ЧЕБОНЕНКО СТАНІСЛАВ ОЛЕГОВИЧ

ЧЕБОНЕНКО СТАНІСЛАВ ОЛЕГОВИЧ

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ
Кандидат педагогічних наук, доцент

E-mail: stanislavchebonenko@gmail.com

ORCID iD:

0000-0002-5049-6556

Researcher-ID:

0348693

Профіль у Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=TUypow4AAAAJ

Науковці України:

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0348693

 

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Освіта та досвід роботи

 • У 1987 році закінчив Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю загальнотехнічні дисципліни і праця. Після закінчення працював асистентом кафедри загальнотехнічних дисциплін цього інституту.
 • З 1993 року по 1995 рік навчався в аспірантурі Українського державного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
 • З 1995 року по 2016 рік – служба в органах внутрішніх справ та Державній кримінально-виконавчій службі України на посадах викладача, старшого викладача, начальника циклу педагогіки та психології, заступника начальника коледжу – начальника навчального відділу Чернігівського юридичного коледжу Державної пенітенціарної служби України. Працював на умовах сумісництва: з 1998 року по 2009 рік – доцентом, завідувачем кафедри історії та теорії держави і права, конституційного та адміністративного права Чернігівського інституту права, соціальних технологій та праці; з 2009 року по 2011 рік – доцентом кафедри педагогіки та методики викладання історії та суспільних дисциплін Чернігівського національного педагогічного університету  імені Т. Г. Шевченка.
 • З 2016 року по 2022 рік – проректор з наукової та методичної роботи Академії Державної пенітенціарної служби України (м. Чернігів).
 • З грудня 2022 року по грудень 2023 року – доцент кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін Академії Державної пенітенціарної служби України.
 • З лютого 2024 року по теперішній час – заступник директора Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
 • Досвід педагогічної та науково-педагогічної роботи – 37 років.
 • Рішенням спеціалізованої вченої ради Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова у 1997 році присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук.
 • У 2011 році рішенням Атестаційної  колегії  присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін.

Тема дисертації

 • «Зміст та методика навчання старшокласників карбуванню» за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика трудового навчання

Обізнаний з: англійською, німецькою, польською, шведською, швейцарською моделями професійної освіти; менеджментом управління закладами освіти; професійним розвитком педагогічних та науково-педагогічних працівників відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти; розвитком професійних компетентностей у сфері вирішення управлінських, наукових, методичних задач, що виникають під час виконання професійних обов’язків на засадах студентоцентрованого, компетентнісного та інтегрованого підходів.

Громадська активність

 • Участь у розробці проєкту Закону України «Про пенітенціарну систему) (реєстр. номер 5293), проєкту Закону України «Дисциплінарний статут пенітенціарної системи» (реєстр. номер 5294), проєкту «Паспорт реформи пенітенціарної системи України» за підтримки Проекту ЄС «Pravo-Justice», нормативно-правових актів Міністерства юстиції України.
 • Участь в реалізації міжнародних проектів:  «Жінки в ув’язненні та жінки-матері в ув’язненні», «Спостережні комісії», «Робота з неповнолітніми правопорушниками», «Супровід урядових реформ в Україні (SURGe).
 • Здійснював первинну підготовку та підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, навчання здобувачів вищої освіти.
 • Член редакційної колегії наукового журналу «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки» включеного до переліку наукових фахових видань України.

Нагороди та відзнаки

 • За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм,  вагомий внесок у забезпечення реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та  забезпечення підготовки майбутніх фахівців нагороджений Подякою від Прем’єр-міністра України, Почесними грамотами та занесенням на Дошку пошани Державного департаменту України з питань виконання покарань, Почесною грамотою Чернігівської обласної державної адміністрації, Подякою від Міністра юстиції України, нагрудними знаками «За відзнаку в службі» та «Почесний працівник», подяками та іншими відомчими відзнаками та нагородами.

Сфера наукових інтересів:

 • інноваційна продуктивність як передумова сталого та безпечного розвитку;
 • теорія і практика підготовки управлінського персоналу та фахівців для ДКВС України;
 • тактики використання стилів викладання у закладі вищої освіти, формування професійних здібностей до педагогічної діяльност, менеджмент освітиі;
 • інтеграція студентської молоді в європейський освітній простір;
 • дистанційне навчання у закладах вищої освіти та психолого-педагогічні проблеми оцінювання здобувачів вищої освіти;  
 • застосування інтерактивних технологій під час навчання;
 • реалізація цілей навчання у процесі самостійної роботи здобувачів вищої освіти;
 • освіта дорослих;
 • умови забезпечення якості вищої освіти.

 

Наукова діяльність:

 • публікація  статей у вітчизняних та зарубіжних збірниках наукових праць;
 • публікація розділів у вітчизняних та зарубіжних монографіях;
 • участь у вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, презентаціях тощо з публікацією та без публікації тез доповідей;
 • автор та співавтор 109 наукових публікацій, з них: статей, що входять до наукометричних баз Scopus та WoS – 2; монографій – 3; навчальних посібників – 21; статей у наукових фахових виданнях України – 26; статей в інших виданнях – 8; тез в матеріалах науково-практичних конференцій – 49.

 

Монографії / розділ у монографії:

 1. Чебоненко С. О. Теоретико-методологічні засади управління пенітенціарним персоналом. Освітній менеджмент: проблеми теорії і практики : монографія / [Т.О. Дороніна, С.М. Амеліна, В.В. Гаманюк та ін.] ; за ред. Т.О. Дороніної.  Кривий Ріг : ТОВ ВНП «Інтерсервіс», 2014.  300 с. С. 34–52.
 2. Чебоненко С. О. Особистість керівника як складова ефективного управління. Теорія і практика підготовки управлінського персоналу для органів та установ виконання покарань: монографія / Аніщенко В. О., Гончаренко О. Г., Іваньков І. В. та ін.; за заг. ред. Тогочинського О. М. Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2018. 268 с. С. 232–247.
 3. Togochynskyi O. M., Chebonenko S. O. On the problem of determining the legal status of convicts sentenced to imprisonment in the criminal and executive law of in Ukraine. Challenges of legal science and education: an experience of FU countries and introduction in Ukraine : Collective monograph. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2020. 468 p. P. 394–407. http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/84/2185/4721-1?inline=1

 

Наукові публікації у Scopus, Web of Science та фахових виданнях, що затверджені МОН України

1. Тогочинський О. М., Третяк О. С., Чебоненко С. О. Тактики використання стилів викладання у закладі вищої освіти. Вісник ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. Чернігів : ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки.  2018.  Вип. 155.  С. 80–84.

2. Тогочинський О. М., Третяк О. С., Чебоненко С. О. Формування фахової компетентності персоналу уповноважених органів з питань пробації в контексті міжнародних стандартів. Вісник ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. 2018.  Вип. 153. С. 140–145.

3. Goncharenko, O.; Tohochynskyi, O.; Sіrenko, K.; Chebonenko, S.; Tretiak, H. Innovative performance as precondition of sustainable and secure development. Journal of Security and Sustainable. Issues 8(3). 2019. Р. 497–512. URL: http://doi.org/10.9770/jssi.2019.8.3(19) (Scopus)

4. Третяк О.С., Чебоненко Д.С., Чебоненко С.О. Інтеграція студентської молоді в європейський освітній простір: можливості та виклики. Молодь і ринок. 2019. № 6 (173). С.6–12. URL : https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.174373 (Index Copernicus International)

5. Третяк О.С., Чебоненко С. О. Проблемні питання функціонування системи професійного навчання персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. Чернігів: Академія ДПтС. 2019. № 1 (2). С. 154–167. URL :https://doi.org/10.32755/sjeducation.2019.01.154

6. Третяк О.С., Чебоненко С.О. Застосування інтерактивних технологій в умовах дистанційного навчання для формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців у галузі знань 08 «Право». Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. Чернігів: Академія. 2020. С. 116–126. URL :https://doi.org/ 10.32755/sjeducation.2020.01.116

7. Третяк О.С., Чебоненко С.О., Стеценко І.М. Методика формування психологічної компетентності майбутніх фахівців у галузі знань 08 «Право». Актуальні питання гуманітарних наук: : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2020. Вип. 30. Т.4. С. 225–233. URL :http://www.aphn-journal.in.ua/archive/30_2020/part_4/37.pdf (Index Copernicus International)

8. Togochynskyi, O., Babich, A., Sutiushev, T., Tretiak, O., Chebonenko, S. Laplage in Journal. 2021. 7(3), p.292-302. URL : https://doi.org/10.24115/S2446-62202021731297p.292-302

9. Янченко Т. В., Третяк О. С., Чебоненко С. О. Дистанційне навчання у закладах вищої освіти: історико-педагогічний і теоретичний дискурси. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. Чернігів: Академія ДПтС. 2022. № 1 (8). С. 208–223. URL : https://doi.org/10.32755/sjeducation.2022.01.208

10. Третяк О. С., Чебоненко С. О., Мошта І. М. Психолого-педагогічні проблеми оцінювання здобувачів вищої освіти під час дистанційного навчання. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 1 (10): 252–267. https://doi.org/10.32755/sjeducation.2023.01.252

11. Anishchenko, V., Vdovenko, І., Tretyak, O., Chebonenko, S., & Prytulyk, N. (2023). Full-scale military invasion of the Russian Federation of Ukraine as a factor of social transformations in higher education. Amazonia Investiga, 12(61), 287-296. URL : https://doi.org/10.34069/AI/2023.61.01.29 (WoS Core Collection)

12. Третяк О. С., Чебоненко С. О. Модель формування готовності викладача до проведення практичних занять з майбутніми фахівцями у галузі права. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 2(11). С. 214–226. URL : https://sjeducation.academysps.edu.ua/wp-content/uploads/2023/11/Tretiak-О.S.-Chebonenko-S.O..pdf

 

Проведення і участь у науково-практичних заходах

Матеріали і тези наукових, науково-практичних конференцій

1. Чебоненко С. О. Інтерактивні методи навчання як одна із форм організації семінарських занять з навчальної дисципліни «Соціально-виховна робота». Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (м. Чернігів, 23–24 квіт. 2020 р.): у двох томах. Т. 1 / гол. ред.: О. М. Тогочинський. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 315 с. С. 84–88.

2. Чебоненко С. О., Третяк  О. С. Складання службової характеристики на осіб, які проходять атестацію, як основа формулювання висновків. Гуманітарна наука XXI століття: сучасні виклики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук: матеріали заочної міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 06 листопада. 2020 р.) / гол. ред.: О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 332 с. С. 52–56.

3. Чебоненко С.О. Педагогічні умови формування компетентності майбутніх офіцерів ДКВС України з підготовки засуджених до ресоціалізації. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (м. Чернігів, 22–23 квіт. 2021 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. С. 48–51.

4. Чебоненко С. О. Використання технологій дистанційного навчання у процесі викладання навчальної дисципліни «Пенітенціарна педагогіка». Інтеграція теорії в практику: проблеми, пошуки, перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 05 листоп. 2021 р.). Академія ДПтС. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. С. 77–80.

5. Чебоненко С. О., Янченко Т.В. Особливості дистанційного навчання та його технологій в історичному ракурсі. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2022: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 10 черв. 2022 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2022.С. 222–226.

6. Чебоненко С. О. Підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України: сучасність та перспективи. Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи : матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 04 листоп. 2022 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський ; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів : Академія ДПтС, 2022. С. 105–109.

7. Третяк О. С., Чебоненко С. О. Особливості оцінювання здобувачів вищої освіти у процесі дистанційного навчання. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціально-гуманітарних та поведінкових наук в умовах воєнного стану : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 25-26 квіт 2023 р.) : у двох томах. Т. 2. /Академія ДПтС. Чернігів: Академія ДПтС, 2023. С. 111–116.

8. Третяк О. С., Чебоненко С. О. Відпрацювання здобувачами вищої освіти пропущених занять в умовах воєнного стану. Сучасні напрями вдосконалення педагогічної майстерності викладачів: матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27–28 квіт. 2023 р.) / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів : Академія ДПтС, 2023. С.87–90.

9. Чебоненко С. О. Формування готовності курсантів щодо підготовки осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк до звільнення. Кримінально-виконавча система та її роль у розбудові правової і соціальної держави : матеріали ХІ Всеукраїнської заочної наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 26 трав. 2023 р.) /Академія ДПтС. Чернігів: Академія ДПтС, 2023. С. 143–147.

10. Третяк О. С., Чебоненко С. О. Теоретичні основи формування готовності викладача до проведення практичних занять. Інтеграція теорії в практику: проблеми, пошуки, перспективи в умовах воєнного стану: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 01 листоп. 2023 р.)/ПАУ. Чернігів: ПАУ, 2023. С. 103–108.

11. Скрипник Н. В., Чебоненко С. О. Компетентнісний підхід в плануванні роботи начальника відділення соціально-психологічної служби та психолога установи виконання покарань. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави : матеріали ХІІ Всеукраїнської заочної наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 01 груд. 2023 р.)/ПАУ. Чернігів: ПАУ, 2023. 

 

Міжнародна діяльність 

 • Брав участь в реалізації міжнародних проектів, зокрема: «Впровадження європейських стандартів у процесі професійної підготовки майбутніх офіцерів служби пробації України» (за сприяння Міжнародного Фонду «Відродження»); «Підтримка в’язничної реформи в Україні» (в рамках реалізації Програми розвитку Ради Європи спільно з Генеральним директором з прав людини і норм права Ради Європи) та ін. 
 • Досвід організації та проведення міжнародних зустрічей, круглих столів, конференцій тощо.
 • Брав участь в реалізації договорів та меморандумів про співробітництво з зарубіжними органами державної влади та закладами освіти Федеративної Республіки Німеччина, Латвійської Республіки,  Грузії, Республіки Польща, Республіки Казахстан, Норвегії, Швеції, Нідерландів, Швейцарії.

Професійний розвиток

З метою професійного розвитку підвищував кваліфікацію:

 • «Педагогічна та психологічна освіта як складова частина системи освіти України та країн ЄС» за фахом «Педагогічні та психологічні науки» в обсязі 6 кредитів ЄКТС у період з 03 серпня по 11 вересня 2020 року в Куявському університеті у Вроцлавеку (Республіка Польща) (Сертифікат № PSI – 31178 – KSW від 11.09.2020).
 • Пройшов курс «Академічна доброчесність:онлайн-курс для викладачів», наданий викладачами курсу через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus в обсязі 2 кредити ЄКТС (Сертифікат виданий 29.07.2023 prometheus.org.ua).

Інше

 • Знання мов: українська, німецька.
 • Впевнений користувач ПК: (MS Office, Word, Exсel, Power Point, Google Drive, Facebook). Досвід дистанційного навчання (Zoom, Google Meet).
 • Особисті якості: відповідальність, комунікабельність, акуратність, креативність, відкритість, дисциплінованість, ініціативність, орієнтація на результат,  навички роботи в команді, порядність, уважність, тактовність, стресостійкість, довіра, цілеспрямованість. Здатність організовувати роботу та брати відповідальність на себе за прийняті рішення.