Тимошко Ганна Миколаївна

Тимошко Ганна Миколаївна

Професор кафедри
доктор педагогічних наук, професор

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/E-9730-2019

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-0996-6138

Профіль вченого у Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?authuser=2&user=dMC5ub8AAAAJ

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України http://lib.iitta.gov.ua/id/user/4139

ПрофільWeb of science:

https://www.webofscience.com/wos/author/record/HKN-9417-2023

Освіта

1968-1973 рр. – Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка. Спеціальність: «Педагогіка і методика початкового навчання».  Кваліфікація вчителя початкових класів та звання вчителя середньої школи (диплом Я № 881170 від 28.07.1973р.).

1980-1983 рр. – Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка. Спеціальність: «Історія». Кваліфікація вчителя історії та суспільствознавства (диплом КВ № 695572 від 23.06.1983р.).

1994-1996 рр. – Чернігівський обласний інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти. Спеціальність: «Психологія. Практична психологія». Кваліфікація практичного психолога системи освіти. (диплом ДСК № 011989 від 10.07.1996 року).

Досвід роботи

З 1968 року здійснювала професійну діяльність у закладах освіти м. Чернігова: вихователь дошкільної установи № 11 , вчитель початкових класів і заступник директора з навчальної роботи СШ № 24, вчитель історії і заступник директора з виховної роботи СШ № 11 , директор СШ №21, директор школи-новобудови № 32. З 1989 по 1991 рік – заступник, а з 1991 р. по 2004 рік – начальник управління освіти Чернігівської державної обласної адміністрації .

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у ЗВО:

З 1992 р. по 2003 р. – старший викладач, доцент  кафедри педагогіки Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ( за сумісництвом).

З 2004 р. по 2006 р. – старший науковий співробітник лабораторії « Управління закладами освіти» Інституту   педагогіки НАПН України.

З 2007 р. по 2019 р. – професорка кафедри педагогіки , адміністрування та спеціальної освіти Державного закладу вищої освіти « Університет менеджменту освіти»   НАПН України.

З 2020 року – професорка кафедри педагогіки, методики викладання історії та суспільних дисциплін Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка.

ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЙ 

Тема кандидатської дисертації: «Система підготовки резерву  керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінської діяльності в регіоні», 2004 р. (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.)

Тема докторської дисертації: «Система розвитку організаційної культури керівника загальноосвітнього  навчального закладу», 2015 р. (спеціальність 13.00.06 – теорія і методика управління освітою).

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Дослідження складових успіху професійної діяльності менеджерів освіти.

Модернізація процесу фахової підготовки майбутніх керівників  закладів освіти.

Перфоманс-менеджмент суб’єктів організації освітнього процесу в ЗВО.

ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ

Член спеціалізованої вченої ради Д26.455.03 зі спеціальностей 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та  13.00.06 – теорія і методика управління освітою (ДЗВО «Університет менеджменту освіти»)  .

Член спеціалізованої вченої ради Д 79.053.02 за спеціальностями 13.00.02 – Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) та 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (Національний  університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка) –  член ради.

Член редакційної колегії Збірника наукових праць «Вісник післядипломної освіти». Серія «Педагогічні науки» (фахове видання категорії «В») .

Член редакційної колегії Міжнародного наукового журналу «ScienceRise». «Педагогічна освіта» (фахове видання категорії «В») .

Член редакційної колегії Міжнародного наукового фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання» (фахове видання категорії «А»)

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Член державної екзаменаційної комісії (освітньо-професійна програма «Управління навчальним закладом» спеціальність 073 – «Менеджмент», галузь знань 07 «Управління та адміністрування». 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науково-дослідна робота на тему: Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін (2017-2021 р.) – Державний реєстраційний номер 0117U002378) - член групи розробників.

Науково-дослідна робота на тему: «Інноваційні технології управління системою післядипломної педагогічної освіти в умовах суспільних змін» (2015-2018 р.). Державний реєстраційний номер 0116U004868 – член групи розробників.

НАУКОВО - ПЕЛАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Під науковим керівництвом захищено дисертації на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук:

 1. Тарасюк Людмила Василівна«Організаційно-педагогічні умовимоніторингу якості навчальних досягнень старшокласників: управлінський аспект» (спеціалізована вчена рада Д26. 455. 03 у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, жовтень 2013 р., диплом ДК № 020303 від 14 лютого 2014 року). Науковий ступінь кандидата педагогічних наук присуджено 14 лютого 2014 року Наказ МОН України № 152 від 14.02.2014р. «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань»
 2. Голубочка Ірина Сергіївна«Проблема соціального розвитку дітей сиріт в історії вітчизняної педагогіки (ІІ половина ХІХ початок ХХ століття)», (спеціалізована вчена рада К27.053.03 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», листопад 2013 р., диплом ДК № 021101 від 3 квітня 2014 року). Науковий ступінь кандидата педагогічних наук присуджено 15 квітня 2014 року Наказ МОН України № 456 від 15.04.2014р. «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань».
 3. Тур Ольга Михайлівна«Управління діяльністю педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з формування здорового способу життя у старшокласників» (спеціалізована вчена рада Д 26. 455.03. у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, грудень 2013 р., диплом ДК №021104 від  03 квітня 2014 року). Науковий ступінь кандидата педагогічних наук присуджено 15 квітня 2014 року Наказ МОН України № 456 від 15.04.2014р. «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань»
 4. Пищик Олена Василівна«Розвиток комунікативної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів системи післядипломної педагогічної освіти» (спеціалізована вчена рада Д 79.053.02 у Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, травень 2019 р.) –, диплом  ДК № 054470 від 15 жовтня 2019 року).
 5. Козійчук Оксана Григорівна«Управління профорієнтаційною роботою з учнівською молоддю в навчальних закладах регіону»  (спеціалізована вчена рада Д 73.053.04 у Черкаському Національному університеті  імені Б.Хмельницького , грудень 2020 р., диплом  ДК № 059253 від 9 лютого  2021 року.
 6. Голя Наталія Григорівна «Розвиток творчого потенціалу керівників ПТНЗ в умовах післядипломної освіти» (спеціалізована вчена рада Д 79.053.02 у Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, травень 2021 р.)кандидат пед. наук.
 7. Усатенко Віра Миколаївна – «Управління розвитком організаційної культури у ЗЗСО» (спеціалізована вчена рада К 73.053.04, Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького, травень 2021 р.) – кандидат пед. наук , диплом ДК№ 061515 від 25 червня 2021 року.
 8. Припотень Олена  Володимирівна – «Організаційно-педагогічні умови управління міжнародною проєктною діяльністю в загальноосвітньому навчальному закладі», кандидат пед. наук, диплом ДК № 863823 від 7 квітня 2022 року.
 9. Волотовська Тетяна Павлівна «Розвитокуправлінської компетентностікерівників загальноосвітніхнавчальних закладів в умовахпіслядипломної освіти», кандидат педагогічних наук, 13.00.06 –теорія і методика управління освітою, (Диплом ДК № 063822 від 7.04.2022 р.).
 10. Заєць Наталія Юхимівна «Формування готовності до професійної мобільності майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти в умовах магістратури» (разова спеціалізована вчена рада, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, грудень 2022). Доктор філософії, галузь знань 01» Освіта /Педагогіка  спеціальність  011 «Освітні , педагогічні науки»,9 січня 2023 року, Н 23 №000400.

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ

 1. Відмінник освіти України з 1991 року
 2. Почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України» – Указ від 19.12.96р. № 1254/96
 3. Орденом княгині Ольги Ш ступеня – Указ від 28.05.03 № 456/2003
 4. Почесна відзнака «За звитяжну працю у сфері післядипломної педагогічної освіти» ДЗВО « Університет менеджменту   освіти НАПН України – 2018 рік.
 5. Вищі нагороди Національної Академії Педагогічних Наук України: Медаль «К.Д.Ушинський» та Медаль «Григорій Сковорода».
 6. Нагороджена: Почесними грамотами Міністерства освіти України, Почесними грамотами Чернігівської державної адміністрації та Чернігівської обласної ради.

ПЕРЕЛІК НАУКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Монографії

 1. Тимошко Г.М., Гладуш В.А. Розвиток комунікативної компетентності педагогів в умовах інклюзивного освітнього середовища : монографія – Ніжин: Видавець Лисенко М.М., 2023. 192 с.
 2. Тимошко Г.М. Інноваційна парадигма формування комунікативної компетентності  майбутніх педагогів вищої школи у процесі фахової підготовки. Інноваційна педагогічна діяльність як чинник формування життєтворчої компетентності здобувача освіти : моногр. / [Нічуговська Л. І., Ніколенко Л. М. та ін.]; уклад. : Криворотько А. О. Дніпро : Видавець Біла К. О., 2022. С. 276-329.
 3. Тимошко Г.М. Розвиток  організаційної культури керівника нової української школи в умовах трансформації освіти. Тенденції та проблеми управління закладами освіти: виклики XXI століття: монографія. Київ : Цедос, 2021. С. 156–174.
 4. Тимошко Г.М. Вектори розвитку організаційної культури керівника в умовах відкритої освіти. Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент: кол. монографія/за наук. ред. М. О. Кириченка, Л. М. Сергеєвої. Київ: Інтерсервіс, 2018. С. 358 – 371.
 5. Тимошко Г.М. Організаційна культура керівника загальноосвітнього навчального закладу: теорія та практика :Монографія.Київ : Вид-во, 2014. 710 с.

ПОСІБНИКИ

 1. Лідерство змін та організаційна культура. Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні: посіб. для слухачів закладів післядипломної педагогічної освіти, керівників закладів загальної середньої освіти, здобувачів вищої освіти за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами»/ за заг. ред. О. М. Отич, Л. К. О. де Фонтана; НАПН України, УВУПО, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», КВЗО «Одес. акад. неперв. освіти», КультурКонтакт Австрія. Київ, 2018. 74 с. С. 42-47.
 2. Тимошко Г.М. Менеджмент соціальної роботи: навчальний посібник / Г.М. Тимошко. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – 308 с. (Гриф МОН України).
 3. Тимошко Г.М. Організація діяльності державних і спеціалізованих соціальних служб: навчальний посібник / Г.М. Тимошко. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2011. – 248 с.
 4. Тимошко Г.М. Органайзер керівика навчального закладу: методичні рекомендації. Вид. 2-ге переробл. і доповн. / Г.М. Тимошко. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2016. – 183 с.

Статті у наукометричних базах Web of science/ Scopus

 1. Prykhodkina, N., Tymoshko, H., Sholokh, O., Makhynia, T., Koroliuk, S., & Genkal, S. (2022). Peculiarities of Professional Training of Educational Managers in Conditions of Transformation Processes. Postmodern Openings, 13(2), 254-272. https://doi.org/10.18662/po/13.2/452 (Web of science)
 2. Kravchynska T., Dubinina O., Chałas K., Burlaenko T., Tymoshko A., Sholokh O., Vinichenko A. The Usage of Automated Information Systems for Database Management in General Secondary Education Institutions of Ukraine. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 22 (No.6. May)  (Web of science)
 3.  Prykhodkina, N., Tymoshko, H., Zuieva A., Sholokh, O., Noskova M., Lebid Y. (2021) Priorities And Problems In The Development Of Modern Information Technologies In Education. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 21(No.6. June), 231-236. http://paper.ijcsns.org/07_book/202106/20210630.pdf (Web of science).

Статті у наукових фахових виданнях  ( за останні  5 років).

 1. Тимошко Г. М. Теоретичні підходи до перфоманс –самоменеджменту керівника нової української школи. Теорія та методика управління освітою. том 1. 22. 2019. URL: http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj/electronic-journal-the-theory-and-methods-of-educational-management-edition-1-22-2019
 2. Тимошко Г. М. Педагогічна майстерність як вектор розвитку організаційної культури керівника закладу освіти. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки.  2019.  Вип. 157. С. 222-228.
 3. Тимошко Г. М. Педагогічна діяльність як вагомий чинник розвитку організаційної культури керівника закладу освіти. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр./ НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. В.В. Олійник; редкол.: О.Л. Ануфрієва [та ін.]. Київ: Юстон, 2019. Вип. 6 (35). 232с.(Серія «Педагогічні науки»). С. 159 -175
 4. Тимошко Г. М. Теоретико-прикладні вектори впровадження інноваційних технологій у розвиток сучасної школи. Вісник Національного університету педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. 2019. Вип. 150. С.131-135.
 5. Волотовська Т., Тимошко Г. Самоменеджмент як необхідна складова успішної управлінської діяльності керівника освітнього закладу. The driving force of science and trends in its development. Volume 4. 2021.  С. 102-106.
 6. Волотовська Т. П., Тимошко Г. М. Розвиток інноваційного менеджменту керівника  закладу загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу. Eurasian scientific congress‖: materials the 7  th International scientific and practical conference. (Barcelona (Spain), July 12-14, 2021). Barca Academy Publishing,  Barcelona,  Spain. 2021.  Р. 200-204.
 7. Тимошко Г., Волотовська Т. (2021). Еклектичний характер розвитку управлінської компетентності у сфері освіти. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. С. 130-136. URL:  https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/article/view/9447/9142.
 8. Тимошко Г.М. Нова парадигма розвитку організаційної культури у закладах вищої    освіти на засадах професійної діяльності амбрасадорів освітніх змін. Věda   perspektivy No 9(16), 2022. С. 194-205.
 9. Тимошко Г.М . Теоретико-прикладні вектори впровадження інноваційних технологій у розвиток сучасної школи. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка.  Серія: Педагогічні науки. Вип.150. С. 131–135. URL: https://lib.iitta.gov.ua/721416/1/65_2019_.pdf ISSN 2663-9114.
 10. Kartashova, L., Prykhodkina, N., Makhynia, T., Tymoshko, H., Sholokh, O. and Zhuravlev, F. (2024). Social Media as a Strategic Tool in School Management: Experience of Ukraine and USA. In Proceedings of the 1st Symposium on Advances in Educational Technology. Volume 1: AET. P. 196-210. https://doi.org/10.5220/0010922400003364 (Web of science).

Статті у не фаховому вітчизняному виданні 

 1. Тимошко Г.М. Базовий навчальний план. Енциклопедія «Педагогічна освіта». НАПН України.Київ. 2023 р.
 2. Тимошко Г.М. Бакалаврат Енциклопедія «Педагогічна освіта». НАПН України.Київ. 2023 р.

Сттті у збірниках  матеріалів конференцій

 1. Тимошко Г. М. Аксіологічні проблеми управлінської діяльності керівників закладів освіти в умовах модернізації освітньої галузі України. Зб. тез Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості» ДЗВО, «Університет менеджменту освіти», м. Київ, 23 жовтня 2020р.. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp
 2. Тимошко Г. М. Ціннісні аспекти здорового способу життя керівників закладів освіти. Зб. мат. Всеукраїнського науково-методологічного семінару «Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту» 30 жовтня 2020 р. Київ-Бориспіль: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2020. С. 174-178.URL:http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/Збірник%20тез%20семінару2020.pdf.
 3. Тимошко Г.М. Формування культури освітнього середовища засобами організаційного впливу керівників ЗЗСО. Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту: Матеріали Всеукраїнського науково-методологічного семінару 29 жовтня 2021 р. Київ – Бориспіль: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2021. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp.
 4. Тимошко Г.М. Теоретичні аспекти менеджменту освіти у формуванні організаційної культури Нової української школи. Збірник тез Міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості» (29 листопада 2021 р.). URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp.
 5. Тимошко Г. М. Роль тайм-менеджменту у процесі розвитку організаційної культури керівника закладу освіти. Materials of ХVІ International Conference Science and Education. 2021. С. 58-64.
 6. Тимошко Г. М. Організаційні імперативи педагогічної взаємодії учасників освітнього процесу у вищій школі. Наука та освіта : зб. пр. ХV Міжнар. наук. конф., присвяч. пам’яті Вілена Петровича Ройзмана, 4–11 січ. 2021 р., м. Хайдусобосло (Угорщина). Хмельницький : ХНУ, 2020. С. 77-81.
 7. Тимошко Г. М. Організаційна культура керівника нової української школи: виклики часу. Сучасні досягнення в науці та освіті: зб. пр. XV Міжнар. наук. конф., 16–23 верес. 2020 р., м. Нетанія (Ізраїль). Хмельницький: ХНУ, 2020. С. 11-17. URL: http://lib.khnu.km.ua/konfer_HNU/2020/MASE_2020.pdf ISBN 978-966-330-378-9
 8. Тимошко Г. М. Управління інноваційною діяльністю закладу загальної середньої освіти з інклюзивними класами. Матеріали науково-практичної конференції «Шості Фльорівські читання». Чернігів: НУЧК імені Т.Г. Шевченка, 2019.100 с.
 9. Ганна Тимошко. Інтеграція  управлінської компетентності керівників закладів освіти в процесі утвердження Пайдейї Нової української школи. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. 97-й річниці з дня народження Мішеля Фуко (16–17 берез. 2023р.) / Комунал. закл. вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», Комунал. закл. вищої освіти «Вінницька академія неперервної освіти», Держ. закл. вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Нац. акад. пед. наук України; за заг. ред.: В. М. Федорця, Ю. Г. Паламарчук, О. В. Клочко, Т. Р. Браніцької. Вінниця : Видавництво: ТОВ "Друк плюс" 2023. 252 с.   ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА ZOOMhttps://us02web.zoom.us/j/96933645033?pwd=aUt0bURtV0dFeHpLdEVGUFV1cWJFdz09 26 жовтня 2023 року.
 10. Тимошко Г.М. Василь Сухомлинський і сучасність : Адаптивні контенти  в управлінні  закладами освіти з інклюзивним навчанням. Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю. Шлях до серця дитини в травматичних ситуаціях життя: електронний збірник матеріалів XII Міжнародних і XXIX Всеукраїнських педагогічних читань. Чернігів: НУЧК імені Т. Г. Шевченка. 2022. С. 48–53.
 11. Тимошко Г. М. Світоглядні позиції менеджменту освіти: відлуння сучасності у наукових поглядах Григорія Сковороди. Філософсько-педагогічні концепти Григорія Сковороди у контексті сучасних суспільних викликів: Електронний збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. Чернігів: НУЧК імені Т. Г. Шевченка. 2022. 49 с.
 12. Тимошко Г.М. До проблеми підготовки майбутніх викладачів  закладів вищої освіти на засадах організаційної культури. Матеріали ІІ Міжнародної науково- практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих  учених « Наука і молодь– 2022: Приорітетні напрями глобалізаційних змін» Відео-конференція, Київ, 17 травня  2022 р. С. 37–40.
 13. Тимошко Г. М. Організаційна культура делегування повноважень керівниками закладів освіти в умовах воєнного стану. Позиціонування закладів освіти на ринку освітніх послуг в умовах воєнного стану: Матеріали IV Всеукраїнського науково-методологічного семінару 24 листопада 2022 р. Київ – Бориспіль: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2022. С. 119-123. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij.
 14. Тимошко Г.М. Вектори  розвитку емоційного інтелекту  керівників закладів  освіти  на  засадах  лідерства. Збірник праць VII Міжнародної конференції « Наука і освіта» Ізраїль- Хайдусобосло (Угорщина), січень, 2023. С. 58–64.
 15. Ганна Тимошко . Синергетичний підхід до проблеми створення управлінської команди в закладах освіти». Матеріали  ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості», Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти». Київ, 2023. С. 162-166.
 16. Тимошко Г. М. Формування рефлексивної культури майбутніх керівників закладів освіти у процесі магістерської підготовки Матеріали Міжнародної наукової конференції «Тринадцяті сіверянські соціально-психологічні читання». Чернігів: НУЧК, 2023. С.167–170.
 17. Тимошко Г.М.Сучасні тенденції формування  комунікативної компетентності  майбутніх викладачів ЗВО в умовах університетської освіти . Всеукраїнська науково-практична онлайн –конференція. «Історія та філософія освіти в незалежній Україні : контроверзи сучасного наукового пізнання» (8 червня 2021 року- Київ).
 18. Тимошко Г.М.Розвиток організаційної культури майбутнього викладача в умовах університетської освіти. Міжнародна наукова конференціяJMO-CHAIR Культурний та комунікативний вимір Європи: виклики для України в рамках проєкту програми Erasmus+ напряму Jean Monnet611810-EPP-1-2019-1-UA-EPP . Чернігів, 21-22 травня 2021 р., просп. Миру, 13, ауд. 308, платформа ZOOM.
 19. Тимошко Г.М. Сучасні тенденції розвитку комунікативної компетентності керівників ЗЗСО у процесі підготовки до професійної діяльності в інклюзивному середовищі ІІІ Міжнародна викладацько-студентська науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм», 18 травня 2022 року - Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С.Макаренка

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СТАЖУВАННЯ

 1. Україно-австрійський проект «Формування компетенцій з проектного менеджменту для інновативного розвитку шкіл для керівників шкіл України» (Австрія–Україна, 2013-2016  рр.) – член творчої групи, сертифікат тренера з проектного менеджменту.
 2. Стажування в Інституті Юрая Пелаша в Левочі, з 27 травня по 27 серпня 2021 р. на кафедрі спеціальної педагогіки та лікувальної педагогіки, Педагогічного факультету Католицького університету в Ружембероку м. Левоча, Словаччина  (Сертифікат № 184 серія А, 2021 рік, обсяг: 6 кредитів ЕКТС (180 годин). Тема: «Формування комунікативної компетентності педагогів інклюзивного освітнього середовища».
 3. CERTIFIKAT  OFPRTICIPATION ON MODERN ACHIEVEMENT OFSCIENCT FND EGUKACATION, Held on September 16-23 / 2020/ Netatya/Isrel.
 4. Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО "Університет менеджменту освіти", Освітньо-професійна програма: «науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів з менеджменту освіти та лідерства», свідоцтво про підвищення кваліфікації (2732/20 Ц, СП No 358360447/2734-20), тема: «Організаційна культура керівника- нова парадигма розвитку шкільної освіти», кількість годин – 210, 7 кредитів, 06.11.2020 рік.
 5. Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО "Університет менеджменту освіти", Освітньо-професійна програма: «Використання сервісів Google Workspace for Edukation    для організації диистанційного та змішаного навчання».  Термін навчання- 11.05.2022 року - 17.06.2022 року. Загальна кіькість годин/ кредитів ЄКТС за навчальним планом 30 год./ 1 кр. ЄКТС, Реєстраційний номер 5878. Номер сертифікату 5878/22Д.
 6. Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО "Університет менеджменту освіти", Освітньо-професійна програма: Освітньо-професійна програма «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій, інститутів» (15.05.2023-15.12.2023, СП 35830447/3017-23).