БРЮХОВЕЦЬКА ОЛЕКСАНДРА ВІКТОРІВНА

БРЮХОВЕЦЬКА ОЛЕКСАНДРА ВІКТОРІВНА

Професор кафедри
доктор психологічних наук, доцент
Телефон
050-221-68-72
E-mail
ciparis011@mail.ru
Інформація

ORCID iD: 
https://orcid.org/0000-0002-4884-2878

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/F-1368-2019

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=MtM4dlUAAAAJ&hl=ru

 

Додаткові відомості

Освіта:

 1. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, докторантура (2013-2016), аспірантура (2006-207 рр.).
 2. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, спеціальність – магістр з психології, викладач психології (2004-2005 рр., Диплом КВ №27395834).
 3. Луганський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка Східноукраїнського університету, спеціальність – вчитель праці та загально-технічних дисциплін (1990-1995 рр.).

Досвід роботи:

Стаж педагогічної роботи у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації  30 років.

 • З 2017 р. – професор кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП ДВНЗ «УМО»
 • З 2009 р. – доцент кафедри педагогіки вищої школи і прикладної психології ДВНЗ «УМО»
 • У 2009 р. в якості тренера взяла участь у програмі навчання провідних викладачів за Проектом МОН України та Світового банку «Рівний доступ до якісної освіти».
 • З 2005 р. – старший викладач кафедри педагогіки вищої школи і прикладної психології Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України.
 • З 2003 року – методист вищої категорії, заступник декана факультету менеджменту та психології Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України
 • З 2001 по 2002 рік – методист вищої категорії Коледжу культури та мистецтв (м. Луганськ).
 • З 1987 по 2001 рік – вчитель ЗНЗ №2 (м. Луганськ).

Тема дисертації«Психологічні умови підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінського спілкування», спеціальність 19.00.07– педагогічна та вікова психологія, м. Київ, 2007. Диплом ДК № 043001.

Основні наукові інтереси: організаційна психологія, психологія управління, методика викладання  психології.

Спеціалізація в психологічній консультативній практиці: гуманістична психологія.

Ключові напрями професійної діяльності: інтеграція наукових досліджень і освітніх практик у вищій, післядипломній педагогічній освіті; освітня підготовка та підвищення кваліфікації керівників освітніх організацій, організаційних психологів, науково-методичний супровід їхньої діяльності у закладах освіти; розвиток психологічної компетентності та педагогічної майстерності керівників і педагогічних працівників освітніх організацій; експертиза психологічного інструментарію; організація соціально-психологічних досліджень.

Викладання навчальних дисциплін: вступ до спеціальності, організаційна психологія, психологія управління, методика викладання психології, методика викладання у вищій школі, психологія та педагогіка вищої школи.

Публікації: близько 130 публікацій з проблем психології, організаційної психології та психології управління. З них біля 100 публікації наукового характеру, і 23 публікації навчально-методичного характеру. 

Громадська активність: Всеукраїнська асоціація організаційної психології та психології праці (член асоціації з 2005 р., голова осередку ДВНЗ «УМО» з 2017 р.).

Науково-дослідницька діяльність

Виконавець НДР кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України з теми: «Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних умовах» (РК 0117U002377,  2017–2021 рр.)

Перелік продукції

Розділ у науково-методичному посібнику:

 1. Особистісно-орієнтована підготовка майбутніх психологів у системі післядипломної педагогічної освіти : посібник / П. В. Лушин, Н. Ю. Волянюк, О. В. Брюховецька, А. І. Гусєв, Я. Л. Катюк, В. І. Карамушка, Л. А. Інжиєвська ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2014. – 369 с. Режим доступу :http://lib.iitta.gov.ua/8318/ – Назва з екрану.
 2. Лушин П.В. Навчально-методичне забезпечення особистісно орієнтованої підготовки майбутніх психологів у системі післядипломної педагогічної освіти : метод. реком. / П. В. Лушин, О. В. Брюховецька, А. І. Гусєв [та ін.]; за наук. ред. П. В. Лушина. – К., 2014. – 250 с. Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/8360/ – Назва з екрану.
 3. Бондарчук О. І. Формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти :наук.-метод. посіб. / [О. І. Бондарчук, Л. М. Карамушка, О. В. Брюховецька та ін.; за наук. ред. О. І. Бондарчук]. – К. : Наук. світ, 2012. – 190 с.
 4. Науково-методичні засади формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти : наук.-метод. посіб. ; за наук. ред. О. І. Бондарчук]. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 144 с.

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Брюховецька О.В. Особливості ефективного управління загальноосвітнім навчальним закладом як проблема психологічної теорії і практики / О.В.Брюховецька // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / Ун-т менедж. освіти АПН України, редкол. : О.Л.Ануфрієва [та ін.] . – К., 2005. – Вип. 1 (14), ч. 2 : Психологія / голов. ред. В.В.Олійник. – 2010. – С. 53-61.
 2. Брюховецька О.В. Проблема професійної толерантності керівників освітніх організацій / О.В. Брюховецька // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / редкол. : О.Л. Ануфрієва [та ін.]. – К. : «Дорадо-Друк»,  2005. – Вип. 5 (18) / голов. ред. В.В. Олійник. – 2011. – С. 203-210.
 3. Брюховецька О.В. Професійна толерантність в розумінні керівників освітніх організацій / О.В. Брюховецька // Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / [ред. кол. С.Д. Максименко (гол. ред.) та ін.]. / Т. І : Організаційна психологія. Соціальна психологія. Економічна психологія /  за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки.  – випуск 31. – К. : А.С.К., 2011. – С. 246-252.
 4. Брюховецька О.В. Професійно важливі якості особистості керівника освітньої організації / О.В. Брюховецька // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / Ун-т менедж. освіти НАПН України ; редкол. : О.Л. Ануфрієва [та ін.]. – К., 2005. – Вип. 8 (21) / голов. ред. В.В.Олійник. – К. : АТОПОЛ, 2012. – С. 189-195.
 5. Брюховецька О.В. Психологічні особливості управління загальноосвітніми навчальними закладами / О.В. Брюховецька // Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / [ред. кол. С.Д. Максименко (гол. ред.) та ін.]. / Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія /  за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки.  – К. : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2014.– Вип. 41. – С. 75-79.
 6. Брюховецька О.В. Рівні розвитку толерантності до взаємодії із суб’єктами навчально-виховного процесу – одного з компонентів професійної толерантності у керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О.В. Брюховецька // Теоретичні і прикладні проблеми психології : Збірник наукових праць № 3  (38). – Том 1. – Сєвєродонецьк, 2015. – С. 81-87.
 7. Брюховецька О.В. Психологічні особливості аутотолерантності як одного з компонентів професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О.В. Брюховецька // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / Ун-т менедж. освіти НАПН України ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – К., 2005. – Вип. 15 (28) / голов. ред. В. В. Олійник. – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2015. – С. 189-199.
 8. Брюховецька О.В. Гендерно-вікові чинники професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О.В. Брюховецька // Теоретичні і прикладні проблеми психології : Збірник наукових праць № 3  (38). – Том 2.  – Сєвєродонецьк, 2015. – С. 72-84.
 9. Брюховецька О.В. Особливості сформованості професійної толерантності у керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О.В. Брюховецька // Науковий журнал №3 / за наук. ред. С. Д. Максименка  (гол. ред.) та Л. М. Карамушки / Організаційна психологія.  Економічна психологія.  – К. : Видавництво «ЛОГОС», 2015. – С. 21-29.
 10. Брюховецька О.В. Модель професійної толерантності у керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О.В. Брюховецька // Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / [ред. кол. С.Д. Максименко (гол. ред.) та ін.]. / Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія /  за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки.  – К. : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2015.– Вип. 43. – С. 3-8.
 11. Брюховецька О.В. Особливості  професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів залежно від стажу управлінської діяльності / О.В. Брюховецька // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / НАПН України, Ун-т менедж. освіти; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – К., 2005. – Вип. 16 (29) / голов. ред. В. В. Олійник. – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2016. – С. 165-178.
 12. Брюховецька О.В. Впливтипу навчального закладу на особливості сформованість професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О.В. Брюховецька // Науковий журнал № 1 (4) / за наук. ред. С. Д. Максименка  (гол. ред.) та Л. М. Карамушки / Організаційна психологія.  Економічна психологія.  – К. : Видавництво «ЛОГОС», 2016. – С. 7-14.
 13. Брюховецька О.В. Особливості етнічної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О.В. Брюховецька // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Т. ІХ : Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – Випуск 9.  – К. : Талком, 2016. – С. 76-84.
 14. Брюховецька О.В. Зв’язокрегіону, де знаходиться  навчальний заклад, з особливостями сформованості професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О.В. Брюховецька // Науковий вісник Херсонського державного університету : Серія «Психологічні науки». – Випуск 2. – Том 1. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 141-146.
 15. Брюховецька О.В. Взаємозв'язок стилю управління і управлінської емпатії керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О.В. Брюховецька // Науковий журнал / за наук. ред. С.Д. Максименка  та Л.М. Карамушки ; Організаційна психологія.  Економічна психологія. – К. : Видавництво «ЛОГОС», 2016. – Вип. 2-3(5-6). – С. 15-22.
 16. Брюховецька О.В. Теоретичний аналіз дослідження професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О.В. Брюховецька // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 2 до Вип. 36 : Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології». – Випуск 13 – К. : Гнозис, 2016. – С. 189-197.
 17. Брюховецька О.В. Організаційно-психологічні чинники сформованості професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів: сутність та рівні / О.В. Брюховецька // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – Випуск 45.  – К. : ТОВ-Видавництво «Логос», 2016. – С. 17-23.
 18. Брюховецька О.В. Модель формування професійної толерантності майбутніх керівників у процесі професійної підготовки / О.В. Брюховецька  // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2016.– Вип. 2 (31). – С. 29-41. – (Серія соціальні та поведінкові науки).
 19. Брюховецька О.В. Авторський спецкурс «Формування професійної  толерантності керівників загальноосвітніх  навчальних закладів в процесі післядипломної педагогічної освіти (підвищенні кваліфікації)» / О.В. Брюховецька // Психологічний часопис : збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка. — № 2 (4). — Вип. 4. — Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2016. – С. 5-19.

Стаття у зарубіжному фаховому виданні:

 1. Brukhovetska О. V.Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools / О. V. Brukhovetska // Issue: 2 (14) – Co-publ. : Publishing office :  Accent Graphics Communications – Hamilton, ON, 2016]. – С. 141-151.
 2. Брюховецька О.В.Професійна толерантність керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О.В. Брюховецька // Ежемесячный научный журнал «Scientific Researches». – №  4.   – Молдова, Кишинев, 2016. – С. 22-28.

Статті в фахових виданнях, що входять до наукометричних баз:

 1. Брюховецька О. В.Психологічні особливості толерантності до невизначеності в управлінській діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Брюховецька // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 27. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – С. 70-81.
 2. Брюховецька О. В.Психологічні особливості власне управлінської толерантності як одного з компонентівпрофесійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Брюховецька // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 30. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – С. 90-99.
 3. Брюховецька О. В.Авторський навчальний модуль «Формування професійної  толерантності майбутніх керівників у процесі професійної підготовки (отримання вищої освіти)» та аналіз результатів його впровадження/ О. В. Брюховецька // Науковий журнал : за наук. ред. С.Д. Максименка  та Л.М. Карамушки ; Організаційна психологія.  Економічна психологія. – К. : Видавництво «ЛОГОС», 2016. – Вип. 4 (7). – С. 7-14.
 4. Брюховецька О. В.Психологічні особливості  толерантності до взаємодії із суб’єктами навчально-виховного процесу як одного з компонентівпрофесійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Брюховецька // Науковий журнал «ScienceRais» / голов. ред.  В. В. Олійник. – № 9/5  (14). – Харків, 2015. – С. 31-36.

Статті в періодичних виданнях:

 1. Брюховецька О.В. Проблеми психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління / О.В.Брюховецька  // Розвиток післядипломної педагогічної освіти в Україні: стан, проблеми, перспективи / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26-27 березня 2008 року. – Дніпропетровськ : "Інновація", 2008. – С. 200-207.
 2. Брюховецька О.В. Психологічна проблема підвищення управлінської компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О.В.Брюховецька  // Психологія : теоретичні і практичні дослідження / МАУП. – К. : ДП "Видавничий дім "Персонал", 2010 – Вип.. 1 : Матеріали Третього Міжнародного форуму "Суспільство ХХІ століття : соціально-психологічні проблеми гармонізації та гуманізації", м. Київ, МАУП, 16 берез. 2009 р. / редкол. : М.Ф.Головатий (голов. ред..), О.Л.Туриніна (відп. ред.). – С. 32-37.
 3. Брюховецька О.В. Формування професійної толерантності у керівників освітніх організацій / О.В. Брюховецька // Науковий журнал №1 / за наук. ред. С.Д. Максименка  (гол. ред.) та Л.М. Карамушки / Організаційна психологія.  Економічна психологія.  – К. : Видавництво «ЛОГОС», 2015. – Вип. 1. – С. 42-50.
 4. Брюховецька О.В. Особливості формування професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О.В. Брюховецька // Журнал "Післядипломна освіта в Україні" / Університет менеджменту освіти НАПН України / голов. ред.  В. Олійник. – Вип. 2 (37). – К. : ТОВ «Дорадо-Друк»,  2015. – С. 89-93.
 5. Брюховецька О.В. Толерантність як професійно важлива якість керівника загальноосвітніх навчальних закладів / О.В. Брюховецька // Журнал "Післядипломна освіта в Україні" / Університет менеджменту освіти НАПН України / голов. ред.  В. Олійник. – Вип. 1’2016. – К. : ТОВ «Дорадо-Друк»,  2016. – С. 73-78.

Участь у науково-практичних заходах

 1. Участь у міжнародній науково-практичній конференції: «Public health – social, educational and psychological dimensions»  International Scientific and Practical Conference in Lublin between 3-7 February 2017 (3-7 лютого 2017 р., Польща, м. Люблін, Люблінський Католицький Університет імені Іоанна Павла II).
 2. Кафедральний науковий семінар на тему «Психолого-педагогічний супровід навчально-професійної діяльності майбутніх фахівців в системі ППО» (21 лютого 2017 р., м. Київ, ДВНЗ «УМО»).
 3. ХІІ  Міжнародна науково-практична  конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми» (17 березня 2017 року, м. Київ, Інститут психології НАПН України).
 4. Всеукраїнська науково-практична  конференція «Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджальної післядипломної освіти» (30-31 березня 2017 р., м. Київ – Рівне).
 5. Семінар «Розвиток управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах соціально-політичних трансформацій» в рамках ХХХІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2017» (06 квітня 2017 р., м. Київ).
 6. Всеукраїнська науково-практична Інтернет–конференція «Підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації Концепцій Нової української школи» (6 квітня 2017 р., м. Харків)
 7. ІІ  Міжнародна науково-практична  конференція «Соціально-економічні і гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій» (26-28 квітня 2017 р., м. Київ – Суми).
 8. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» (26 травня 2017 року, м. Київ, УМО).
 9. ХІІ Міжнароднаї науково-практична конференція з організаційної та економічної психології «Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку» (1-3 червня, 2017 р., м. Харків).
 10. Міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю освіти6 проблеми та перспективи»(29 вересня 2017 року, м. Київ).
 11. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті» (20 жовтня 2017 року, м. Чернівці-Луганськ).
 12. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій» (1 листопада 2017 року, м. Київ).
 13. Науково-практичний семінар до 15-річчя Української Асоціації організаційної психології та психології праці «Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні» (1 грудня 2017 року, м. Київ).
 14. Круглий стіл «Психологія спільноти ЛГБТ: наукові дослідження, результати, проблеми та перспективи» (4 грудня 2017 року, м. Київ).
 15. Всеукраїнська наукова конференція «Восьмі Сіверянські соціально-психологічні читання» (06 грудня 2017 р., м. Чернігів).
 16. Кафедральний науковий семінар «Психолого-педагогічний супровід навчально-професійної діяльності майбутніх фахівців в системі ППО» (21 лютого 2017 р., ДВНЗ УМО, ННІМП).
 17. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій», м. Київ, 01.11.2017 р.
 18. 1–й Міжнародний Освітній форум «Сучасна реформа освіти в Україні – головні напрями, проблеми, завдання» (2-4 березня 2017 р., м. Харків).

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво: Діденко Марина Сергіївна, аспірант, тема дисертації «Особливості розвитку професійно значущих якостей майбутніх менеджерів», наукова спеціальність 19.00.07.

Професійний розвиток

 1. Підвищення кваліфікації за напрямом «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів, які викладають психолого-педагогічні дисципліни» (2017 р.).
 2. З 2009 року – член організаційного комітету та менеджер щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти».
 3. У 2009 році в якості викладача-тренера брала участь у проекті МОН України та Світового банку «Рівний доступ до якісної освіти в Україні» Компоненту 1 «Професійний розвиток педагогічних працівників».
 4. У 2008 році навчалася за Проектом МОН України та Світового банку «Рівний доступ до якісної освіти в Україні» Компоненту 1 «Професійний розвиток педагогічних працівників».