АНАЛІЗ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ»

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР»

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання за ОПП «Управління проєктами» враховується досвід аналогічних програм закордонних закладів вищої освіти:

 • University of Applied Sciences and Arts (Germany),
 • University of Lincoln (Great Britain),
 • School of Continuing Studies Georgetown University (USA),
 • Bovard College University of Southern California (USA),
 • College of Design and Engineering National University of Singapore (Singapore).

Досвід закордонних програм вплинув на коригування освітніх компонентів, зокрема:

 • ОК1. Управління проєктною командою корелює з курсом:

– «Лідерство та команди» (Leadership and Teams) University of Applied Sciences and Arts: https://www.fh-dortmund.de/en/programs/EuroMPM-General-master.php та University of Lincoln: https://www.lincoln.ac.uk/course/promanms/;

 • ОК2. Планування і виконання проєктних дій корелює з варіантами курсів:

– «Планування та контролінг проєкту» (Project Planning and Controlling) University of Applied Sciences and Arts: https://www.fh-dortmund.de/en/programs/EuroMPM-General-master.php;

– «Планування та управління проєктом» (Project Planning and Management) University of Lincoln: https://www.lincoln.ac.uk/course/promanms/;

– «Ініціювання та планування проєкту» (Project Initiation and Planning) та «Виконання та здача проєкту» (Project Execution and Delivery) School of Continuing Studies Georgetown University: https://scs.georgetown.edu/programs/417/master-of-professional-studies-in-project-management/;

 • ОК4. Управління змінами та прийняття управлінських рішенькорелює із дисциплінами:

– «Міжнародні комунікації та управління змінами» (International Communication and Change Management) University of Applied Sciences and Arts: https://www.fh-dortmund.de/en/programs/EuroMPM-General-master.php;

– «Управління організаційними змінами та ділові відносини» (Organizational Change Management and Business Relationships) Bovard College University of Southern California: https://bovardcollege.usc.edu/pm/pm-program/#;

– «Аналіз прийняття управлінських рішень для менеджерів» (Decision Analysis for Managers) University of Lincoln: https://www.lincoln.ac.uk/course/promanms/;

 • ОК5. Бізнес-планування проєктно-орієнтованих організаційкорелює з курсом:

– «Визначення вимог і бізнес-аналіз» (Requirements Elicitation and Business Analysis) Bovard College University of Southern California: https://bovardcollege.usc.edu/pm/;

 • ОК8. Методика та стандарти проєктного менеджментукорелює з курсом:

– «Управління якістю та стандарти» (Quality Management and Standards) University of Applied Sciences and Arts: https://www.fh-dortmund.de/en/programs/EuroMPM-General-master.php;

– «Agile методологія управління проєктами» (Agile Project Management Methodologies) Bovard College University of Southern California: https://bovardcollege.usc.edu/pm/;

 • ОК9. Наукові дослідження в управлінні проєктамикорелює з курсами:

– «Методи дослідження та проєктування» (Research Methods and Design) University of Lincoln: https://www.lincoln.ac.uk/course/promanms/;

– «Методи дослідження» (Research Methods) College of Design and Engineering National University of Singapore: https://scale.nus.edu.sg/programmes/graduate/msc-(project-management);

 

Перелік дисциплін та їх зміст, що викладаються в закордонних закладах вищої освіти

за спеціальністю «Управління проєктами» здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр»

Назва університету (коледжу)

Програма

Курси (дисципліни)

Описання курсу

Посилання

University of Applied Sciences and Arts (Germany)

European Master in Project Management (EuroMPM)

Project Planning and Controlling (6 credits)

В рамках даного курсу увага зосереджується на розробці плану проєкту як «живого» документа та інструменту для управління проєктом, який використовується для виконання різних завдань (наприклад, комунікації, контролю, обліку), що передбачає врахування часу/графіка, вартості та ресурсів, якість і ризики. Також курс знайомить студентів із заходами, методами та інструментами, які використовуютьсядля спостереження за виконанням проєкту з метою вчасного виявлення потенційних проблем та запровадження коригуючих заходів.

https://www.fh-dortmund.de/en/programs/EuroMPM-General-master.php

Quality Management and Standards (6 credits)

В цьому курсі дається огляд як стандартів загалом, так і основних стандартів в управлінні проєктами (ISO 21.500, PMBOK, ICB; Prince2, Agile): сфера застосування, відмінності та особливості запровадження стандартів, а також різні підходи до управління проєктами.

 

International Communication and Change Management (6 credits)

Цей курс зосереджується на ситуаційному контексті міжнародних проєктів, з урахуванням різних «культурних» перспектив та їх впливу на рольову поведінку. Досліджуються технічна та організаційна складові управління змінами: зміни у процесах, у ролях та відповідальності.

 

Leadership and Teams (6 credits)

Метою цього курсу є ознайомлення студентів із сучасними підходами до управління людськими ресурсами в проєктах, включаючи сучасні дослідження в цій галузі. Курс ілюструє та пояснює, як студенти можуть застосувати свої знання та навички з управління персоналом для власних майбутніх проєктів.

 

University of Lincoln (Great Britain)

MS Project Management

Decision Analysis for Managers

Метою цього курсу є розширення здатності студентів приймати стратегічні та оперативні рішення. Студенти мають можливість дізнатися, як інструменти аналізу прийняття рішень можна використовувати для структурування та аналізу проблем при прийнятті рішень, як сукупність даних і суджень може допомогти особам, які приймають рішення, краще досягати своїх цілей.

https://www.lincoln.ac.uk/course/promanms/

Project Planning and Management

Цей курс дає студентам можливість розвинути суттєве розуміння основ управління проєктами; охоплює різноманітні концепції та їх практичне застосування, включаючи обсяг проєкту, час, вартість, якість, зацікавлені сторони та комунікацію.

 

Research Methods amd Design

Цей курс має на меті підготувати студентів до проведення досліджень для магістерської роботи, проєкту або інших завдань. Він покликаний ознайомити студентів із основними принципами проєктування досліджень, методами дослідження, основами проєктування досліджень та організацією самостійного дослідження.

 

Teams and Leadership

В цьому курсі студенти мають можливість розвинути розуміння того, як створювати високоефективні команди. Завдяки огляду теорій лідерства, формування команди, мотивації та ідентичності студенти мають шанс отримати теоретично обґрунтоване розуміння поведінки та ефективності команди.

 

School of Continuing Studies Georgetown University (USA)

Master’s in Project Management

Project Initiation and Planning (3 credits)

Курс передбачає поглиблене вивчення таких фаз життєвого циклу управління проєктом, як ініціювання проєкту та планування. Студенти ознайомляться з вимогами, пов’язаними з виконанням техніко-економічного обґрунтування, запуском проєкту, документуванням бізнес-вимог, фінансуванням проєкту. Студенти також дізнаються, як ефективно формувати команду проєкту, налаштовувати процеси управління проєктом та складати детальний план управління проєктом.

https://scs.georgetown.edu/programs/417/master-of-professional-studies-in-project-management/

Project Execution and Delivery (3 credits)

Цей курс досліджує три останні фази життєвого циклу проєкту – виконання, моніторинг і контроль, а також завершення проєкту. Студенти також дізнаються, як використовувати реальні сценарії та/або програмне забезпечення для моделювання управління проєктами для досягнення результатів проєкту; контролювати виконання проєкту, обсяги, витрати, якість та ризики.

 

Bovard College University of Southern California (USA)

Online Master of Science in Project Management (MSPM)

Requirements Elicitation and Business Analysis (2 units)

В цьому курсі вивчаються підходи, завдання та техніки щодо проведення бізнес-аналізу, методи розробки засобів і прийомів обробки вимог, а також передовий досвід.

https://bovardcollege.usc.edu/pm/

Agile Project Management Methodologies (2 units)

В цьому курсі пояснюються концепції гнучкого управління проєктами та пропонується набір фреймворків, які охоплюють людей, продукти та методи, необхідні для успішної реалізації проєктів.

 

Organizational Change Management and Business Relationships (2 units)

На цьому курсі студенти вчаться розвивати необхідні компоненти для управління зацікавленими сторонами при майже будь-яких змінах в організації за допомогою управління змінами та управління діловими відносинами.

 

College of Design and Engineering National University of Singapore (Singapore)

Master of Science Project Management (MSc PM)

Research Methods (4 credits)

Цей курс охоплює як якісні, так і кількісні дослідження; основні теми включають філософію науки, процес дослідження, формулювання проблеми, огляд літератури та гіпотеза, проєктування спільних досліджень, методи збору даних, збір, обробка і аналіз даних, завершення дослідження, написання звіту та дослідницька етика.

https://scale.nus.edu.sg/programmes/graduate/msc-(project-management)