Тимошко Ганна Миколаївна

Тимошко Ганна Миколаївна

Професор кафедри
доктор педагогічних наук, професор

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/E-9730-2019

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-0996-6138

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com/citations?authuser=2&user=dMC5ub8AAAAJ

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/4139

 

Додаткові відомості

Освіта вища

Досвід роботи:

20 років загального педагогічного стажу(вчитель початкових класів,вчитель історії та суспільствознавства,заступник директора школи з навчальної та виховної роботи, директор школи),15років державної служби(начальник управління освіти Чернігівської обласної державної адміністрації), 15років - науково-педагогічного стажу.

Теми дисертацій 

Тема кандидатської дисертації: «Система підготовки резерву  керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінської діяльності в регіоні», 2004 р. (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.)

Тема докторської дисертації: «Система розвитку організаційної культури керівника загальноосвітнього  навчального закладу», 2015 р. (спеціальність 13.00.06 – теорія і методика управління освітою)

Громадська активність

 • Спеціалізована вчена рада Д26.455.03 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та  13.00.06 – теорія і методика управління освітою – член ради.
 • ГО «Наукова школа Віктора Олійника» – член організації
 • ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами» - член організації.
 • Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти». Серія «Педагогічні науки» (фахове видання) – член редакційної колегії.
 • Міжнародний науковий журнал «ScienceRise». «Педагогічна освіта» (видання, що внесено до наукометричних баз) – член редакційної колегії.

Перелік продукції (за останні два роки)

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України 

 1. Тимошко Г. М. Культурологічні імперативи організаційної діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу / Г. М. Тимошко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. - 2016. - Вип. 133. - С. 216-220. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_133_53. 
 2. Тимошко Г. Теоретико-методологічний базис розвитку організаційної культури в теорії та практиці управління загальноосвітнім навчальним закладом / Г.Тимошко // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць. - Кривий Ріг : ВЦ КДПУ; Айс Принт, 2017. - Вип. 3 (49). - С. 177-188.
 3. Тимошко Г.М. Сучасні погляди на розвиток організаційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу / Г.М.Тимошко // Керівник нової української школи: світоглядно-професійні орієнтири : збірник наукових праць / [В. П. Андрущенко, В. П. Бех, О. В. Алейнікова та ін.] ; МОН України, НАПН України, Асоціація керівників шкіл України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. - С. 141-144.
 4. Тимошко Г.М.    До проблеми  управління інноваційними процесами в  загальноосвітніх навчальних закладах .Вісник Черкаського університету. Серія "Педагогічні науки". - 2017. - № 11. - С. 125-131.
 5. Тимошко Г.М.  Сучасна парадигма розвитку організаційної культури у   процесі професійної діяльності  керівника загальноосвітнього навчального закладу  .Післядипломна освіта в Україні №1 ‘2017c.50-56.
 6. Тимошко Г. М. Теоретико-практичні засади управління розвитком творчого потенціалу педагогічного колективу / Г. М. Тимошко // // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Педагогічні науки / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка ; гол. ред. Носко М. О. - 2017. - Випуск 142. - С. 175-181.

Інші праці

 1. Тимошко Г.М. Сучасні підходи до формування лідерських якостей керівника навчального закладу/ Г. М. Тимошко // Педагогічний пошук. Науково-методичний  вісник Волинського інституту післядипломної освіти  2- 2016. С. 20-24.
 2. Тимошко Г.М. Організаційна культура керівника як субстрат розвитку позитивного іміджу загальноосвітнього навчального закладу.  Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти»(21 березня 2017 року) :в 2 ч. Ч. 2 / Житомир. держ. пед. ун-т ім.. В. Г. Короленка; [відп. за вип.: Б. М. Ренькас, Т. Є. Рожнова]. – Житомир: Вид-во ФО-П Левковець, 2017. – 276 с. – С. 23-31.
 3. Тимошко Г. М. Наукові підходи до організаційної культури керівника навчального закладу в системі педагогічного менеджменту / Г.Тимошко // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Ціннісні орієнтації в управлінні процесом підготовки фахівців педагогікивищої школи" : матеріали конференції / ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України ; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка [гол. ред. Конет І.М.]. - Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2016. - С.  11-18.
 4. Тимошко Г.М. Нова парадигма розвитку організаційних здібностей керівника навчального закладу – Тези до II Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій» (26-28 квітня 2017 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», м. Київ – Золоче -м. Суми).
 5. Тимошко Г.М.Особливості розвитку професійно- орієнтованої  компетентності керівника навчального закладу . Тези до  XVI міжнародної науково-практичної конференції «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» (17 лютого 2017 р., Національний     університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ).
 6. Тимошко Г.М. Професійна компетентність у контексті формування позитивного іміджу викладача вищого навчального закладу. Матеріали науково-практичної конференції «Пяті Фльорівські читання». - Чернігів:ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка, 2017.-С. 77-82

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки):

 1. І Міжнародна науково-практична конференція викладачів і аспірантів "Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: матеріали" (30 березня 2016 р., УМО, м. Київ)
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція "Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти" (27 травня 2016 р., УМО, Київ) .
 3. Науково-методологічний семінар «Теорія і практика управління    розвитком загальноосвітнього навчального закладу» (1 червня 2016 року, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України, м. Київ).
 4. Науково-методологічний семінар «Формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін» (1 червня 2016 року, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України, м. Київ).
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 120 річниці з дня народження Миколи Олександровича Бернштейна «Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія (м. Вінниця, 16-17 вересня 2016 р.).
 6. Всеукраїнський науковий форум «Адаптивні системи управління в освіті» (м. Харків, 17-23 вересня 2016 р.).
 7. Тренінг "Коучинг в освіті" (2 листопада 2016 року, м. Київ, УМО).
 8. Науково-методологічний семінар "Сучасні вимоги до військово-патріотичного виховання молодого покоління" (23 листопада, ПНЗ ЦВПСВМ "Десантник", м. Київ).
 9. ІI Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій» (26-28 квітня 2017 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», м. Київ - м. Суми).
 10. I Міжнародна науково-практична конференція «Білінгвальна модель освіти як приклад інноваційного підходу до формування ключових компетентностей учня у новій українській школі» (27 квітня 2017 р., ТОВ НВК «Золоче», с. Вишеньки).
 11. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний   менеджмент у закладах освіти»,(21 березня 2017 року  ,  Житомирський державний університет ім. Івана Франка.
 12. ІІ Міжнародна науково-практична конференція викладачів і аспірантів «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: матеріали» (26 квітня 2017 р., м. Київ).
 13. XVI міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна     експертиза: теорія та методика» (17 лютого 2017 р., Національний     університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ).
 14. Участь у студентській науковій конференції «Дні науки – 2017: наука і практика в професійній діяльності фахівців» (в рамках Всеукраїнського фестивалю науки) (19 травня 2017 р., УМО, Київ).
 15. Всеукраїнський круглий стіл «Трансформація підготовки менеджерів освіти до реалізації концепції «Нова українська школа» (11 квітня 2017 року, НПУ ім. М.П. Драгоманова, м. Київ)
 16. Щорічна міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар'єра - 2017» (6-8 квітня 2017 року, Український дім, м. Київ) .
 17. Тренінги у межах Україно-Австрійського проекту «Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл України», Проектне бюро Культур-Контакт-Австрія (7-9 лютого 2017 р., м. Київ; 15-17 червня 2017 р., м. Одеса; 07-09 листопада 2017 р., м. Київ).
 18. VIIІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» та ІV Міжнародна виставка закордонних навчальних закладів «World Edu».
 19. ІХ Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» (24-26 жовтня 2017 р., м. Київ).
 20. Науково-методологічний семінар «Позиціонування навчального закладу на ринку освітніх послуг засобами традиційних та новітніх медіа» (2 листопада 2017 року, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ).

Інші види наукової роботи:

 • Проведення експертизидисертаційних досліджень .
 • Керівництво  лабораторією «Система  розвитку організаційної культури  керівника навчального закладу».  Проведені серії методологічних семінарів на базі ІМП та в різних регіонах України з використанням таких форм роботи якпортфоліо керівника ЗНЗ , управлінський дискурс, засідання педагогічної вітальні, засідання круглого столу, управлінське консультування. Результатом проведених заходів є випрацювання пропозицій до науково-методичного посібника  для керівників ЗНЗ «Організаційна діяльність  керівника ЗНЗ».

Науково-організаційна діяльність

 1. Керівник проектної групи (гарант) освітньо-професійної програми галузі знань 07 – управління та адміністрування, спеціальності 073 – менеджмент, спеціалізація «Управління навчальним закладом».
 2. Науково керівництво дипломними роботами та курсовими проектами здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами

Наукове керівництво аспірантами:

Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти:

 1. Заєць Наталія Юхимівна  «Формування готовності до професійної мобільності майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів в умовах магістратури».

Наукове керівництво здобувачами:

Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти:

 1. Апостол Олена Валеріївна  «Формування професійного  іміджу майбутніх  викладачів вищих навчальних закладів в умовах магістратури».
 2. Пищик Олена Василівна « Розвиток комунікативної культури  керівників  професійно-технічних  навчальних закладів  у  системі післядипломної     педагогічної освіти»

Спеціальність 13.00.06 – теорія і методика управління освітою.

 1. Бацмай  Світлана Анатоліївна «Розвиток організаційної культури     керівників навчальних закладів: гендерний аспект».
 2. Волотовська Тетяна Павлівна «Розвиток управлінської компетентності  керівників загальноосвітніх навчальних закладів в системі післядипломної освіти»
 3. Голя Наталія Григорівна «Управління розвитком творчого потенціалу керівника професійно-технічного навчального закладу в системі післядипломної педагогічної освіти».
 4. Козійчук Оксана Григорівна «Управління профорієнтаційною роботою з учнівською молоддю  в навчальних закладах регіону».
 5. Припотень Олена Володимирівна  «Організаційно-педагогічні умови управління  міжнародною   проектною діяльністю  у загальноосвітньому навчальному   закладі».
 6. Усатенко Віра Миколаївна «Управління розвитком організаційної культури загальноосвітнього навчального закладу».

Наукова школа / школи

І. Член наукової школи академіка В. В. Олійника.

ІІ. Науковий керівник дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук . Відбулися захисти:

Під керівництвом  здобувача захищено три кандидатських дисертації:

 1. Тарасюк Людмила Василівна «Організаційно-педагогічні умови моніторингу якості навчальних досягнень старшокласників: управлінський аспект» (спеціалізована вчена рада Д26. 455. 03 у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, жовтень 2013 р., диплом ДК № 020303 від 14 лютого 2014 року). Науковий ступінь кандидата педагогічних наук присуджено 14 лютого 2014 року Наказ МОН України № 152 від 14.02.2014р. «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань»
 2. Голубочка Ірина Сергіївна «Проблема соціального розвитку дітей сиріт в історії вітчизняної педагогіки (ІІ половина ХІХ початок ХХ століття)», (спеціалізована вчена рада К27.053.03 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», листопад 2013 р., диплом ДК № 021101 від 3 квітня 2014 року). Науковий ступінь кандидата педагогічних наук присуджено 15 квітня 2014 року Наказ МОН України № 456 від 15.04.2014р. «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань».
 3. Тур Ольга Михайлівна «Управління діяльністю педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з формування здорового способу життя у старшокласників» (спеціалізована вчена рада Д 26. 455.03. у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, грудень 2013 р., диплом ДК №021104 від  03 квітня 2014 року). Науковий ступінь кандидата педагогічних наук присуджено 15 квітня 2014 року Наказ МОН України № 456 від 15.04.2014р. «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань»

ІІІ. Член наукової школи адаптивного управління соціально-педагогічними системами.

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проектах 

 1. 2016-2018. Україно-Австрійський проект «Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл України». Проектне бюро Культур-Контакт-Австрія. Член творчої групи. 

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації

 1. Підвищення кваліфікації за категорією «Науково-педагогічні працівники ВНЗ ІІІ-IV р.а. за професійною програмою підвищення кваліфікації працівників органів державної влади в галузі знань «Державне управління». Свідоцтво 12 СПВ № 113595 вид. 12.12.2014 р.
 2. Підвищення кваліфікації за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій, інститутів» Свідоцтво СП 35830447/2529-16 вид. 16.12.2016 р.