Сіданіч Ірина Леонідівна

Сіданіч Ірина Леонідівна

Професор кафедри
доктор педагогічних наук, професор

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/E-9820-2019

ORCID ID
https://orcid.org/0000-0002-2992-3808

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=QhCkTcgAAAAJ&hl=uk

Сторінка автора у у Електронній бібліотеці НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/4041

 

Додаткові відомості

Освіта  вища, викладач етики та психології сімейного життя

Досвід роботи – 35 років

Тема дисертації:
«Духовно-моральне виховання дітей у вітчизняній школі (ХХ – перша чверть ХХІ ст.)»

Громадська діяльність

член Громадської ради з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при МОН України, член редколегії журналу-часопису «Слово Вчителю», член комісії МОН України з предметів духовно-морального спрямування

Наукова діяльність

1.       Участь у науково-дослідній роботі на тему: Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін (2017-2021 р.) – Державний реєстраційний номер 0117U002378). (Керівник проф. Рябова З.В.).

2.       Тема Лабораторії християнської педагогіки УВУПО (на громадських засадах): «Психолого-педагогічні засади підготовки фахівців з християнської педагогіки у вищій школі» (Керівник проф. Сіданіч І.Л.).

Перелік продукції (за останні два роки)

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

1. Cіданіч І.Л. Духовність виховання в сучасній українській школі // Горизонт духовності виховання: колективна монографія / The Horizon of Spirituality of Education: collective monograph. Уклали й підготували Йонас Кевішас та Олена М. Отич. Вільнюс Zuvedra, 2019. (584 с.) – С.479 – 493.

2. Sidanich Irina Training of higher education applicants through internet usage with the specialization in "Christian pedagogy" // “Culture – transformations – education” annual of the faculty of pedagogy University of Rzeszów (республіка Польща) / Zoya Ryabova, Irina Sidanich //Rocznik polsko-ukraiński. – 2018, № ІХХ – С. 333-345.

3. Сіданіч І.Л. Духовно-моральна компетентність педагога як передумова забезпечення духовно-моральної спрямованості викладання навчальних предметів у закладах освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. - № 9(73) – С. 118 – 130.

4. Сіданіч І.Л. Управління впровадженням духовно-морального компонента в систему магістерської підготовки майбутніх викладачів зі спеціалізації «Християнська педагогіка у вищій школі» // Педагогічні  науки: теорія, історія, інноваційні технології. - Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017.- № 10(74) – С. 229 – 240.

5. Sydanych І. L. Scientific grounds of management  of  the  spiritual-moral  education  of Ukraine : monograph / І. L. Sydanych ; NAPS of Ukraine, university of educational management. — К. UEM, 2016. — 244 p.

6. Сіданіч І. Л. Нові тенденції розвитку вищої освіти України в умовах євроінтеграційних процесів / І. Л. Сіданіч // Науковий журнал Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, ISSN 1338-9432, Volume 4, №6/2016, Koŝice, Slovakia – P. 126-129.

 

Інші праці

1. Сіданіч І.Л. Моральні та життєві дороговкази для людини. Християнська етика в українській культурі : навч. посіб. для учнів 8-го класу / Ірина Сіданіч, Галина Красікова, Наталія Красікова. – Коломия : ВПТ «Вік», 2019. – 218 с.

2. Олійник О.В. Школа подружнього життя: метод.посібник для вчителів 9-11 класів / О.В.Олійник // Наук. редактор Сіданіч І.Л. – Дніпро, 2018. – 92 с.

3. Болгар В., Романенко О. Моя пісня – моя Україна: навч.-метод. посібник / В. Болгар, О. Романенко // Наук.редактор Сіданіч І.Л. – Київ, 2019. – 56 с.

4. Академія Суперкниги: навч. програма для дітей 1- 6 класи / Наук. ред. Сіданіч І.Л. – Київ: МГО «Асоціація «Еммануїл», 2019. – 48 с.

5. Я пізнаю світ із Суперкнигою: навч. програма для дітей молодшого шк. віку 1- 4 класи / Наук. ред. Сіданіч І.Л. – Київ: МГО «Асоціація «Еммануїл», 2019. – 28 с.

6. Сіданіч І. Колегія департаменту освіти і науки КОДА // Слово вчителю, №4, 2018. – С.43.

 

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки):

Всеукраїнський форум «Адаптивні системи управління в освіті» ГО «ШАУСПС» та УІПА (31 січня 2018 р., Київ-Харків)

Всеукраїнський науково-методологічний семінар «Наукова парадигма формування та розвитку професійної компетентності керівників сучасних закладів освіти» (2 лютого 2018 р., м. Київ)

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток професійної компетентності керівників шкіл у системі післядипломної педагогічної освіти в умовах упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти» (10 квітня 2018 р., м. Київ)

Всеукраїнський ІУ форум «Україна за сім’ю (1 березня 2019 р. м. Київ).

Круглий стіл «Педагогічна альтанка вчителів предметів духовно-морального спрямування «Моральне виховання учнів на основі християнських цінностей: сучасні підходи» (14 березня 2019 р. м. Кропивницький)

Міжнародний тренінг Виховання характеру  (м. Одеса, 20-22 березня 2019 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Психологічні аспекти формування характеру дитини», (3-4 квітня 2019 р., м. Івано-Франківськ)

X Міжнародна науково-практична конференція «Духовно-культурне виховання особистості в умовах входження людства в епоху культури» в рамках міжнародного проекту Пола Д. Шафера «Епоха Культури» (30 травня 2019 р. м. Київ).

Всеукраїнський науково-методологічний семінар «Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту» (17 жовтня 2019 р., Київ – Бориспіль).

 

Наукове керівництво здобувачами:

Дедюх Є. Управління освітнім процесом закладу позашкільної освіти: основні категорії дослідження БриньЛ. Неформальна педагогічна освіта дорослих  у громадських релігійних організаціях України   Зварич Г.  

Участь у роботі спеціалізованої вченої ради Д26.455.03 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та  13.00.06 – теорія і методика управління освітою – член науково-методичної ради Університету менеджменту освіти

Керівництво науково-практичною лабораторією «Християнська педагогіка»

 Участь у роботі Громадської ради при МОНУ з питань зав’язків з Церквами та церковними організаціями

Участь у роботі комісії МОН України з християнської етики

Участь в редакційній колегії журналу «Слово вчителю»

Участь у виїзному засіданні Громадської ради з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України – круглого столу з питань викладання предметів духовно-морального спрямування,23 квітня 2018 р., м. Одеса

Організація та проведення тренінгу в складі команди ВБФ Східноєвропейська гуманітарна місія «Основи християнської педагогіки», «Християнська духовність» (березень 2018 р.)

Проведення та організація науково-методологічного семінару «Основи християнської моралі і етики» (травень 2018 р.)

Участь у проекті  за підтримки відділу культури та преси Посольства США в Україні ЛОГМО «АМІ-Схід» Курс «Інклюзія у Вищій школі», підтримка тренерів семінарів, надання методичної та консультативної допомоги (червень 2018 р.)

 

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами

  1. Бегас Ірина Вікторівна, директор ПНВК "Академія мудрості", тема дисертації «Управління приватним загальноосвітнім навчальним закладом на акмеологічних засадах» на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань – 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 011 – Освітні, педагогічні науки; спеціалізація – Теорія та методика управління освітою (2-й рік аспірантури).
  2. Філіппова Ліна Леонідівна, тема дисертації «Підготовка викладачів педагогіки до проектування виховної діяльності» на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань – 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 011 – Освітні, педагогічні науки; спеціалізація – Теорія та методика управління освітою (1-й рік аспірантури).
  3. Зварич Ганна Володимирівна, тема дисертації «Управління якістю надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти на засадах педагогічної акмеології» на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань – 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 011 – Освітні, педагогічні науки; спеціалізація – Теорія та методика управління освітою. (1-й рік аспірантури).
  4.  Бринь Людмила Іванівна, тема дисертації Підготовка волонтерів до духовно-морального виховання дітей в умовах неформальної освіти на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань – 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 011 – Освітні, педагогічні науки; спеціалізація – Теорія та методика професійної освіти. (1-й рік аспірантури).
  5. Дедюх Євген Валерійович, тема дисертації «Управління маркетингом освітніх послуг засобами інтернет-технологій» на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань – 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 011 – Освітні, педагогічні науки; спеціалізація – Теорія та методика управління освітою (1-й рік аспірантури).

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проектах

  1. Стажування в Академічному товаристві ім. Міхала Балудянського (Словаччина) за напрямом «Крос-культурні та економічні аспекти розвитку євроінтеграційних процесів» (м. Кошице (Словаччина), 4 – 8 квітня 2016 р.):

- участь з доповіддю у теоретичній частині семінару «Крос-культурні та економічні аспекти розвитку євроінтеграційних процесів» на тему: "Нові тенденції розвитку вищої освіти в умовах євроінтеграційних процесів";

- економічний практикум з вивчення досвіду створення і функціонування технопарку Кехнец, ролі місцевої влади у формуванні сприятливого інвестиційного клімату та залучення інвестицій та вивчення економіки малих міст (на прикладі м. Ясова);

- крос-культурний практикум з вивчення історико-культурних аспектів євроінтеграційних процесів на прикладі історичної спадщини м. Прешова та культурної спадщини Списького Граду, вивчення культури малих міст;

- участь в лекції Президента Академічного співтовариства iм. Міхала Балудянського «Тенденції та перспективи соціально-економічного та культурного розвитку Словаччини в контексті європейської інтеграції»;

- виступ з доповіддю на семінарі «Крос-культурні та економічні аспекти розвитку євроінтеграційних процесів» та публікацію наукової статті у міжнародному науковому журналі «SCIENTIFIC LETTERS OF ACADEMIC SOCIETY OF MICHAL BALUDANSKY».

2. Християнський міжнародний семінар «Учіння Ісуса Христа в Євангеліях» (19 – 22 липня 2017 р., місто Афіни, Греція):

19.08 – Перемога над спокусами Матвія (Мат. 41:1-11);

20.08 – Я буду з тобою завжди (Мат. 20:8-10);

21.08 – Ісус і Бог єдині (Мат.10:40 );

22.08 – Я жив. Ідіть і всім перекажіть! (Мат. 28:7-10)

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності

1. Вивчення досвіду функціонування приватних католицьких шкіл Угорщини, Німеччини, Франції та Австрії 16-23 жовтня 2017 року:

16 жовтня Школа св. Миколая, с. Еделени, Угорщина

Saint Nicolas Greek Catholic Primary School Edelény

3780 Edelény Borsodi út 36/b. Telefon: (48) 525-134 http://sztmi.hu/

18 жовтня Гімназія св. Бенно в Дрездені, Німеччина

St.-Benno-Gymnasiums in Dresden,

Pillnitzer Str. 39, 01069 Dresden  www.benno-gymnasium.de

Gespräch mit dem Schulleiter Herrn Stefan Schäfer

Освітній центр Марії Монтессорі, Ляйпціг, Німеччина

Montessori-Schulzentrums Leipzig

Alte Salzstraße 61/65, 04209 Leipzig  www.montessori-leipzig.de

Gespräch mit dem Leiter des Schulzentrums, Herrn Sebastian Heider

19 жовтня Віллінг-школа: гімназія та професійна школа, Майнц, Німеччина  Willigis Schulen Mainz (Gymnasium und Realschule)

Willigisplatz 2, 55116 Mainz www.willigis-online.de

20 жовтня Школа св. Марії в Нейлі, Париж

Ecole Sainte Marie de Neuily 29 bd Victor Hugo – 92200 – NEUILLY / SEINE Tel: 01 47 45 29 30

http://www.saintemariedeneuilly.fr/index.php/ecole31

23 жовтня Освітній центр Кеніонгассе , Відень Австрія

Bildungszentrum in Kenyongasse Mater Salvatoris, Wien 

Kenyongasse 4-12 A - 1070 Wien Tel.: 01 / 523 29 83 - 0 

http://www.kenyon.at

2. Стажування в Інституті Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці «Школа з англійської мови + стажування для освітян» та Західно-Фінляндським Коледжем з метою опанування проектного підходу в організації навчального процесу у закладах освіти Фінляндії у поєднанні з інтенсивним вивченням англійської мови у Західно-Фінляндському Коледжі в міжнаціональному мульти-культурному середовищі з використанням активних комунікаційних методик та пізнанням культури Фінляндії – 17.02 – 26.02.2018 р.

Участь у роботі міжнародних науково-практичних конференцій.

Перша міжнародна конференція «Духовно-моральне виховання особистості: реалії та перспективи» (19-20 квітня 2018 р. в Марійському духовному центрі «Зарваниця», село Зарваниця, Теребовлянського району Тернопільської обл.)

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації

«Науково-педагогічні працівники з проблем упровадження інформаційних технологій і дистанційного навчання в освітній процес університетів» ЦІППО УМО, кафедра ВОС та ІКТ (з 02.04 по 2.11. 2017 р.).