БРЮХОВЕЦЬКА ОЛЕКСАНДРА ВІКТОРІВНА

БРЮХОВЕЦЬКА ОЛЕКСАНДРА ВІКТОРІВНА

Завідувач кафедри
доктор психологічних наук, професор
Телефон
050-221-68-72
E-mail
ciparis011@mail.ru

ORCID iD: 
https://orcid.org/0000-0002-4884-2878

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/F-1368-2019

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=MtM4dlUAAAAJ&hl=ru

 

Додаткові відомості

Освіта:

 1. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, докторантура (2013-2016), аспірантура (2006-207 рр.).
 2. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, спеціальність – магістр з психології, викладач психології (2004-2005 рр., Диплом КВ №27395834).
 3. Луганський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка Східноукраїнського університету, спеціальність – вчитель праці та загально-технічних дисциплін (1990-1995 рр.).

Досвід роботи:

Стаж педагогічної роботи у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації  30 років.

 • З 2017 р. – професор кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП ДВНЗ «УМО»
 • З 2009 р. – доцент кафедри педагогіки вищої школи і прикладної психології ДВНЗ «УМО»
 • У 2009 р. в якості тренера взяла участь у програмі навчання провідних викладачів за Проектом МОН України та Світового банку «Рівний доступ до якісної освіти».
 • З 2005 р. – старший викладач кафедри педагогіки вищої школи і прикладної психології Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України.
 • З 2003 року – методист вищої категорії, заступник декана факультету менеджменту та психології Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України
 • З 2001 по 2002 рік – методист вищої категорії Коледжу культури та мистецтв (м. Луганськ).
 • З 1987 по 2001 рік – вчитель ЗНЗ №2 (м. Луганськ).

Тема докторської дисертації: «Психологічні основи формування професійної толерантності у керівників загальноосвітніх навчальних закладів», спеціальність 19.00.10 – організаційна психологія, економічна психологія, м. Київ, 2019. Диплом ДД № 008301.

Тема кандидатської дисертації: «Психологічні умови підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінського спілкування», спеціальність 19.00.07– педагогічна та вікова психологія, м. Київ, 2007. Диплом ДК № 043001.

Основні наукові інтереси: організаційна психологія, психологія управління, методика викладання  психології.

Спеціалізація в психологічній консультативній практиці: гуманістична психологія.

Ключові напрями професійної діяльності: інтеграція наукових досліджень і освітніх практик у вищій, післядипломній педагогічній освіті; освітня підготовка та підвищення кваліфікації керівників освітніх організацій, організаційна психологія, науково-методичний супровід їхньої діяльності у закладах освіти; розвиток психологічної компетентності та педагогічної майстерності керівників і педагогічних працівників освітніх організацій; експертиза психологічного інструментарію; організація соціально-психологічних досліджень.

Викладання навчальних дисциплін: вступ до спеціальності, сучасні модальності психологічної допомоги та професійна толерантність, психологія толерантності, організаційна психологія в умовах гіг-економіки, психологія управління, методика викладання психології, андрагогічні засади  викладання у вищій школі, психологія та педагогіка вищої школи.

Публікації: близько 160 публікацій з проблем психології, організаційної психології та психології управління. З них біля 130 публікації наукового характеру, і 23 публікації навчально-методичного характеру. 

Громадська активність: Всеукраїнська асоціація організаційної психології та психології праці (член асоціації з 2005 р., голова осередку ДВНЗ «УМО» з 2017 р.).

Науково-дослідницька діяльність

Відповідальний виконавець НДР кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України з теми: «Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних умовах» (РК 0117U002377,  2017–2021 рр.)

Перелік продукції

Розділ у науково-методичному посібнику:

 1. Брюховецька О. В. Психологія професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Брюховецька // монографія  / О. В. Брюховецька. – К. : Інтерсервіс, 2018. – 360 с.
 2. Організаційно-психологічні умови розвитку професійної толерантності керівників освітніх організацій в умовах відкритої освіти / Відкрита освіта : інноваційні технології та менеджмент : кол. монографія // за наук. ред. О.М. Кириченка, Л.М. Сергеєвої. – Київ : Вид-во Ін-ту обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 440 с. – (С. 222-237).
 3. Професійна толерантність керівників як чинник розвитку освітніх організацій / Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія // за редакцією С.М. Лаптєва, І.П. Мігус. – Київ: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2020.  – 443 с. (С. 177-199).

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Брюховецька О.В. Особливості  професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів залежно від стажу управлінської діяльності / О.В. Брюховецька // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / НАПН України, Ун-т менедж. освіти; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – К., 2005. – Вип. 16 (29) / голов. ред. В. В. Олійник. – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2016. – С. 165-178.
 2. Брюховецька О.В. Особливості етнічної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О.В. Брюховецька // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Т. ІХ : Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – Випуск 9.  – К. : Талком, 2016. – С. 76-84.
 3. Брюховецька О.В. Зв’язок регіону, де знаходиться  навчальний заклад, з особливостями сформованості професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О.В. Брюховецька // Науковий вісник Херсонського державного університету : Серія «Психологічні науки». – Випуск 2. – Том 1. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 141-146.
 4. Брюховецька О.В. Взаємозв'язок стилю управління і управлінської емпатії керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О.В. Брюховецька // Науковий журнал / за наук. ред. С.Д. Максименка  та Л.М. Карамушки ; Організаційна психологія.  Економічна психологія. – К. : Видавництво «ЛОГОС», 2016. – Вип. 2-3(5-6). – С. 15-22.
 5. Брюховецька О.В. Теоретичний аналіз дослідження професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О.В. Брюховецька // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 2 до Вип. 36 : Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології». – Випуск 13 – К. : Гнозис, 2016. – С. 189-197.
 6. Брюховецька О.В. Організаційно-психологічні чинники сформованості професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів: сутність та рівні / О.В. Брюховецька // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – Випуск 45.  – К. : ТОВ-Видавництво «Логос», 2016. – С. 17-23.
 7. Брюховецька О.В. Модель формування професійної толерантності майбутніх керівників у процесі професійної підготовки / О.В. Брюховецька  // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2016.– Вип. 2 (31). – С. 29-41. – (Серія соціальні та поведінкові науки).
 8. Брюховецька О.В. Авторський спецкурс «Формування професійної  толерантності керівників загальноосвітніх  навчальних закладів в процесі післядипломної педагогічної освіти (підвищенні кваліфікації)» / О.В. Брюховецька // Психологічний часопис : збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка. — № 2 (4). — Вип. 4. — Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2016. – С. 5-19.
 9. Брюховецька О.В.  Особливості сформованості соціальної толерантності керівників закладів загальної середньої освіти / О.В.  Брюховецька // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України . – 2019. – Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – Вип. 53. – С. 3-8.
 10. Брюховецька О.В. Комунікативна толерантність як складова лідерських якостей керівників освітніх організацій / О.В. Брюховецька // Організаційна психологія. Економічна психологія ; за наук ред. С.Д. Максименко та Л.М. Карамушки; редкол. С.Д. Максименко [та ін.]. – К. : 2020. – №4(21) . –127 с.  – С. 18 – 27.

Стаття у зарубіжному фаховому виданні:

 1. Brukhovetska О. V. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools / О. V. Brukhovetska // Issue: 2 (14) – Co-publ. : Publishing office :  Accent Graphics Communications – Hamilton, ON, 2016]. – С. 141-151.
 2. Брюховецька О.В. Професійна толерантність керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О.В. Брюховецька // Ежемесячный научный журнал «Scientific Researches». – №  4. – Молдова, Кишинев, 2016. – С. 22-28.
 3. Брюховецька О.В. Organizational, managerial and educational components of future comprehensive school principals' IT readiness development    / О.В.  Брюховецька ///Oleksandra Brukhovetska // European science. Scientific journal. – 5/2018, Special issue, Year 2. – Р. 138-141. (міжнародне науко-метричне видання, Словаччина).
 4. Brukhovetska Oleksandra V. Professional Self-Realization as a Factor in the Psychological Well-Being of Specialists of Caring Professions / Olena D. Glavinska, Irina M. Ovdiyenko, Oleksandra V. Brukhovetska,  Tetiana V. Chausova and Maryna S. Didenko// Journal of Intellectual Disability Diagnosis and Treatment. – Канада. –Volume 8, No.3, 2020. (Scopus) https://www.lifescienceglobal.com/journals/journal-of-intellectual-disability-diagnosis-and-treatment/volume-8-number-3
 5. Briukhovetska Oleksandra. Tolerant educational environment as a requirement for the formation of the professionally important skills of future specialists in higher educational institutions / Oleksandra Briukhovetska, Tetiana Chausova // Studia Universitatis Moldaviae. Seria «Ştiinţe ale educaţiei». 2020, nr II. Р. 13-17.       http://studiamsu.eu/nr-5145/?fbclid=IwAR3Bi3o9qu1a5i97rZPO5_aAwW54gx-448eXoM0JnjoskSX6MKPDhhqwua8//

Статті в фахових виданнях, що входять до наукометричних баз:

 1. Брюховецька О. В. Авторський навчальний модуль «Формування професійної  толерантності майбутніх керівників у процесі професійної підготовки (отримання вищої освіти)» та аналіз результатів його впровадження/ О. В. Брюховецька // Науковий журнал : за наук. ред. С.Д. Максименка  та Л.М. Карамушки ; Організаційна психологія.  Економічна психологія. – К. : Видавництво «ЛОГОС», 2016. – Вип. 4 (7). – С. 7-14.
 2. Брюховецька О.В. Вплив типу навчального закладу на особливості сформованість професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О.В. Брюховецька // Науковий журнал № 1 (4) / за наук. ред. С. Д. Максименка  (гол. ред.) та Л. М. Карамушки / Організаційна психологія.  Економічна психологія.  – К. : Видавництво «ЛОГОС», 2016. – С. 7-14.
 3. Brukhovetska  O.V. Features of secondary school principals’ professional tolerance orientation / Karamushka L.M., Brukhovetska  O.V., Ivkin V.M.// Науковий журнал / за наук. ред. С.Д. Максименка  та Л.М. Карамушки ; Організаційна психологія.  Економічна психологія. – К. : Видавництво «ЛОГОС», 2017. – №. 2–3 (9–10). – С. 52-57.
 4. Брюховецька О.В.  Особливості комунікативного контролю як чинника професійної толерантності керівників закладів середньої освіти / О.В.  Брюховецька // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : Г. М. Бевз [та ін.]. – К. : Юстон, 2019.– Вип. 7 (36). – 228 с. – С. 21-33. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки»).
 5. Брюховецька О.В.  Асертивність як складова професійної толерантності керівників закладів загальної середньої освіти / О.В.  Брюховецька // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / НАПН України, ДЗВО «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. В. Олійник ; редкол. : Г. Бевз [та ін.]. – К. : Юстон, 2019.– Вип. 8 (37). – 116 с. – С. 36-49. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки»).
 6. Брюховецька О.В.  Роль рефлексії у професійній діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О.В.  Брюховецька // Науковий журнал / за наук. ред. С.Д. Максименка  та Л.М. Карамушки ; Організаційна психологія. Економічна психологія. – К. : Видавництво «ЛОГОС», 2019. – №. 2–3 (17). – С. 19-27.
 7. 6.     Брюховецька О.В.  Формування толерантності до професійного стресу у керівників закладів середньої освіти / О.В.  Брюховецька // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / НАПН України, ДЗВО «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. В. Олійник ; редкол. : Г. Бевз [та ін.]. – К. : Юстон, 2019.– Вип. 9 (38). – 156 с. – С. 10-24. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки»).
 8. Брюховецька О.В.  Особливості формування асертивності керівників закладів загальної середньої освіти у процесі підвищення кваліфікації / О.В.  Брюховецька // Науковий журнал / за наук. ред. С.Д. Максименка  та Л.М. Карамушки ; Організаційна психологія. Економічна психологія. – К. : Видавництво «ЛОГОС», 2019. – №. 4 (18). – С. 21-27.
 9. Брюховецька О.В. Результати апробації системи організаційно-психологічного супроводу процесу формування професійної толерантності у керівників освітніх організацій / О.В.  Брюховецька // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / НАПН України, ДЗВО «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол. : Л. Антонова [та ін.]. – К. : Юстон, 2020.– Вип. 11 (40). – 180 с. – С. 28-47. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки»).
 10. Брюховецька О .В. Гендерно-вікові особливості внутрішньої свободи особистості майбутніх психологів Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / О. В. Бондарчук, О .В. Брюховецька, Т. В. Чаусова // НАПН України, ДЗВО «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол. : Л. Антонова [та ін.]. – К. : Юстон, 2020.– Вип. 13 (42). – 204 с. – С. 39-53. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки») [психологічні 053, державне управління 281 – категорія «Б»].
 11. Брюховецька О.В.  Формування управлінської емпатії як ключової професійно важливої якості керівників закладів загальної середньої освіти / О.В.  Брюховецька // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / НАПН України, ДЗВО «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол. : Л. Антонова [та ін.]. – Київ : Юстон, 2020. – Вип. 14 (43). – С. 33-50. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки») (психологічні 053, державне управління 281 – Категорія «Б»).
 12.  Брюховецька О.В. Вплив креативного потенціалу викладача вищої школи на особливості комунікації зі студентами / Брюховецька О.В., Горова О.О., Пінчук Н.І. // Науковий журнал «Проблеми сучасної психології». – Запоріжжя : Видавничий дім "Гельветика", 2020. – Випуск 3 (19). – с. 139. – С. 18-27. (Категорія «Б»).
 13. Брюховецька О.В. Особливості прояву ставлення керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти до інших людей у процесі комунікації зі споживачами освітніх послуг / Брюховецька О.В., Пінчук Н.І., Казакова С.В. // «Вісник післядипломної освіти» – К.: ДЗВО «Університет менеджменту освіти», – Вип. 15 (44). – 2021. – С. 50–64. [Електронний ресурс]. –https://doi.org/10.32405/2522-9931-2021-15(44)

Статті в періодичних виданнях:

 1. Брюховецька О.В. Толерантність як професійно важлива якість керівника загальноосвітніх навчальних закладів / О.В. Брюховецька // Журнал "Післядипломна освіта в Україні" / Університет менеджменту освіти НАПН України / голов. ред.  В. Олійник. – Вип. 1’2016. – К. : ТОВ «Дорадо-Друк»,  2016. – С. 73-78.
 2. Брюховецька О.В. Особливості формування професійної толерантності у керівників закладів загальної середньої освіти / О.В. Брюховецька // Післядипломна освіта в Україні: міжгалузевий науково-освітній журнал. – 2018. – №2. – С. 63–69.
 3. Психологічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти / // Науково-практичний журнал «Вісник Національної академії педагогічних наук України», 2019, 1(1). (ISSN Online 2707-305X). (Міжнародне видання, Україна-Великобританія)
 4. Olexandra Briukhovetska. Analysis of changes in the professional tolerance level as a major professional quality of the heads of educational institutions in the context of public digitalization / Olexandra Briukhovetska, Tetiana Chausova, Olena Prokopenko // Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди : наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Матеріали конф. / наук. ред. О. М. Спірін, О. А. Острянська. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2021. 279 с.

Участь у науково-практичних заходах

 1. Участь у міжнародній науково-практичній конференції: «Public health – social, educational and psychological dimensions»  International Scientific and Practical Conference in Lublin between 3-7 February 2017 (3-7 лютого 2017 р., Польща, м. Люблін, Люблінський Католицький Університет імені Іоанна Павла II).
 2. Кафедральний науковий семінар на тему «Психолого-педагогічний супровід навчально-професійної діяльності майбутніх фахівців в системі ППО» (21 лютого 2017 р., м. Київ, ДВНЗ «УМО»).
 3. ХІІ  Міжнародна науково-практична  конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми» (17 березня 2017 року, м. Київ, Інститут психології НАПН України).
 4. Всеукраїнська науково-практична  конференція «Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджальної післядипломної освіти» (30-31 березня 2017 р., м. Київ – Рівне).
 5. Семінар «Розвиток управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах соціально-політичних трансформацій» в рамках ХХХІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2017» (06 квітня 2017 р., м. Київ).
 6. Всеукраїнська науково-практична Інтернет–конференція «Підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації Концепцій Нової української школи» (6 квітня 2017 р., м. Харків)
 7. ІІ  Міжнародна науково-практична  конференція «Соціально-економічні і гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій» (26-28 квітня 2017 р., м. Київ – Суми).
 8. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» (26 травня 2017 року, м. Київ, УМО).
 9. ХІІ Міжнароднаї науково-практична конференція з організаційної та економічної психології «Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку» (1-3 червня, 2017 р., м. Харків).
 10. Міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю освіти6 проблеми та перспективи»(29 вересня 2017 року, м. Київ).
 11. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті» (20 жовтня 2017 року, м. Чернівці-Луганськ).
 12. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій» (1 листопада 2017 року, м. Київ).
 13. Науково-практичний семінар до 15-річчя Української Асоціації організаційної психології та психології праці «Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні» (1 грудня 2017 року, м. Київ).
 14. Круглий стіл «Психологія спільноти ЛГБТ: наукові дослідження, результати, проблеми та перспективи» (4 грудня 2017 року, м. Київ).
 15. Всеукраїнська наукова конференція «Восьмі Сіверянські соціально-психологічні читання» (06 грудня 2017 р., м. Чернігів).
 16. Кафедральний науковий семінар «Психолого-педагогічний супровід навчально-професійної діяльності майбутніх фахівців в системі ППО» (21 лютого 2017 р., ДВНЗ УМО, ННІМП).
 17. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій», м. Київ, 01.11.2017 р.
 18. 1–й Міжнародний Освітній форум «Сучасна реформа освіти в Україні – головні напрями, проблеми, завдання» (2-4 березня 2017 р., м. Харків).
 19. ХІII Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні і прикладні проблеми» (16 березня 2018 р., м. Київ).
 20. Всеукраїнська інтернет-конференція «Психолого-педагогічні засади розвитку професіоналізму освітян в умовах реалізації концепції нової української школи» (29 березня, 2018 р., м. Київ).
 21. Науково-практичний семінар «Психологічні технології підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості» (в рамках серії науково- практичних семінарів «Технології роботи організаційних психологів», 30- 31 березня 2018 р., м. Львів).
 22. Тренінг «Толерантність до різноманіття як підґрунтя інклюзивного суспільства» (4 квітня 2018 р., м. Київ).
 23. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологія національної безпеки і благополуччя особистості» (26-27 квітня,  м. Лівів).
 24. ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та економічної психології «Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку», (12-13 квітня 2018 року, м. Київ).
 25. «Character Development Seminar» : Eastern European Humanitarian Mission (Dallas, USA – Kyiv, Ukraine – Vienna, Austria? 2018).
 26. Х Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті – 2018» (23 – 25 жовтня 2018 р. м. Київ).
 27. Міжнародна наукова конференція «Дев’яті Сіверянські соціально-психологічні читання» (30 листопада 2018 р., м. Чернігів).
 28. Семінар з міжнародною участю «Бізнес коучина: перші кроки» (8 лютого 2019р., ННІМП УМО).
 29. Organizational well-being: disease, its causes, consequences and moderating variables» (4-5 March, 2019, Kyiv, Ukraine).
 30. Міжкафедральний науковий семінар «Психолого-педагогічний супровід підготовки конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення» (20 лютого 2019 р., ННІМП ДВНЗ УМО, м. Київ).
 31. 14 Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми» (15 березня 2019 р., м. Київ).
 32. Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2019» (15-16  березня 2019 року, м. Київ).
 33. Міжнародний науково-практичний семінар «Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів» (18-20 березня 2019 р., м. Київ).
 34. Науково-практичний семінар «Організація експериментальної роботи у закладах освіти» (22 травня 2019 р., УМО, м. Київ).
 35. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» (24 травня2019 року, м. Київ).
 36. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Іннваційні технології в роботі практичного психолога» (5 червня 2019 р., м. Суми).
 37. Participated in the 7th international seminar «Political and economic self-constitution: media, citizenship activity and political polarization» (10th June, 2019, Padua, Itali).
 38. ІІІ Всеураїнський конгрес з організаційної та економічної психології (20-22 червня 2019 року, м. Кам’янець-Подільський).
 39. Міжнародний форум лідерів післядиплосної освіти (1-2 жовтня, 2019р., м. Київ).
 40. Науково-методичний семінар «Діяльність психологічної служби у системі освіти щодо забезпечення психологічного благополуччя вчителів в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» (31 жовтня 2019р., м. Київ).
 41. Інтерактивне заняття Павла Міонсека (Польща) «Коучинг і нейропсихологія в управлінні 4.0»  (19 листопада 2019 р., м. Київ).
 42.  Міжнародна конференція «Держава, регіони, підприємництво:  інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку» (21-22 листопада 2019 р., КРОК, м. Київ).
 43. Міжнародна наукова конференція «Десяті Сіверянські соціально-психологічні читання» (29 листопада 2019 р., Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, м. Чернігів).
 44. Міжкафедральний науковий семінар «Психолого-педагогічний супровід підготовки конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення» (24 лютого 2020 р., УМО, Київ, кількість годин/кредитів: 6,5 години / 0,22 кредиту ЄКТС).
 45. XV Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми» (20 квітня 2020 р., м. Київ).
 46. ХІV Міжнародна науково-практична онлайн-конференція з організаційної та економічної психології «Психологічне здоров’я персоналу організацій: проблеми та технології забезпечення» (21 травня 2020 р., м. Київ).
 47. ІІІ Всеукраїнський науково-практичний форум «Психологічна допомога: від кризи до ресурсу» (з нагоди Всеукраїнського дня психолога), (21–26 квітня 2020 р., м. Суми).
 48. ІІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Інноваційні технології в роботі практичного психолога» (26 травня 2020 р., м. Суми).
 49. Міжнародний онлайн семінар «Практична психологія в контексті соціальних змін» (25 вересня 2020р., м. Кишинев – м. Київ).
 50. Вебінар «Протидія та реагування на випадки насильства в умовах дистанційного навчання в період COVID-19»л (9 жовтня 2020р., Центр психологічного  консультування «ДІАЛОГ» ДЗВО «Університет менеджменту освіти» спільно з Інститутом модернізації зміст освіти, м. Київ).
 51. Міжнародна науково-практична онлайн конференція «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості» (м. Київ, 22 жовтня 2020р.).
 52. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні засади розвитку соціальних компетентностей педагогічних працівників в умовах Нової української школи» (м. Київ-Рівно-Верба, 22-23 жовтня 2020р.).
 53. Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Монтессорі-педагогіка: історія, теорія, перспективи розвитку» (до 150-річчя від дня народження М. Монтессорі)» (м. Херсон, 29 жовтня 2020р.).
 54. Всеукраїнський науково-методологічний семінар «Позиціонування навчального закладу на ринку освітніх послуг засобами традиційних та новітніх медіа» (30 жовтня 2020 р., м. Київ).
 55. 12. Онлайн-лекція з питань Стратегічного розвитку  та управління за тематикою курсу «Комунікативне забезпечення публічного управління та адміністрування» (в рамках програми “Visiting Professor”) закордонного викладача Річарда Беггетта – громадського діяча (Форт Уорт, Техас,   США – Київ, Україна, 6 листопада 2020р.).
 56. International discussion club «PsyDetox: 1 sitting» /Міжнародний дискусійний клуб «PsyDetox: 1 зустріч». (м. Київ, 7.11.2020р.).
 57. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди» (Professional Development of Specialists in the Digitized Society: Current Trends – PDSDig–2020) (12-13  листопада  2020 р., м. Київ, ДЗВО  «Університет  менеджменту  освіти»).
 58. Методологічний семінар НАПН України «Шляхи і механізми підвищення конкурентоспроможності університетів України» (м. Київ, 19 листопада 2020 р.).
 59. Спільний з Міністерством освіти та науки України онлайн-семінар «Цифрові інструменти Google для науковців» (м. Київ, 19 листопада 2020р.).
 60. Виставка «Освіта і кар’єра» НАПН України (м. Київ, 20-21 листопада 2020р.).
 61. Другий он-лайн семінар «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти: розвиток освітніх програм та їх акредитація» (Он-лайн  платформа WebEx, 24 листопада 2020 р., Національний офіс Еразмус+ в Україні (проєкт ЄС) спільно з Сумським державним університетом за участі представників Національної команди експертів з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти).
 62. Конференція «Teach Peace! Для Нової Української Школи)   (4 грудня 2020 року,  Дніпровська Академія неперервної освіти в співпраці з Громадянською службою миру GIZ).
 63. 8th international seminar «POLITICAL AND ECONOMIC  SELF-CONSTITUTION: MEDIA, POLITICAL CULTURE AND DEMOCRACY» (7th December, 2020, language is English).
 64. Всеукраїнський науково-практичний форум «Соціально-психологічні аспекти розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в умовах інноваційних змін» (м. Суми, 07-12 грудня 2020 р.).
 65. International discussion club «PsyDetox: 2 sitting» /Міжнародний дискусійний клуб «PsyDetox: 2 зустріч». (м. Київ, 12.12.2020р.).
 66. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» (м. Київ, 18 грудня 2020 р.).
 67. International discussion club «PsyDetox: 3 sitting» /Міжнародний дискусійний клуб «PsyDetox: 3 зустріч». (м. Київ, 16.01.2021р.).
 68. Міжкафедральний науковий семінар «Психолого-педагогічний супровід підготовки конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення» (12 лютого 2021 р., ДЗВО «УМО», на платформі ZOOM).
 69. International discussion club «PsyDetox: 4 sitting» /Міжнародний дискусійний клуб «PsyDetox: 4 зустріч». (м. Київ, 27.02.2021р.).
 70. І Міжнародна науково-практична конференція «Наука і молодь – 2021: пріоритетні напрями глобалізаційних змін» (відео-конференція, м. Київ, 16 квітня 2021р.).
 71. Вебінар «Полегшуємо перевірку на плагіат разом з Unicheck» (м. Київ, он-лайн, 18.05.2021р.).
 72. Х Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» (м. Київ, 21.05.2021р.).

 

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво: 

 1. Діденко Марина Сергіївна, тема дисертації «Особливості розвитку професійно значущих якостей майбутніх менеджерів», наукова спеціальність – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Захистила кандидатську дисертацію.
 2. Ковальчук Анна Сергіївна, тема дисертаційного дослідження «Особливості ціннісно-смислового ставлення до інших людей  молодших школярів із неповних сімей», наукова спеціальність – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Аспірант.

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад:

 1. Член постійної Спеціалізованої вченої ради Університету економіки та права  «КРОК» К 26.130.02 із спеціальності 19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія (з 2019 року).
 2. Член разової Спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктор філософії  ДФ 26.455.005, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (засідання 23.04.2021 р).
 3. Член разової Спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктор філософії  ДФ 26.455.005, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (засідання 25.06.2021 р.).

Робота у редакційній колегії наукового видання:

1. Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» Серія «Соціальні та поведінкові науки» (Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 22085-11985Р від 16 травня 2016 р., Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 22086-11986Р від 16 травня 2016 р.).

Професійний розвиток

 1. З 2009 року – член організаційного комітету та менеджер щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти».
 2. Підвищення кваліфікації за категорією «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів, які викладають психолого-педагогічні дисципліни», НАПН України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/2552-17, 03 листопада 2017 року, реєстраційний номер № 2557/17ц.
 3. Стажування за кордоном «Institute for International Cooperation Development» (Познань, Польща) (Сертифікат ОК1787721, Познань, апрель, 12, 2018)
 4. Курс навчання з англійської мови (за рівнем В2) в Комунальному Позашкільному навчальному закладі «Перші Київські курси іноземних мов» (Свідоцтво № 24434, 13 березня 2018 року, реєстраційний номер 3134)
 5. Підвищення кваліфікації за категорією «Викладачі університетів, академій, інститутів, які викладають психологічні дисципліни», НАПН України ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/2964-20, 18 грудня 2020 року, реєстраційний номер № 2962/20Ц.