Бурлаєнко Тетяна Іванівна

Бурлаєнко Тетяна Іванівна

Завідувач кафедри
кандидат педагогічних наук, доцент
E-mail
tburlaenko@i.ua

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/F-1498-2019

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0001-5734-4611

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=ztaTRbcAAAAJ&hl=ru

 

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Освіта

Економічна Академія імені Карла Адамецького у м. Катовіце (Польща), спеціальність «Банківський працівник у сфері фінансів та кредиту».

Досвід роботи

Розроблення та викладання навчальних курсів: «Фінанси», «Гроші та кредит», «Організація праці менеджера», «Страхування», «Управління трудовим потенціалом», «Фінансовий менеджмент», «Публічне адміністрування», «Стартап: створення та функціонування підпоиємства», «Менеджмент якості», «Проєктне фінансування» для спеціальностей 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за програмами освітнього рівня бакалавр та магістр; «Експертиза освітніх ініціатив», «Нормативні основи діяльності педагога-дорадника» для спеціальності «Дорадництво». Володіння навичками використання у навчальному процесі ігрових форм навчання. Вільне володіння польською мовою (рівень В2).

Загальний стаж – 25 років.

Стаж науково-педагогічної діяльності – 15 років.

Тема кандидатської дисертації

«Формування економічної компетентності майбутніх менеджерів освіти засобами ігрових форм навчання», 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти.

Громадська активність

 • Керівник науково-дослідної теми кафедри на громадських засадах: «Тренди, ризики та детермінанти соціально-економічного розвитку організації в умовах цифрової трансформації» (0121U114199) (2021–2025 рр.).
 • Експертка з акредитації освітніх програм Національного агенства забезпечення якості вищої  освіти,
 • Членкиня предметної (галузевої) експертної комісії з економіки, підприємливості  та фінансової грамотності  МОН України
 • Кураторська діяльність на громадських засадах.
 • Академік Міжнародної Академії культури безпеки, екології та здоров'я – «МАКБЕЗ».
 • Робота у редакційній колегії Електронного науково-практичного журналу «Науковий вісник УМО. Серія «Педагогіка», В.3 .
 • Організація та проведення першого міжвузівського логістично-економічного батлу
 • Авторка тренінгів та майстер-класів з розвитку міжкультурного освітнього середовища в закладах освіти, впровадженню ігрових методів навчання, попередження булінгу в дитячо-юнацькому колективі
 • Participation in the Erasmus+ project, No. 2018-1-PL01-KA107-049361, Academic year 2020/2021, type of mobility: Staff Mobility for Teaching (STA), April, 19, 2021 – April, 23, 2021, 8 hours, Poland – Ukraine (Бурлаєнко Т. І.).
 • Членкиня редакційної колегії: Social Pedagogy / Pedagogika Społeczna. Kwartalnik ISSN: 1642-672X Wydawnictwo: PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie Patronat: Zespół Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. URL: https://cutt.ly/7Yfa4Kn

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Учасник науково-дослідної теми кафедри, підтема «Формування економічної компетентності майбутніх менеджерів засобами ігрових форм навчання».
 • Старший науковий співробітник науково-дослідної держбюджетної теми № 4/15-17 «Акмеологічні засади професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів».

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ (за останні п’ять років)

Статті у виданнях, які індексуються у Scopus i Web of Science Core Collection:

1. Danylchuk H., Kibalnyk L, Burlaienko T., Dubinina O. Modelling of Trade Relations between EU Countries by the Method of Minimum Spanning Trees. Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019), Series: Advances in Economics, Business and Management Research (Khmelnytskyi, Ukraine, October 4–6, 2019). Atlantis Press, 2019. Vol. 95. P. 217–221.

2. Mayboroda R., Bodnar O., Ababilova N., Morozova M., Burlaienko T. The role of a foreign language in the context of the international standardization of logistics terminology. International Journal of Management. 2020. Vol. 11. Iss. 05. Р. 1321–1331. URL: https://cutt.ly/jGNVvSq

Монографії:

1. Культура цільового управління в національній системі освіті: гуманістичний контекст: кол. монографія / О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, Г. А. Дмитренко [та ін.]; за заг. ред. Г. А. Дмитренка, В. В. Олійника. Луцьк, 2017. 412 с.

2. Теорія та методика професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів: акмеологічні аспекти : монографія / керівн. авт. кол. Н. В. Гузій Артюшина М. В., Гузій Н. В., Бурлаєнко Т. І. [та ін.]; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. 516 с.

3. Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика: кол. монографія / за заг. ред. В. В. Іванової. Суми: ПФ «Вид-во “Університетська книга”», 2020. 231 с.

Навчальні посібники та практикуми:

1. Кваліметрія в управлінні: гуманістичний контекст: навч. посіб. / Г. А. Дмитренко, О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, В. В. Медвідь; за заг. ред. Дмитренка Г. А. Житомир: Видавець О. О. Євенок, 2016. 336 с.

Програми:

1. Освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» спеціальності 073 «Менеджмент» для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти / Т. І. Бурлаєнко, О. А. Іванилова, О. Г. Постоєва. Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2020. 16 с.

2. Освітньо-професійна програма «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Т. І. Бурлаєнко, О. А. Іванилова, О. Г. Постоєва. Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2020. 15 с.

3. Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Т. І. Бурлаєнко, О. А. Іванилова, О. Г. Постоєва. Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2020. 16 с.

4. Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти / Т. І. Бурлаєнко, О. А. Іванилова, О. Г. Постоєва. Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2020. 13 с.

5. Бурлаєнко Т. І. Менеджмент якості: програма навчальної дисципліни за вільним вибором здобувача вищої освіти та робоча навч. програма для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка» спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці», з галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціалізація «Менеджмент», спеціалізація «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  / Т. І. Бурлаєнко // ДЗВО «Ун-т менедж. освіти». − Київ, 2021. – 27 с. – 1,13 друк. арк.

6. Бурлаєнко Т. І. Польська мова: робоча навч. програма навчальної дисципліни за вільним вибором здобувача вищої освіти для для здобувачів / слухачів всіх напрямів підготовки  / Т. І. Бурлаєнко // ДЗВО «Ун-т менедж. освіти». − Київ, 2021. – 18 с. – 0,8 друк. арк.

7. Бурлаєнко Т. І. Проєктне фінансування: програма навчальної дисципліни за вільним вибором здобувача вищої освіти та робоча навч. програма для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» з галузі знань з галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціалізація «Менеджмент», спеціалізація «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  / Т. І. Бурлаєнко // ДЗВО «Ун-т менедж. освіти». − Київ, 2021. – 37 с. – 1,6 друк. арк.

Статті у фахових виданнях:

1. Бурлаєнко Т. І. Ігрові форми навчання в формуванні економічної компетентності майбутніх менеджерів освіти. Science Rise: науковий журнал. Спецвипуск «Педагогічна освіта». Харків, 2016. № 2/5 (19). С. 15–21.

2. Бурлаєнко Т. І. Особливості використання ділової гри у формуванні економічної компетентності майбутніх менеджерів. Вісник післядипломної освіти.  Київ, 2016. № 16 (29). С. 17–31.

3. Бурлаєнко Т. І. Сучасні тенденції світового розвитку педагогічного консалтингу в Україні: педагогічне дорадництво. Україський педагогічний журнал. 2018. № 2. С. 124–127.

4. Бурлаєнко Т. І. Універсальний інструментарій соціального управління: факторно-критеріальна кваліметрія. Україський педагогічний журнал. 2018. № 4. С. 140–142.

5. Алєйнікова А., Сіданіч І., Бурлаєнко Т. Формування духовних цінностей у здобувачів вищої освіти як один із пріоритетних напрямів освітнього менеджменту. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць. Серія «Педагогічні науки» / НАПН України, ДЗВО «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. В. Олійник; редкол.: О. Галус [та ін.]. Київ: Юстон, 2020. Вип. 11(40). С. 10–39. (Категорія «Б», Педагогічні науки). https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-11(40)-10-39 6.  

7. Дубініна Оксана, Бурлаєнко Тетяна, Добровольський Віктор. Особливості впровадження змішаного навчання у підготовці майбутніх менеджерів, збірник наукових праць "Вісник Післядипломної Освіти" Серія «Педагогічні Науки» Випуск 15(44) 2021. Електронний ресурс. Доступно: http://umo.edu.ua/pedaghoghichni-nauki-vipuski/zbirnik-naukovikh-pracj-visnik-pisljadiplomnoji-osviti-serija-pedaghoghichni-nauki-vipusk-1544-2021

Статті у виданнях, що індексуються Міжнародними наукометричними базами:

1. Бурлаєнко Т. І. Акметехнологія як шлях вдосконалення професіоналізму педагога [Електронний ресурс]. Науковий вічник УМО. Серія «Економіка та управління»: електронне наук.-практ. вид. 2016. Вип. 1.. С. 30–43. URL: http://umo.edu.ua. 1 електрон. опт. диск (CD-R). 

2. Бурлаєнко Т. І., Кратік В. С. Коуч-менеджмент або коучинг як стиль управління. Науковий вісник УМО. Серія «Економіка та управління»: електронне наук.-практ. вид. 2019. Вип. 7. URL: http://umo.edu.ua/ekonomika

3. Бурлаєнко Т. І., Дараган Л. В. Теоретичні аспекти управління персоналом на сучасному підприємстві. Науковий вісник УМО. Серія «Економіка та управління»: електронне наук.-практ. вид. 2019. Вип. 7. URL: http://umo.edu.ua/ekonomika

4. Бурлаєнко Т. І. Педагогічне дорадництво і консалтинг в сучасній освітній діяльності Польщі. Науковий вісник УМО. Серія «Економіка та управління»: електронне наук.-практ. вид. 2017. Вип. 3. URL: – Режим доступу: http://umo.edu.ua/vipuski/vipusk-3-2017-ekonomika

Статті у зарубіжних виданнях:

1. Bodnar O., Burlayenko T. Rozwój działalności doradczej jako komponentu zarządzania zasobami ludzkimi. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2018. Т. 80. № 3/ Str. 53–67.

2. Burlaienko T., Andryushchenko L. Pedagogical Advising and Consultancy in the Modern Educational Institutions. Európska Veda. 2018. № 1. С. 53–60.

3. Бурлаєнко Т. І.Nauczaniе poprzez grę w kształtowaniu kompetencji ekonomicznej przyszłych menedżerów oświaty. Rocznik polsko-ukraiński XVIII / за редакцією проф., доктора хабілітованого Kazimierzа Rędzińskiego, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 2017. C. 389–399.

4. Бурлаєнко Т. І. Ретроспективний аналіз економічного аспекту підготовки менеджерів освіти в міжнародній історії менеджменту. Rocznik polsko-ukraiński XIX / за редакцією проф., доктора хабілітованого Kazimierzа RĘDZIŃSKIEGO, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 2017. С. 323–338.

Інші статті:

1. Бурлаєнко Т. І. Формування управлінської еліти як вищого кадрового складу державного управління. Післядипломна освіта в Україні. 2018. № 1. С. 67–69.

Терміни в Енциклопедії освіти НАПН України:

1. Бурлаєнко Т. І. Евалюація. Експертний висновок. Ігрові технології навчання. Компетентність. Конкурентоздатність особистості. Міжнародна академічна мобільність. Успіх.

Тези:

1. Andrushko О., Burlayenko T. E-HRM research and practice in modern Ukraine. Trends in HR and Technology. Іншомовна компетентність – платформа професійного розвитку в ХХІ столітті: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної студентської конференції для студентів немовних спеціальностей: Житомир, 18 квітня 2018 р. / за заг. ред. Н. М. Андрійчук. Житомир, 2018. С. 8–10.

2. Бурлаєнко Т. І.  Дидактичні ігри і проекти в міжкультурній освіті. Матеріали Міжнародного форуму освітян «Трансформація професійного досвіду педагогів-новаторів у освітні тренди майбутнього», присвяченому 25-річчю Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості» (м. Миколаїв, 30–31 жовтня 2019 р.). С. 74–79.

3. Бурлаєнко Т. І. Лідерство як елемент справедливої і відкритої конкуренції. Вплив цифрової освіти на розвиток людського капіталу: матеріали Міжнародної науково-практичної internet – конференції (м. Запоріжжя, 20–21 листопада 2019 р.) / Запорізький Національний університет. URL: https://www.znu.edu.ua.

4. Бурлаєнко Т. І. Лідерство як невід’ємна складова ефективного менеджменту. Парадигмальна модель керівника сфери вищої освіти у контексті євро інтеграційних процесів: матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності (м. Тернопіль, 18–19 травня 2019 р.) / ТНПУ імені Володимира Гнатюка. 2019. С. 72–74.

5. Бурлаєнко Т. І. Об’єкт і предмет консультаційної дії і дорадництва в соціальній роботі. Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: електронне наук.-практ. вид.: зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Київ–Суми, 2017. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-26-04

6. Бурлаєнко Т. І. Формування управлінської еліти як вищого кадрового складу державного управління. Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий і вітчизняний вимір: матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Львів, 24-25 жовтня 2019 р.). 2019. С. 56–60.

7. Бурлаєнко Т. І. Формування управлінської еліти: виклики сьогодення. Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів: зб. тез ІІ-го міжнародного науково-практичного семінару (м. Нітра, Словацька Республіка, 18–20 березня 2019 р.).

8. Бурлаєнко Т. І. Теоретичні засади стратегічного планування в умовах міжнародної конкуренції. Економіко-правові дискусії: зб. тез І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. студ., аспірантів та молодих учених (30 квіт. 2020 р., м. Кропивницький). Кропивницький, 2020.

9. Бурлаєнко Т. І. Управління кафедрою за цінностями в умовах ринкових трансформацій. Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції: зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (16–17 квіт. 2020 р., м. Черкаси). Черкаси, 2020. С. 10–11. URL: https://cutt.ly/QGNVKlb

10. Сванідзе Х. Ш., Бурлаєнко Т. І. Удосконалення системи матеріальної мотивації праці. Наука і молодь – 2020: пріоритетні напрями глобалізаційних змін: зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених (м. Київ, 14 трав. 2020 р.). Київ: Навчально-науковий і.-т менедж. та психології ДЗВО «Ун-т менедж. освіти», 2020. С. 32–37. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp

11. Шагаєв О. О., Бурлаєнко Т. І. Теоретичні засади стратегічного планування та міжнародної конкуренції. Наука і молодь – 2020: пріоритетні напрями глобалізаційних змін: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених (м. Київ, 14 трав. 2020 р.). Київ: Навчально-науковий ін-т менедж. та психології ДЗВО «Ун-т менедж. освіти», 2020. С. 37–43. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp.

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій», 2 квітня 2021 р., м. Миколаїв, (Бурлаєнко Т. І.)

2. I Міжнародна науково-практична конференція «Наука і молодь – 2021: пріоритетні напрями глобалізаційних змін». Відео-конференція, 16 квітня 2021 р., м. Київ

3. Вебінар «Як створити центр забезпечення якості освіти – досвід Університету Ватерлоо», 27 квітня 2021 року, м. Київ (Бурлаєнко Т. І., Савчук Л. М.)

4. Х Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти». 21.05.2021 р., платформа Zoom, кафедра психології та особистісного розвитку ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ

5. Відкрита лекція Еви-Лотти Шьостедт «Бізнес-лідерство та створення глобальної спільноти довіри» (англійською мовою із синхронним перекладом), 25 травня 2021 р., ДЗВО «УМО», м. Київ (Бурлаєнко Т. І., Брусєнцева О. А., Постоєва О. Г.)

6. V Усеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в  умовах післядипломної освіти», 27 травня 2021 р., Сумська обласна Рада, Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Суми (Бурлаєнко Т. І.)

7. І Форум обдарованих учнів закладів професійної (професійно-технічної освіти) Сумської області. Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області, 4 червня 2021 р. (Бурлаєнко Т. І.)

8. II Науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди (PDDig-2021), 11–12 листопада, 2021 р., м. Київ (Ануфрієва О. Л., Бурлаєнко Т. І., Брусєнцева О. А., Іванова В. В., Мельник Т. В., Мурашко О. В., Михайлов А. П., Морозова М. Е., Постоєва О. Г., Савчук Л. М., Фещенко О. Л.)

9. Вебінар на тему: «Українські роми: ціна збереження ідентичності» 17 листопада 2021 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, платформа ZOOM (Бурлаєнко Т. І.)

10. ІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості», 26 листопада 2021 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, в онлайн режимі на платформі Zoom

11. Всеукраїнськa науково-практичнa конференція «Інноваційні практики наукової освіти», НАПН України, м. Київ, 08 грудня 2021 р. (Бурлаєнко Т. І.)

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

І. Організація і проведення наукових масових заходів

1. Міжкафедральний науковий семінар «Психолого-педагогічний супровід підготовки конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення», 12 лютого 2021 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, в онлайн режимі на платформі Zoom (Ануфрієва О. Л., Бурлаєнко Т. І., Брусєнцева О. А., Іванова В. В., Мельник Т. В., Мурашко О. В., Михайлов А. П., Морозова М. Е., Постоєва О. Г., Савчук Л. М., Фещенко О. Л., Бобруйко М. О.)

3. Круглий стіл кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та кафедри менеджменту та економіки Льотної академії Національного авіаційного університету «Актуальні проблеми підготовки конкурентоспроможного фахівця», 24 листопада 2021 р., м. Київ – м. Кропивницький (Ануфрієва О. Л., Бурлаєнко Т. І., Брусєнцева О. А., Іванова В. В., Мельник Т. В., Мурашко О. В., Михайлов А. П., Морозова М. Е., Постоєва О. Г., Савчук Л. М., Фещенко О. Л.)

ІІ. Участь у щорічних виставках «Сучасні заклади освіти», «Інноватика в сучасній освіті», «Освіта та кар’єра».

1. ХІІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти-2021», 27 травня 2021 р., платформа Zoom, м. Київ (

2. Тринадцята міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» та виставки освіти за кордоном «World Edu», 20-22 жовтня 2021 р., платформа Zoom, м. Київ. Круглий стіл в онлайн форматі «Інтернаціоналізація вищої освіти: виклики, досягнення, перспективи», 20 жовтня 2021 р. (Бурлаєнко Т. І., Брусєнцева О. А., Савчук Л. М., Постоєва О. Г.). Круглий стіл «Супротив змінам в умовах цифрової трансформації», 22 жовтня 2021р., платформа: Zoom. Ведуча: Бурлаєнко Т. І., доповідачі: Постоєва О. Г., Мухіна Л. Я.

3. Віртуальна міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – 2021», 12 листопада 2021 р. Круглий стіл «Метод схематизації у підготовці майбутніх менеджерів», 12 листопада 2021 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ). Платформа: Zoom. Ведуча: Бурлаєнко Т. І., доповідачі: Постоєва О. Г., Мухіна Л. Я.

ІІІ. Організація і проведення конкурсів наукових праць

Конкурс наукових учнівських проектів і розробок всеукраїнська «Універсіада-2021», 26 березня 2021 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ (Ануфрієва О. Л., Бурлаєнко Т. І., Брусєнцева О. А., Іванова В. В., Мельник Т. В., Мурашко О. В., Михайлов А. П., Морозова М. Е., Постоєва О. Г., Савчук Л. М., Фещенко О. Л.)

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК 

Підвищення кваліфікації

 • НАПН України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагагічної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447 / 2466-20, за освітньо-професійною програмою «Завідувачі (начальники) кафедр та структурних підрозділів університетів, академій, інститутів». (реєстраційний номер 2464/20 Ц від 13.11.2020 р.)

РІЗНЕ

 • Золота Медаль VІІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2017 р.», м. Київ, видана ДВНЗ «УМО» в номінації «Компетентнісний підхід – основа якості змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти» за навчальний посібник «Кваліметрія в управлінні: гуманістичний контекст», 16-18 березня 2017 р.
 • У 2018 р. входить у склад журі Конкурсу для школярів 11-х класів «Люблін для молоді».