Шмагун Антоніна Вікторівна

Шмагун Антоніна Вікторівна

Старший викладач кафедри
кандидат наук з державного управління

ORCIDiD:
https://orcid.org/0000-0002-4599-3742

Профіль вченого у GoogleScholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=e35tZTkAAAAJ&hl=uk

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/9637

 

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Освіта

21.06.2010р. – закінчила Академію муніципального управління, де отримала диплом магістра за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» кваліфікація «магістр менеджменту зовнішньоекономічної діяльності»

30.09.2011р. - закінчила Академію муніципального управління, де отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Державна служба» кваліфікація «спеціаліст державної служби».

30.09.2016р. – захистила дисертацію за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління» та здобула науковий ступінь кандидата наук з державного управління» на підставі рішення Атестаційної колегії від 13.12.2016р. отримала диплом.

3031.05.2016р. – підвищено кваліфікацію в НАДУ при президентові України English sheaking Summer school “Decentralization as a condition of the development of Ukraine” at the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, 30-31 травня 2016 р., іменний сертифікат.

30.10.2017р. - 1.12.2017р. - підвищено кваліфікацію в Київському університеті ринкових відносин за навчальною програмою "Керівник адміністративної служби" для викладачів вищих навчальних закладів. Тема випускної роботи: «Публічне адміністрування як системне явище в розвитку держави». Отримано свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 067376 № 553/17 від 01 грудня 2017 року.

15.01.2018р. – 15.02.2018р. - підвищено кваліфікацію в Національному авіаційному університеті (НАУ) на кафедрі менеджменту  зовнішньоекономічної діяльності підприємств Факультету економіки та бізнес-адміністрування. Отримано довідку про стажування № 03.02/395 від 15 лютого 2018р.

10.09.2018р. – 16.09.2018р. - підвищено кваліфікацію в Люблінському науково-технологічному парку та Університеті Марії Кюрі-Склодовської (м.Люблін, Республіка Польща), де пройшла науково-педагогічне стажування. Отримано сертифікат про стажування за фахом «Юридичні науки» на тему: «Юридична освіта майбутнього: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень».

Досвід роботи

З 2009р. по 2015р. – фахівець деканату факультету менеджменту Академії муніципального управління.

З 2015р. по 2016р. – старший викладач кафедри менеджменту  зовнішньоекономічної діяльності та адміністративного менеджменту Академії муніципального управління.

У 2016р. – старший викладач кафедри менеджменту Академії муніципального управління.

У 2016р. – старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування Академії муніципального управління.

З 2017р. по 31.08.2020р. – доцент кафедри публічного управління та адміністрування Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського.

У 2018р. - член редакційної колегії Наукового журналу «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління».

З 12.09.2018р. по 24.09.2019р. - заступник завідувача кафедри публічного управління та адміністрування Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського.

З 08.09.2020р. – завідувач практики відділу практики  та маркетингу освітніх послуг,  доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМПДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Загальний стаж–11 років;

Стаж науково-педагогічної діяльності – 5 років

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Учасник науково-дослідної теми кафедри публічного управління і адміністрування ТНУ ім. В.І. Вернадського «Розвиток публічного управління в Україні на сучасному етапі державотворення» Реєстраційний номер 0118U100303. Термін виконання: 01.01.2017 – 31.08.2020 рр. 
 2. Учасник науково-дослідної теми кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМПДЗВО «Університет менеджменту освіти»:

«Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління проектами». Реєстраційний номер РК № 0119U000543. Термін виконання: 2019-2021 рр.

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Шмагун А. Виявлення тенденцій та співвідношень дисертаційних досліджень з державного управління на предмет приросту знань / А. Шмагун. -  Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М. М. Іжа]. Вип. 4(64). Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. С. 153-157.
 2. Шмагун А. Сутність механізму знаннєвого спілкування в системі державного управління та відповідний категорійний апарат / А. Шмагун. - Науковий вісник АМУ. Серія : Управління. К. : ВПЦ АМУ, 2015. вип. 1. С. 122-133.
 3. Шмагун А. Проблемні питання розвитку механізму знаннєвого спілкування в системі державного управління / А. Шмагун. - Науковий вісник АМУ. Серія : Управління. К. : ВПЦ АМУ, 2015.  вип. 3-4. С. 201-212.
 4. Шмагун А. Моделі, підходи, принципи та методи знаннєвого спілкування в системі державного управління / А. Шмагун. – Наукові розвідки з державного та муніципального управління. К. : ВПЦ АМУ, 2015, №2. С. 190-199.
 5. Шмагун А. Методика дослідження розвитку знаннєвого спілкування як засобу приросту знань в системі державного управління / А. Шмагун. Державне управління: удосконалення і розвиток. К. :, 2015, №3. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=956.
 6. Шмагун А. Методологические средства обеспечения прироста знаний в системе государственного управления / А. Шмагун // Публичное управление : Научный журнал. Е. : Изд-во Академии госуд. упр. Республики Армения. Вып. 1, Ереван, 2016. – С.34-42.
 7. Шмагун А.В. Формування концептуальних засад приросту знань в системі державного управління на основі розвитку механізму знаннєвого спілкування / А.В. Шмагун // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського: Серія «Державне управління». - 2017. - Том 28 (67). - № 2. – С. 20-25.
 8. Шмагун А.В. Оцінювання концептуальних засад приросту знань в системі державного управління на основі механізму знаннєвого спілкування / А.В. Шмагун // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського: Серія «Державне управління». - 2018. - Том 29 (68). № 5. С. 187-191.
 9. Шмагун А.В. Сутність комунікаційних процесів знаннєвого спілкування як засіб приросту знань у системі державного управління / А.В. Шмагун // Публічне управління та митне адміністрування (правонаступник наукового збірника «Вісник Академії митної служби України. Серія «Державне управління»). 2018. № 2 (19). С. 128-133.
 10. Шмагун А.В. Нормативно-правовий чинник розвитку приросту знань державної мовної політики у системі публічного управління / А.В. Шмагун // Науковий журнал «Публічне управління і адміністрування в Україні» Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. 2018. Випуск 8. С.74-79.
 11. Шмагун А.В. Принцип мультиплікативності знаннєвого спілкування у системі державного управління: підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців / А.В. Шмагун // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського: Серія «Державне управління». 2019. Том 30 (69). - № 3. C.156-161.
 12. Shmahun A.Skrypniuk O. Myskiv L. Lyzohubenko Ye. Kresina I. COUNTERACTING TO ILLEGAL MIGRATION: FOREIGN EXPERIENCE. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (JLERI). Allied Business Academies 40 Bloomsbury Way Lower Ground Floor London, United Kingdom WC1A2SE. Volume 23, Issue 1, 2020. P. 1 – 10. URL: https://www.abacademies.org/articles/counteracting-to-illegal-migration-foreign-experience-1544-0044-23-1-471.pdf  (Scopus)
 13. Шмагун А.В. Завдання та перспективи української моделі мовної політики / А.В. Шмагун // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського: Серія «Державне управління» (Категорія Б). 2020. Том 31 (70). № 3. С. 193-197.

Видані підручники, навчальні посібники або монографії:

1. Шмагун А.В. Сутність, роль та потреби розвитку знаннєвого спілкування у вітчизняній системі публічного управління. Розвиток публічного управління в Україні: теоретичні, методологічні та практичні аспекти: колективна монографія. Київ: УкрСІЧ, 2018. с.315-323.

Видані навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін:

1. «Відкрите врядування», слухачам магістерської програми денної та заочної форми навчання інституту управління, економіки та природокористування  спеціальності «Публічне управління та адміністрування» спеціалізації «Територіальне управління та місцеве самоврядування» та «Публічне управління та адміністрування», 2018р.;

2. «Взаємодія суспільства та влади», слухачам магістерської програми денної та заочної форми навчання інституту управління, економіки та природокористування  спеціальності «Публічне управління та адміністрування» спеціалізації «Територіальне управління та місцеве самоврядування» та «Публічне управління та адміністрування», 2018р.;

3. «Публічна комунікація та ділова мова в публічному управлінні», слухачам магістерської програми денної та заочної форми навчання інституту управління, економіки та природокористування  спеціальності «Публічне управління та адміністрування» спеціалізації «Територіальне управління та місцеве самоврядування» та «Публічне управління та адміністрування», 2018р.;

4. «Електронне врядування, інформаційні технології, ресурси та сервіси на державній службі», слухачам магістерської програми денної та заочної форми навчання інституту управління, економіки та природокористування  спеціальності «Публічне управління та адміністрування» спеціалізації «Територіальне управління та місцеве самоврядування» та «Публічне управління та адміністрування», 2018р.;

5. «Електронне врядування», слухачам магістерської програми денної та заочної форми навчання інституту управління, економіки та природокористування спеціальності «Публічне управління та адміністрування» спеціалізації «Територіальне управління та місцеве самоврядування» та «Публічне управління та адміністрування», 2018р.;

6. «Сучасні технології державного та муніципального управління», слухачам бакалаврської програми денної та заочної форми навчання інституту управління, економіки та природокористування  спеціальності «Економіка», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 2018р.;

7. «Електронний документообіг», слухачам бакалаврської програми денної та заочної форми навчання інституту управління, економіки та природокористування спеціальності «Економіка», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 2019р.

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ

 • Всеукраїнська науково-практична конференція викладачів і аспірантів «Правові, управлінські та економічні  аспекти трансформації сучасного громадянського суспільства», Київ 25.03.2016р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток креативного управління», Київ АМУ 08.04.2016р.
 • Друга Міжнародна науково-практична конференція «УКРАЇНА – ЄС. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО» з 12 по 16 квітня 2016 р. Словацька Республіка-Польща
 • Науково-практична конференція за міжнародною участю «Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні, Київ ТНУ ім. В. І. Вернадського 13.12.2017р.
 • Щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю, присвяченої 100-річчю державної служби в Україні, Київ НАДУ 25.05.2018р.
 • ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки»,  Дніпро 28–29 червня 2018р.
 • Науково-практична конференція за міжнародною участю “Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку”, Київ НАДУ 7-8 вересня 2018р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід», Одесса 28 жовтня 2018р.
 • ОЛЬВІЙСЬКИЙ ФОРУМ – 2020: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі. Залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України, Миколаїв 04.06.2020р.
 • V Міжнародна науково-практична конференція: Відкриті еволюціонуючі системи, Київ 19-21 травня 2020р.
 • Міжнародна науково-практична конференція: Трансформація системи публічного управління створенням здоров’я збережувального та безпечного  простору України (модернізація, інновації, розвиток, Київ 22 червня 2020р.
 • Міжнародна науково-практична конференція: Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку, Київ 29.05.2020 р.

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науково-практична конференція за міжнародною участю «Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні,  Київ ТНУ ім. В.І. Вернадського, 2017р.

Науково-практична конференція за міжнародною участю «Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні,  Київ ТНУ ім. В.І. Вернадського, 2018р.

Науково-практична конференція за міжнародною участю «Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні,  Київ ТНУ ім. В.І. Вернадського, 2019р.

Участь у профорієнтаційній роботі щодо вступу на спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування", а саме у проведенні щорічного конкурсного відбору вищих навчальних закладів щодо отримання  державного замовлення для підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» у 2018-2020 році до ТНУ ім. В.І. Вернадського.

Участь в  роботі кафедри публічного управління та адміністрування ННІУЕП  ТНУ ім. В.І. Вернадського по підготовці:

- екзаменаційних білетів для проведення вступних іспитів з магістерської програми «Публічне управління та адміністрування»;

- програм навчальної дисципліни для проведення вступних іспитів для вступу на навчання за ступенем «Магістр», «Бакалавр» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Керівництво науково-дослідною роботою студентів кафедри публічного управління та адміністрування ННІУЕП ТНУ ім. В. І. Вернадського з підготовкою доповідей на конференцію (7 осіб у 2019 році).