ГРИЩУК ДМИТРО ГЕННАДІЙОВИЧ

ГРИЩУК ДМИТРО ГЕННАДІЙОВИЧ

Доцент кафедри
кандидат педагогічних наук

ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-2284-3706

Профіль вченого у Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=yEzdprwAAAAJ

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України

http://lib.iitta.gov.ua/id/user/1417

Додаткові відомості

Освіта вища

Досвід роботи

14 роки загального педагогічного стажу

Тема кандидатської дисертації: «Громадянська соціалізація молоді в діяльності молодіжних козацьких організацій», 2018 р. (спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка)

Інша викладацька діяльність

Український Біблійний інститут (м. Київ) – викладач, студентський декан

Громадська активність

 • ДРБФ «Возлюби» - засновник та голова правління.
 • Духовний центр «Благовіст» - член консультаційної ради.
 • Релігійна громада Церкви Христової «Місто Сховище (м.Київ)» - старший служитель

Перелік міжнародних наукометричних статей (Scopus, Web of Science):

 1. 1.    Arshava I., Bunas A., Baratynska A., Masenko A., Kucherenko D., Grishchuk D., Psychological Features of Using Interactive Methods in the Process of Learning a Foreign Language // Journal of Advanced Research in Dynamical and Control SystemsVolume 12, Issue 7 Special Issue, 2020, Pages 2149-2153 DOI: 10.5373/JARDCS/V12SP7/20202335
 2. 2.    Oleksandr Kucheryaviy, Dmytro Gryshchuk, Olena Glazunova. Online training of youth club members of Ukraine in projecting volunteer activities in the conditions of the spread of COVID-19. (стаття надіслана на редагування до SCITEPRESS - Science and Technology Publications)

Монографії та посібники

 1. Грищук Д.Г. Розвиток управлінської компетентності керівництва закладу освіти щодо реалізації заходів у сфері запобігання та протидії насильству. Тенденції та проблеми управління закладами освіти: виклики ХХІ століття: кол.монографія / за наук.ред.М.О.Кириченка. Київ, 2021. С. 174-18
 2. Грищук Д.Г. Соціальне проектування із використанням технології ZOOM під час пандемії на прикладі діяльності молодіжних клубів «Соколи» / Інноваційнапедагогічна діяльність як чинник формування життєтворчої компетентності здобувача освіти : моногр. / [Нічуговська Л. І., Ніколенко Л. М. та ін.]; уклад. : Криворотько А. О. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2022. – 484 с., c. 180-206
 3. Модельна навчальна програма «Духовність і мораль в житті людини і суспільства. 5-6 класи» (авт. Жуковський В. М., Сіданіч І. Л., Грищук Д. Г., Губеня І. І., Лахман Н. М.), наказ МОН № 143 від 09 лютого 2022 року
 4. Духовні і моральні основи в житті людини: навчальний посібник для учнів 5 класів закладів загальної середньої освіти, Жуковський В. М., Сіданіч І. Л., Рогова О. Г., Грищук Д. Г., Губеня І. І., Лахман Н.М., Мудрик Л. Є., Черепова І. В., "Схвалено для використання в освітньому процесі", Протокол № 2 засідання експертної комісії з етики та предметів морального спрямування від 26.10.2022

Статті у фахових виданнях:

Грищук Д. Г.   Молодіжні клуби як приклад впровадження адаптивно-соціалізаційної концепції соціальної роботи у закладі освіти / Д. Г. Грищук // Електронне фахове наукове видання «Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка».  –

2020. – Вит.8 (15). Режим доступу до журн.: file:///C:/Users/dema/Desktop/206-Article%20Text-344-1-10-20200311.pdf

DOI: https://doi.org/10.33296/2707-0255-8(15)-14

Участь у науково-практичних заходах

 1. Міжнародна наукова конференція, Міжгалузеві диспути: динаміка та розвиток сучасних наукових досліджень, Вінниця (10.07.2020 р.) Тези: Грищук, Д. (2020). Акмеологічний підхід як стратегічний орієнтир громадянської соціалізації молоді. Матеріали конференцій МЦНД, 57-59. https://doi.org/10.36074/10.07.2020.v2.10
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчанняприрожничих исциплін і середній та вишій школі» (XXVII Каришинські читання). Полтава (28-29.05.2020 р.) Тези: Грищук , Д. (2020). Екологічні проєкти як засіб формування громадянської культури молоді. «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXVІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ) (м. Полтава, 28-29 травня 2020 р.) / За заг. ред. проф. М.В.Гриньової. – Полтава: Астрая, 2020. – 437 с., с.188-189. Режим доступу: http://nature.pnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-2020.pdf
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Виховання духовності особистості у контексті Реалізації цілей сталого розвитку України». Київ (27.02.2020 р.)
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Школа синергії освіти і науки: нові виклики, тренди і можливості», Київ (23.10.2020 р.) Тези: Грищук Д., Школа синергії освіти і духовності як відповідь на глобальні сучасні виклики //  Школа синергії освіти і науки: нові виклики, тренди і можливості : матеріали міжнар. Наук.-практ. Конф. (м. Київ, 23 жовтня 2020 р.). Київ, 2020. С. 55-56
 5. VІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі» Суми (20.11.2020 р.)
 6. ІІ Всеукраїнський науково-методологічний семінар "Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту", Бориспіль (30.10. 2020 року)
 7. Регіональна науково-практична інтернет-конференція «Андрагогічний супровід особистісного та професійного зростання педагога». Житомир (30.10.2020 р.). Тези: Грищук Д.Г. Перспективи онлайн освіти дорослих в умовах карантину // Д. Грищук // Збірник матеріалів регіональної науково-практичної інтернет-конференції «Андрагогічний супровід особистісного та професійного зростання педагога» (м. Житомир, 30 вересня 2020р.). Житомир: Комунальний заклад «Житомирський ОІППО» Житомирської обласної ради, 2020. – 222 с., с. 58-61
 8. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди». Київ (12.11.2020 р.)
 9. Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовно-моральне виховання дітей і молоді в сучасному освітньому просторі: теорія, практика» (16-17 червня, 2022 р., Переяслав-Хмельницький)
 10. Грищук Д., Любов як основна детермінанта розвитку української національної ідентичності, Духовно-моральне виховання дітей і молоді в сучасному освітньому просторі: теорія, практика: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 30-31 серпня 2022 р. / за редакцією Н.Є. Химич. Переяслав: Університет Григорія Сковороди в Переяславі. 2023. 155 с. (Електронний збірник).
 11. Грищук Д., Громадський центр “Друге Крило” як приклад соціального проектування роботи з ВПО та мешканцями прифронтових регіонів: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичній конференції з соціальної роботи «Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології» 15 березня 2024 року, Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Електронний збірник).

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Навчальний вебінар (в онлайн-форматі) з проблеми «Духовно-моральне виховання дітей та молоді у закладах загальної середньої освіти в НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ» ( для директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи, педагогів закладів загальної середньої освіти, спеціалісти обласних, районних, міських департаментів/ управлінь/ відділів освіти) (8-10 лютого, 2022 року)

Професійний розвиток:

Наукове стажування на тему: «Distance education in social work» («Дистанційна освіта в соціальній роботі») Люблінський технологічний університет (м. Люблін, Польща) з 01.04. 2021 по 15.06.2021. Загальна кількість – 180 год. (6,0 кредитів ECTS) (сертифікат № 3-2021-UMO від 15.05.2021).

Проходження курсів підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою “Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій, інститутів” (Свідоцтво СП №35830445//2978-23 від 15.12.2023 р.)