Приходькіна Наталя Олексіївна

Приходькіна Наталя Олексіївна

Доцент кафедри
кандидат педагогічних наук, доцент
Інформація

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/Е-9524-2019

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-6211-5546

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com/citations?authuser=1&user=dRssrnYAAAAJ

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/cgi/users/home?screen=Workflow%3A%3AView&dataset=user&dataobj=1459

 

Додаткові відомості

Освіта вища

Досвід роботи: загальний стаж – 20,5 року, науково-педагогічний стаж – 10 років, науковий стаж – 15 років.

Теми дисертацій

Тема кандидатської дисертації: «Педагогічні умови реалізації гендерного підходу  у фаховій підготовці  студентів гуманітарних спеціальностей», 2009 р. (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.)

Громадська активність

Атестаційна комісія (для атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою) – член атестаційної комісії

Наукова діяльність

 1. Держбюджетна науково-дослідна робота  на тему «Теоретичні та методичні засади управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу в межах Європейської кредитно трансферної системи організації навчального процесу» (2012-2014 р. – дослідження; 2015-2017 р. – впровадження). Державний реєстраційний номер 0112U001593 – старший науковий співробітник.
 2. Науково-дослідна робота на тему: «Інноваційні технології управління системою післядипломної педагогічної освіти в умовах суспільних змін» (2015-2018 р.). Державний реєстраційний номер 0116U004868 – член групи розробників.
 3. Науково-дослідна робота на тему: Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін (2017-2021 р.) – Державний реєстраційний номер 0117U002378) - член групи розробників.

Перелік продукції (за останні два роки)

Посібники

 1. Психолого-педагогічний практикум : / [А. Я. Боднар, М. О. Голубєва, Н. О. Приходькіна та ін.]. - К. : ПП «ДІРЕКТ-ЛАЙН», 2017. - Частина 3. – 276 с.
 2. Проектний менеджмент для інноваційного розвитку освітніх організацій України: навч. посіб. для підготовки магістрів за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами», підвищення кваліфікації слухачів, керівників навчальних закладів/З. В. Рябова, А. Б. Єрмоленко, Т. А. Махиня та ін.; за заг. ред. академіка В. В. Олійника, маг. Ф. Фреха; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; КультурКонтакт Австрія.— К., 2017.— 118 с.
 3. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / З. В. Рябова, І. І. Драч, Н. О. Приходькіна, Н. В. Любченко [та ін.]. – К. : НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. – 316 с.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Приходькіна Н. Проектна діяльність як засіб формування професійної компетентності студентів / Н. Приходькіна // Науковий вісник УМО: електронне видання. - Випуск 1. - 2016. - Режим доступу : http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/visnyk_umo.
 2. 2.     Prykhodkina N. Using technology of inverted training in preparation of masters in pedagogy of higher school / N. Prykhodkina // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / Ун-т менедж. освіти НАПН України ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. — К., 2005. — Вип. 15(28) / голов. ред. В. В. Олійник. — К. : АТОПОЛ ГРУП, 2016. - С. 98-105.
 3. 3.     Приходькіна Н. Основні теоретичні концепції медіаосвіти / Н. Приходькіна // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць. - Кривий Ріг : ВЦ КДПУ; Айс Принт, 2017. - Вип. 3 (49). - С. 264-277.
 4. 4.     Приходькіна Н. Основні положення концепції Герберта Маршалла Маклюена в контексті виникнення феномена медіаосвіти / Н. Приходькіна // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Педагогічні науки / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка ; гол. ред. Носко М. О. - 2017. - Випуск 142. - С. 145-151
 5. Приходькіна Н. Медіаосвіта як спосіб формування критичного мислення учнів Н. Приходькіна // Постметодика. – 2017. – № 1. - у друці

Інші праці 

 1. Prykhodkina N. 7 keys facilitation techniques in project management / N. Prykhodkina // Materials of International scientific and practical conference (18-21 January 2016, Bratislava, Slovac Republic). - Volume 2. - 2016. - P. 34-35.
 2. Приходькіна Н. Проектна діяльність як засіб формування професійної компетентності студентів [Електронний ресурс]  / Н. Приходькіна // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і аспірантів 30 березня 2016 р. – К. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти, 2016. ‑ Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/konferenc/%D0%A2%D0%95%D0%97%D0%98_%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_30_03_2016_1.pdf#page=187
 3. Приходькіна Н. Розвиток комунікативної компетентності майбутнього викладача вищої школи / Н. Приходькіна // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Ціннісні орієнтації в управлінні процесом підготовки фахівців педагогіки вищої школи" : матеріали конференції / ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України ; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка [гол. ред. Конет І.М.]. - Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2016. - С.  99-105.
 4. Приходькіна Н. Креативність як необхідна професійна компетенція керівника навчального закладу / Н. Приходькіна // Керівник нової української школи: світоглядно-професійні орієнтири : збірник наукових праць / [В. П. Андрущенко, В. П. Бех, О. В. Алейнікова та ін.] ; МОН України, НАПН України, Асоціація керівників шкіл України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. - С. 141-144.
 5. Приходькіна Н. Актуальність формування медіакомпетентності людини закладу / Н. Приходькіна // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців» (м. Хмельницький, 30–31 березня 2017 р.). / [ред. колегія: Є. М. Потапчук, Т. Л. Левицька, Л. О. Подкоритова та ін.] ; МОН України, Хмельницький національний університет [та ін.]. - Хмельницький : ХНУ, 2017. - С.  117-119.
 6. Приходькіна Н. Медіаосвіта: «мода» чи необхідність / Н. Приходькіна // Конфліктологічна експертиза: теорія та методика : матеріали XVI міжнародної науково-практичної конференції «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» (м. Київ, 17 лютого 2017 р.) / [А. М. Гірник, В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко та ін.]. - К. : НаУКМА, 2017. - С. 27-29.
 7. Приходькіна Н. Актуальність інтеграції медіаосвітніх технологій до професійної підготовки майбутніх викладачів вищої школи / Н. Приходькіна // Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри : матер. міжн. наук.-практ. конф. «Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри» (м. Київ, 5 – 6 квітня 2017 р.). / за заг. ред. Семигіної Т. В. - К. : Академія праці,соціальних відносин і туризму, 2017. - С. 309-312.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки) 

 1. International scientific and practical conference «Economics, science, education: integration and synergy» (Bratislava, SlovakRepublic, 18-21 January 2016).
 2. Дні науки НаУКМА-2016 (25 січня 2016 р., НаУКМА, Київ).
 3. Тренінги у межах україно-австрійського проекту «Формування компетенцій з проектного менеджменту для інновативного розвитку шкіл для керівників шкіл України» (підготовка тренерів) за підтримки Культур-Контакт-Австрія (16-18 лютого 2016 р., м. Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 25-26 жовтня 2016 р., м. Одеса).
 4. Тренінг «Від менеджменту  творчості - до лідерства-служіння» (3 березня 2016 року, м. Київ, УМО).
 5. Тренінг «Ненасильницьке спілкування в освітньому просторі вищої школи» (21 березня 2016 року, м. Київ, УМО).
 6. І Міжнародна науково-практична конференція викладачів і аспірантів «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: матеріали» (30 березня 2016 р., УМО, Київ).
 7. XV міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» (26 лютого 2016 р., НаУКМА, Київ).
 8. Тренінг «Вступ до проектного менеджменту» в рамках україно-австрійського проекту «Формування компетенцій з проектного менеджменту для інновативного розвитку шкіл для керівників шкіл України (підготовка тренерів)» (23 травня 2016 року, УМО, м. Київ).
 9. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» (27 травня 2016 р., УМО, Київ).
 10. Тренінг «Методологія і методика критичного мислення» (30 травня 2016 року, УМО).
 11. Науково-методологічний семінар «Теоретико-методологічні засади управління якістю загальної середньої освіти в регіоні» (1 червня 2016 року, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України, м. Київ).
 12. Науково-методологічний семінар «Теорія і практика управління розвитком загальноосвітнього навчального закладу» (1 червня 2016 року, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України, м. Київ).
 13. Науково-методологічний семінар «Формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін» (1 червня 2016 року, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України, м. Київ).
 14. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 120 річниці з дня народження Миколи Олександровича Бернштейна «Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія (м. Вінниця, 16-17 вересня 2016 р.).
 15. Всеукраїнський науковий форум «Адаптивні системи управління в освіті» (м. Харків, 17-23 вересня 2016 р.).
 16. Всеукраїнська науково-практична конференція «Ціннісні орієнтації в управлінні процесом підготовки фахівців педагогіки вищої школи» (м. Кам’янець-Подільський, 25 – 26 жовтня 2016 р.).
 17. Науково-методологічний семінар «Позиціонування навчального закладу на ринку освітніх послуг засобами традиційних та новітніх медіа»  (2 листопада 2016 року, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України, м. Київ).
 18. Тренінг "Коучинг в освіті" (2 листопада 2016 року, м. Київ, УМО).
 19. Науково-методологічний семінар "Сучасні вимоги до військово-патріотичного виховання молодого покоління" (23 листопада, ПНЗ ЦВПСВМ "Десантник", м. Київ).
 20. XVI міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» (17 лютого 2017 р., Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ)
 21. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Методичні рекомендації щодо опису освітньої програми у контексті нових стандарті вищої освіти» (24 березня 2017 року, МОН України, м. Київ)
 22. Всеукраїнський круглий стіл «Трансформація підготовки менеджерів освіти до реалізації концепції «Нова українська школа»
 23. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців» (30–31 березня 2017 р., Хмельницький національний університет, м. Хмельницький)
 24. Міжнародна науково-практична конференція «Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри» (5 – 6 квітня 2017 р. ,  Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ)
 25. II Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій» (26-28 квітня 2017 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», м. Київ - м. Суми)
 26. I Міжнародна науково-практична конференція «Білінгвальна модель освіти як приклад інноваційного підходу до формування ключових компетентностей учня у новій українській школі» (27 квітня 2017 р., ТОВ НВК «Золоче», с. Вишеньки)
 27. Студентська наукова конференція «Дні науки – 2017: наука і практика в професійній діяльності фахівців» (19 травня 2017 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», м. Київ)
 28. Всеукраїнська науково-практична конференція  «Медіатравма в умовах інформаційної війни: психологічний та педагогічний аспекти» (20-21 червня 2017 р., Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, м. Київ)
 29. Всеукраїнський науково-практичний семінар "Впровадження медіаосвіти у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів"(22 червня 2017 р., ПОІППО, м. Полтава)
 30. Міжнародна науково-практична конференція «Медіакультура та інформаційна безпека в європі та світі: освіта, методологія медіадосліджень, практика» » (12-14 жовтня 2017 р., Класичний приватний університет, м. Запоріжжя)
 31. Тренінг «На шляху до інклюзії. Роль педагогічно-психологічної консультації» (9 жовтня 2017, НАПН, м. Київ)
 32. ІХ Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» (24-26 жовтня 2017 р., м. Київ)
 33. Науково-методологічний семінар «Позиціонування навчального закладу на ринку освітніх послуг засобами традиційних та новітніх медіа» (2 листопада 2017 р., УМО, м. Київ).

Науково-організаційна діяльність

 1. Керівник проектної групи (гарант) освітньо-професійної програми галузі знань 01 Освіта/ Педагогіка, спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки, спеціалізація «Педагогіка вищої школи».
 2. Науково керівництво дипломними роботами та курсовими проектами здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами (ПІБ здобувача, тема дисертації, наукова спеціальність, примітки)

Наукове керівництво аспірантами:

Спеціальність 13.00.06 – теорія і методика управління освітою

 1. Заусаєва Алла Володимирівна «Управління розвитком медіакультури  вчителів загальноосвітніх навчальних закладів у системі методичної роботи».
 2. Волчкова Світлана Іванівна «Управління якістю надання освітніх послуг у спеціальних закладах освіти».

Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

 1. Говоруха Наталія Олександрівна «Формування сенсожиттєвих цінностей студентської молоді у процесі волонтерської діяльності»

Наукове керівництво здобувачами:

Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

1. Любчак Наталія Миколаївна «Формування дослідницької компетентності майбутніх учителів української мови і літератури у процесі проектної діяльності»

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проектах 

 1. 2013 – 2016  рр. ‑ Україно-австрійський проект «Формування компетенцій з проектного менеджменту для інновативного розвитку шкіл для керівників шкіл України». Член творчої групи, сертифікат тренера й співавторство у розробці навчального посібника: Проектний менеджмент для інноваційного розвитку освітніх організацій України: навч. посіб. для підготовки магістрів за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами», підвищення кваліфікації слухачів, керівників навчальних закладів/З. В. Рябова, А. Б. Єрмоленко, Т. А. Махиня та ін.; за заг. ред. академіка В. В. Олійника, маг. Ф. Фреха; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; КультурКонтакт Австрія. ‑ К., 2017.— 118 с.

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (назва модулю, тип модулю, документ, що засвідчує, дата видачі довідки/сертифікату)

 1. Підвищення кваліфікації за категорією «Науково-педагогічні працівники ВНЗ ІІІ-IV р.а. за професійною програмою підвищення кваліфікації працівників органів державної влади в галузі знань «Державне управління».
 2. Підвищення кваліфікації за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій, інститутів» Свідоцтво СП 35830447/2798-16 вид. 16.12.2016 р.