ПРИХОДЬКІНА НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА

ПРИХОДЬКІНА НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА

Вчений секретар Навчально-наукового інституту менеджменту та психології
доктор педагогічних наук, професор

ResearcherID:AAM-8016-2020

ORCID iD: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-9965-6912

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com/citations?authuser=1&user=dRssrnYAAAAJ

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України 
https://lib.iitta.gov.ua/cgi/search/simple?q=Приходькіна&_action_search=Search&_action_search=Search&_order=bytitle&basic_srchtype=ALL&_satisfyall=ALL

 

ОСВІТА

Інститут педагогіки НАПН України, докторантура, спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (2018-2020 рр.)

Державний навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України, спеціальність «Психологія», кваліфікація «магістр, психолог, викладач вищої школи» (2014-2016 рр.)

Національний університет «Києво-Могилянська академія», аспірантура, спеціальність 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти (2004-2007 рр.)

Національний університет «Києво-Могилянська академія», спеціальність «Філологія», кваліфікація «магістр, викладач вищої школи» (2002-2004 рр.)

Національний університет «Києво- Могилянська академія», спеціальність «Філологія», кваліфікація «бакалавр, вчитель української мови та літератури» (1998-2002 рр.)

 

ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЙ

Тема докторської дисертації: «Тенденції розвитку медіаосвіти учнів у закладах середньої освіти розвинених англомовних країн», 2021 р., (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки)

Тема кандидатської дисертації: «Педагогічні умови реалізації гендерного підходу  у фаховій підготовці  студентів гуманітарних спеціальностей», 2009 р. (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти)

 

ДОСВІД РОБОТИ:  науково-педагогічний стаж – 14 років, науковий стаж – 18 років.

 

ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ

Член спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 26.455.03 ступеня

Вчений секретар вченої ради Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»(2021-дотепер)

Член Ради із забезпечення якості освіти та освітньої діяльності ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (2021-дотепер)

Заступник головного редактора наукового фахового видання «ScienceRise: PedagogicalEducation» (2021-дотепер)

Член редакційної колегії наукового фахового видання «Наукові інновації та передові технології» (2021-дотепер)

Член екзаменаційної комісії (іспит на знання української мови іноземними громадянами) (2021 р.)

Член атестаційної комісії(для атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою) (2016-2019 рр.)

 

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. 1.    Гарант освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи»спеціальність 011 – Освітні, педагогічні науки, галузь знань 01 Освіта/ Педагогіка
 2. 2.    Член державної екзаменаційної комісії (освітньо-професійні програми «Педагогіка вищої школи» та «Християнська педагогіка», спеціальність 011 – Освітні, педагогічні науки, галузь знань 01 Освіта/ Педагогіка

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Науково-дослідна робота на тему: Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін (2017-2021 р.) – Державний реєстраційний номер 0117U002378) - член групи розробників.
 2. Науково-дослідна робота на тему: «Інноваційні технології управління системою післядипломної педагогічної освіти в умовах суспільних змін» (2015-2018 р.). Державний реєстраційний номер 0116U004868 – член групи розробників.
 3. Держбюджетна науково-дослідна робота на тему «Теоретичні та методичні засади управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу в межах Європейської кредитно трансферної системи організації навчального процесу» (2012-2014 р. – дослідження; 2015-2017 р. – впровадження). Державний реєстраційний номер 0112U001593 – старший науковий співробітник.

ПЕРЕЛІК НАУКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Монографії

 1. Медіаосвіта здобувачів середньої освіти у розвинених англомовних країнах. Інноваційна педагогічна діяльність як чинник формування життєтворчої компетентності здобувача освіти : моногр. / [Нічуговська Л. І., Ніколенко Л. М. та ін.]; уклад. : Криворотько А. О. Дніпро : Видавець Біла К. О., 2022. С. 276-329.
 2. Приходькіна Н. О. Управління розвитком медіаграмотності та критичного мислення учнів у процесі медіаосвіти в закладах загальної середньої освіти. Тенденції та проблеми управління закладами освіти: виклики XXI століття: монографія. Київ : Цедос, 2021. С. 67–94.
 3. Приходькіна Н. О. Медіаосвіта учнів у шкільництві англомовних країн: монографія. Київ; Тернопіль : Крок, 2020. 412 с.

 

Посібники

 1. Приходькіна Н. О. Медіабезпека особистості: теоретичний аспект. Психолого-педагогічний практикум: метод. посіб. Київ : ПП «ДІРЕКТ ЛАЙН», 2018. Ч. 1. С. 54–64.
 2. Приходькіна Н. О. Теорії медіаосвіти. Психолого-педагогічний практикум: метод. посіб. Київ : ПП «ДІРЕКТ ЛАЙН», 2017. Ч. 3. С. 70–78.
 3. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / І. І. Драч, Н. О. Приходькіна, З. В. Рябова та ін. Київ : НАПН України; ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2017. 316 с.
 4. Приходькіна Н. О. Реалізація проекту. Проектний менеджмент для інноваційного розвитку освітніх організацій України: навч. посіб. / З. В. Рябова, А. Б. Єрмоленко, Т. А. Махиня та ін.; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; КультурКонтакт Австрія. Київ, 2017. С. 29–33.

 

Статті у наукометричній базі Web of science

 

 1. Prykhodkina, N., Tymoshko, H., Sholokh, O., Makhynia, T., Koroliuk, S., & Genkal, S. (2022). Peculiarities of Professional Training of Educational Managers in Conditions of Transformation Processes. Postmodern Openings13(2), 254-272. https://doi.org/10.18662/po/13.2/452 (Web of science)
 2. Kartashova, L., Prykhodkina, N., Makhynia, T., Tymoshko, H., Sholokh, O. and Zhuravlev, F. (2022). Social Media as a Strategic Tool in School Management: Experience of Ukraine and USA. In Proceedings of the 1st Symposium on Advances in Educational Technology. Volume 1: AET. P. 196-210. https://doi.org/10.5220/0010922400003364 (Scopus)
 3. Lytvynov, A., Topolnyk, Y., Chumak, L., Prykhodkina, N., Antoniuk, L., & Kramska, S. (2022). E-Learning Technologies for Future Teachers: Introduction of Educational Innovations in Higher School Practice. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience13(1Sup1), 403-421. https://doi.org/10.18662/brain/13.1Sup1/327 (Web of science)
 4. Lytvyn V., Khlystun O., Prykhodkina N., Poluboiaryna I., Bevz M., Kopeliuk O. (2021) Model Of Formation Of Digital Competence On The Basis Of Pedagogical Proceedings At The Present Stage Of Development Of Digitalization Of Society. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 21(No.8. August), 219-223. https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.8.29 f(Web of science)
 5. Prykhodkina, N., Tymoshko, H., Zuieva A., Sholokh, O., Noskova M., Lebid Y.(2021)Priorities And Problems In The Development Of Modern Information Technologies In Education. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 21(No.6. June),231-236. https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.6.30(Web of science)

 

 

Статті у наукових фахових виданнях (за останні 3 роки)

 1. Prykhodkina N. O. General development trends of the media education of students in developed english-language countries. Наукові інновації та передові технології. № 11(13) 2022. С. 241-254. https://doi.org/10.52058/2786-5274-2022-11(13)-241-254
 2. Prykhodkina N. O. The features of teacher training for media education of students in developed English-speaking countries. Education: Modern Discourses. 2021. 4.  P. 103-115. https://doi.org/10.37472/2617-3107-2021-4-10
 3. Приходькіна Н. О. Медіа- та інформаційна грамотність як стратегічний напрям у діяльності ЮНЕСКО. Вісник Запорізького національного університету: зб. наук. праць: Педагогічні науки. 2020. № 3. С. 43–52.
 4. Приходькіна Н. О. Взаємозв’язок інформаційної грамотності та медіаграмотності: аналіз наукометричної бази даних Web of science. Вісник Київського національного лінгвістичного ун-ту. Серія: Педагогіка та психологія. 2020. Вип. 32. С. 102–114.
 5. Приходькіна Н. О. Діяльність національних організацій у сфері розвитку медіаосвіти в Канаді та Австралії. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького держ. пед. ун-ту імені Івана Франка. 2020. Т. 4, вип. 31. С. 71–78.
 6. Lokshyna O., Prykhodkina N. Media education: global prospects and developments in Ukraine (on the expample of the IREX «Learn and Distinguish» project). Порівняльно-педагогічні студії. 2020. № 2(40). С. 4–17.
 7. Приходькіна Н. О. Гейміфікація як ефективна технологія розвитку медіаграмотності учнів: досвід США. Педагогічні науки: зб. наук. праць. 2020. Вип. 92. С. 84–90.
 8. Приходькіна Н. О. Навчальна програма з медіа- та інформаційної грамотності ЮНЕСКО: концептуальні основи. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2020. № 1(95). С. 94–103.
 9. Приходькіна Н. О. Концептуальні підходи до розвитку медіаосвіти в англомовних країнах: особливості теорії критичного мислення. Теорія та методика управління освітою: електронне наук. фахове вид. 2019. Т. 1(22). URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_22/Приход_кiна.pdf (дата звернення 17.05.2019).
 10. Приходькіна Н. О. Медіаграмотність у системі освітніх стандартів Сполучених Штатів Америки. Науковий часопис Національного пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2019. № 70. С. 214–218.
 11. Приходькіна Н. О. Професійна підготовка педагогів до медіаосвіти учнів у Сполучених Штатах Америки: погляд американських учених. Інноваційна педагогіка. 2019. Т. 3, вип. 19. С. 51–57.
 12. Приходькіна Н. О. Ретроспективний аналіз розвитку медіаосвіти у Сполучених Штатах Америки. Український педагогічний журнал. 2019. № 2. С. 29–37.
 13. Приходькіна Н. О. Розвиток медіаграмотності учнів: основні прийоми критичного аналізу медіатекстів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітніх школах: зб. наук. праць. 2019. Вип. 67. С. 97–102.

 

Інші праці (за останні 3 роки)

 1. Приходькіна Н. О. Постправда vs фактчекінг: теоретичні аспекти. Позиціонування закладів освіти на ринку освітніх послуг в умовах воєнного стану:Матеріали IV Всеукраїнського науково- методологічного семінару 24 листопада 2022 р. Київ – Бориспіль: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2022. С. 91-96.
 2. Prykhodkina N. Media literacy through war optics: new challenges and threats. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2022: виклики і перспективи в умовах турбулентності світу: матеріали Міжнар. конф. (Київ, 4 листопада 2022 р.); НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України; за заг. ред. О. І. Локшиної. Київ-Біла Церква : Авторитет, 2022. С. 262-226.
 3. Приходькіна Н. О. Актуальність упровадження медіаосвіти в заклади середньої освіти США: досвід штату Техас. Актуальні проблеми педагогіки початкової школи в контексті освітньої реформи: зб. наук. праць ІIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Коломия, 22 груд. 2020 р.). / уклад. О. І. Поясик, О. В. Слипанюк, М. П. Ковальчук. Івано-Франківськ : НАІР, 2021. С. 46–51.
  1. Prykhodkina N. Features of the development of media education in the United States of America. Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. 2020. 38. № 1-1. С. 189–195.
  2. Приходькіна Н. О. Тенденції розвитку інформаційного суспільства: чому важливо бути медіаграмотним. Сучасні досягнення в науці та освіті: зб. праць XV Міжнар. наук. конф. (16–23 верес. 2020 р., м. Нетанія, Ізраїль). Хмельницький : ХНУ, 2020. С. 50–55.
  3. Приходькіна Н. О. Особливості інтеграції медіаграмотності до освітніх стандартів Сполучених Штатів Америки. Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту: матеріали Всеукр. наук.-методологіч. семінару: електрон. вид. (30 жовт. 2020 р, м. Київ). Київ – Бориспіль: ДЗВО «Ун-т менедж. освіти», 2020. С. 139–141.
  4. Приходькіна Н. О. Медіакомунікації як новий фактор взаємодії в інформаційному освітньому просторі. Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (11 листоп. 2020 р., м. Київ). Київ : Наук.-метод. центр ВФПО, 2020. С. 337–339.
  5. Prykhodkina N. Particularities of Media Education Methodology for Students in the United States of America. Current trends and factors of the development of pedagogical and psychological sciences in Ukraine and EU countries: conference proceedings, September 25–26, 2020, Lublin. Lublin : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. Р. 86–89.
  6. Приходькіна Н. О. Методи розвитку медіаграмотності майбутніх педагогів. Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві: зб. матеріалів конф. (29–30 трав. 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. проф. В. П. Сергієнка, В. М. Слабка. Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2020. C. 276–278.
  7. Приходькіна Н. О. Вплив регулюючих органів на розвиток медіаосвіти: досвід Великої Британії. Наука та освіта: зб. праць ХV Міжнар. наук. конф., присвяч. пам’яті Вілена Петровича Ройзмана (4–11 груд. 2020 р., м. Хайдусобосло (Угорщина)). Хмельницький: ХНУ, 2020. С. 72–77.
  8. Приходькіна Н. О. Проблеми становлення та розвитку медіаосвіти у США. Неформальна та інформальна освіта як ресурс розвитку особистості: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (22 трав. 2020 р., м. Київ). Київ: Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, 2020. С. 48–52.
  9. Приходькіна Н. О. Глобалізаційний контекст розвитку медіаосвіти. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020: глобалізований простір інновацій: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28 трав. 2020 р.); НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України; за заг. ред. О. І. Локшиної. Київ-Біла Церква : Авторитет, 2020. С. 302–304.
  10. Сіданіч І.Л., Приходькіна Н.О. Методичні рекомендації до атестації здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка». Київ, 2020. 69 с.
  11. Приходькіна Н. О. Довідник-путівник майбутнього магістра для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка». Київ, 2020. 15 с.
  12. Prykhodkina N. Critical Thinking Theory in the Context of Development of Media Education in Great Britain. Visegrad Journal of Human Rights. 2019. № 6 (volume 2). P. 173-179.
  13. Приходькіна Н. О. Розвиток медіаосвіти учнів у Канаді: особливості холістичної та аналітичної шкал оцінювання медіаграмотності учнів. Пріоритетні напрями досліджень в науковій та освітній діяльності: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 5–6 груд. 2019 р.). Львів : Львів. наук. форум, 2019. С. 27–30.
  14. Приходькіна Н. О. Медіаосвіта як засіб розвитку ефективної взаємодії учнів із сучасним інформаційним простором. Гуманітарний корпус: зб. наук. ст. з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії. Вінниця : ТОВ «Твори», 2019. Вип. 30. С. 104–105.
  15. Приходькіна Н. О. Вплив Девіда Букінгема на розвиток медіаосвіти у Великої Британії. Традиції та новації у сфері педагогіки та психології: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 6–7 груд. 2019 р.); Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. Київ : Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, 2019. С 34–38.
  16. Приходькіна Н. О. Медіаосвіта і медіаграмотність як пріоритетні напрями у дільності ЮНЕСКО. Педагогіка та психологія: сучасний стан розвитку наукових досліджень та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 15–16 листоп. 2019 р.); Класичний приват. ун-т. Запоріжжя : Класичний приват. ун-т, 2019. С. 108–111.
  17. Prykhodkina N. Some aspets of history of the media literacy movement in the United States of America and Canada. Problems and prospects of implementation of innovative research results: collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 3), December 13, 2019. Valletta, Republic of Malta: European Scientific Platform NGO. P. 37–39.
  18. Приходькіна Н. О. Особливості оцінювання рівня медіакомпетентності учнів у Великій Британії. Медіаосвіта як інструмент розвитку громадянського суспільства в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 29 листоп. 2019 р.); Донецький держ. ун-т управління. Маріуполь : ДонДУУ, 2019. C. 45–49.
  19. Приходькіна Н. О. Тенденція інтенсифікації медіанавчання у США: принципи медіаосвіти у баченні національної асоціації медіаосвіти США. Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2019 рік. Київ : Пед. думка, 2019. С. 54–55.
  20. Приходькіна Н. О. Становлення медіаосвіти у США: вплив освітніх організацій на розроблення національних стандартів. Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи: матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. (29–30 жовт. 2019 р., м. Суми). Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. Т. 1. С. 79–81.
  21. Приходькіна Н. О. Концепт «медіаекологія» в контексті теорії комунікації. Інноваційні наукові дослідження у сфері педагогічних та психологічних наук: зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. (3–4 трав. 2019 р., м. Київ). Київ: Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, 2019. С. 9–11.
  22. Приходькіна Н. О. Медіаграмотність як ключова компетенція людини епохи медіа. Особистість у просторі проблем XXI століття: програма і матеріали наук.-практ. конф. (7 лют. 2019 р., м. Київ). Київ : ПП «Дірект Лайн», 2019. С. 55–57.
  23. Приходькіна Н. О. Розвиток медіаосвіти у закладах середньої освіти США: вплив освітніх організацій. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (30 трав. 2019 р., м. Київ); Ін-т педагогіки НАПН України / за заг. ред. О. І. Локшиної. Київ-Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2019. С. 166–167.
  24. Приходькіна Н. О. Тролінг як засіб маніпуляції в Інтернет-просторі. Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування: зб. тез наук. робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (21–22 груд. 2018 р., м. Львів): у 2-х ч. Львів : ГО «Львівська пед. спільнота», 2018. Ч. 2. С. 127–129.
  25. Приходькіна Н. О. Теоретичні підходи до визначення поняття «медіакомпетентність». Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (3–4 трав. 2018 р., м. Чернівці). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. С. 201–204.
  26. Приходькіна Н. О. Нові медіа в освіті: соціальна мережа Facebook як сучасне освітнє середовище закладів вищої освіти. Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи: зб. ст. Шостої міжнар. наук.-метод. конф. з медіаосвіти та медіаграмотності: електронне вид. (м. Київ, 20–21 квіт. 2018 р.). Київ : Центр Вільної Преси, Академія укр. преси, 2018. 244 с. С. 229–237. URL: https://www.aup.com.ua/uploads/Zbirnyk_statey_AUP2018.pdf (дата звернення 15.05.2019).

 

 

 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами (ПІБ здобувача, тема дисертації, наукова спеціальність, примітки)

Під науковим керівництвом захищено дисертацію:

1)    Говорухи Наталії Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» на тему «Соціально-педагогічні умови розвитку волонтерського руху в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)» – 2021 р.

Наукове керівництво аспірантами:

Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки», спеціалізація «Теорія і методика управління освітою»

1)    Ніколаєва Оксана Миколаївна на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» на тему «Розвиток проєктної діяльності вчителів природничо-математичних предметів в умовах закладів загальної середньої освіти»

Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки», спеціалізація «Теорія і методика професійної освіти»

1)    Антоненко Людмила Олександрівна на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» на тему «Розвиток творчого потенціалу педагогів навчально-реабілітаційних центрів в умовах післядипломної освіти»

 

Міжнародна діяльність

 1. Україно-австрійський проект «Цифровізація викладання» (2021-2023  рр.) – член творчої групи.
 2. Тренінги для тренерів з медіаграмотності (АУП (Україна), DW Akademie (Німеччина)) (2018-2019 рр.) – сертифікат тренера з медіаграмотності.
 3. Україно-австрійський проект «Формування компетенцій з проектного менеджменту для інновативного розвитку шкіл для керівників шкіл України» (2013-2016  рр.) – член творчої групи, сертифікат тренера з проектного менеджменту.

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації:

Науково-педагогічні працівники університетів, академій, менеджменту освіти та лідерства Свідоцтво (СП № 358360447/2730-20)

Міжнародне стажування:

International Remote Scientific and Pedagogical Internship «Use Of The Opportunities Of Cloud Services In The Online Learning During The Covid-19 Pandemic: Experience Of The European Union Countries» (series and registration number: ESN №11206, 180 hours, 6 ECTS credits, 20.10.2022-20.12.2022)

International Internship under the program «Fundraising and Organization of Project Activities in Educational Establishments: European Experience» (series and registration number: SZFL-000846, 180 hours, 6 ECTS credits, 09-10. 2021)