика в професійній діяльності фахівців» у межах І Всеукраїнського фестивалю студентських наукових робіт «Молодь науки – 2016: теоретичні та прикладні аспекти наукової діяльності». 18 травня 2016 р., м. Київ. 
 4.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти», 27 травня 2016 р., м. Київ. 
 5. Онлайн-конференція «Як зробити розрахунки в бізнесі ще зручніше?» 26.10.2016 р. Платформа «ПриватБанку».
 6. Тренінг «Різноманіття та рівність: прийоми і методи виховання толерантності», м. Харків, 11-12.03.2017 р.
 7. ІІ Міжнародний освітній форум-практикум, м. Київ, 18 березня 2017 р.
 8. Презентація результатів українсько-литовського проекту: «Розвиток духовного контексту виховання в глобалізованому світі», м. Київ, ДВНЗ УМО НАПН України, 31.03.2017 р.
 9. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», м. Київ – Суми, 26-28 квітня 2017 р. Тема доповіді: Бурлаєнко Т. І. Об'єкт і предмет консультаційної дії і дорадництва в соціальній роботі/ Т. І. Бурлаєнко // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: електронне наук.-практ. вид.: зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. — м. Київ – Суми, 26-28 квітня 2017 р. — Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-26-04
 10. ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології», м. Київ, 28 квітня 2017 р.
 11. Науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2017: Пріоритетні напрями глобалізаційних змін», м. Київ, 19 травня 2017 р.
 12. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», м. Київ, 26 травня 2017 р.
 13. VIІ-й Всеукраїнський семінар «Забезпечення якості освітньої діяльності ВНЗ на засадах клієнторієнтоованого підходу», 30 травня 2017 р., м. Київ.
 14. Міжнародний семінар «Проектний офіс в структурі сучасного навчального закладу», 1 червня 2017 р., м. Київ.
 15. Круглий стіл «Етика в бізнесі», 16.10.2017 р., ДВНЗ УМО НАПН України, м. Київ.
 16. Семінарі «Фонди ЄС: можливості фінансування індивідуальної мобільності молодих науковців та докторантів», м. Запоріжжя, 18.10.2017 р.
 17. Учасник відкритого майданчика «IMPACT INVESTING: Інвестиції, що діють». Центр розвитку КСВ за підтримкою Королівства Норвегії в Україні. м. Київ, 20.10.2017 р.
 18. Круглий стіл щодо впровадження інноваційного проекту «Нова модель економічної діяльності у сфері вищої освіти», м. Київ, НАПН України, відділення вищої освіти, 25.10.2017 р.
 19. Семінар «Позиціонування навчального закладу на ринку освітніх послуг засобами традиційних та новітніх медіа», м. Київ, ДВНЗ УМО НАПН України, 02.11.2017 р.
 20. ІX Міжнародна науково-практична конференція «Значення людського потенціалу в регіональному розвитку», (м. Подгайська, Республіка Словаччина, 9-10 листопада 2017 р.
 21. Міжнародна конференція «UADOM-2017, ювілей домену UA», м. Київ, 1 грудня 2017р.
 22. Международный научно-практический конгресс (статус – спостерігач) «Mindtechnologies: INVESTMENTS IN INNOVATION», 27 грудня 2017 р., м. Прага (Чехія). Тема доповіді: Burlaienko T. Pedagogical Advising and Consultancy in the Modern Educational Institutions., Europska Veda, 2018.    

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Виставки «Освіта та кар’єра – День Студента 2017» та  «Освіта за кордоном», м. Київ, 16-18 листопада 2017 року. Круглий стіл: «Презентація магістерських програм: «Якість, стандартизація та сертифікація персоналу» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК 

Підвищення кваліфікації

 • «Викладачі (викладачі-тьютори, куратори-тьютори груп) закладів післядипломної педагогічної освіти». Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 142169, 01-12 вересня 2015 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

РІЗНЕ

 • У 2016 р. входила до групи тренерів ДВНЗ УМО НАПН України та проводила тренінги для державних службовців рангу «А» в Національному агентстві з питань державної служби України за темою «Сучасне лідерство: новий підхід до державного управління».
 • У 2016 р. входила до складу робочої групи з розроблення університетського стандарту спеціальності «Дорадництво»; здійснила укладання програм профільних дисциплін з цієї спеціальності та їх методологічного забезпечення, про що є відповідний документ про інтелектуальну власність (№ 69132 від 15.09.2016 р.).
 • У 2016 р. Входила до складу робочої групи з розроблення освітньо-професійних програм: «Якість, стандартизація та сертифікація персоналу», «Соціальна робота».
 • Золота Медаль VІІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2017 р.», м. Київ, видана ДВНЗ «УМО» в номінації «Компетентнісний підхід – основа якості змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти» за навчальний посібник «Кваліметрія в управлінні: гуманістичний контекст», 16-18 березня 2017 р.
 • У 2018 р. входить у склад журі Конкурсу для школярів 11-х класів «Люблін для молоді».