ДЕМОГРАФІЯ ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування; 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 073 Менеджмент; 076 Підприємництво та торгівля; 051 Економіка
Освітньо-професійна програма: Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності); Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; Управління персоналом та економіка праці

Статус: ДВВЗ з переліку дисциплін вільного вибору здобувача вищої освіти, запропонованих Університетом
Форма навчання: денна, заочна
Рік, семестр: 1-й рік, 2-й семестр
Викладацький склад: Смутчак З.В., д.е.н., проф.
Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни: отримання  здобувачами вищої освіти знань та навичок аналізу демографічних процесів, статистичної оцінки та опису закономірностей відтворення населення певного регіону в конкретних умовах часу; оволодіння знаннями із соціальної політики для забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян, управління соціально-політичними процесами, соціальним захистом на всіх рівнях розвитку суспільства.

Завдання навчальної дисципліни:

– вивчити методологічні та методичні питання дослідження демографічних процесів, методик розрахунку показників, прийомів демографічного аналізу.

– здобути знання про сучасні демографічні тенденції у світі та Україні, головні засади демографічної політики окремих країн.

– опанувати теорію формування та практичні аспекти реалізації соціальної політики держави,

–  сформувати вміння й навички виконання основних видів практичних завдань, пов’язаних із соціальною політикою України на всіх рівнях розвитку суспільства.

Зміст дисципліни. Загальні питання теорії демографії. Джерела демографічної інформації. Демографічний аналіз. Кількість і структура населення. Народжуваність і репродуктивна поведінка. Смертність і тривалість життя населення. Шлюбність та сімейна структура населення. Міграції населення. Демографічна політика. Демографічна безпека держави. Сутність і зміст соціальної політики держави. Становлення сучасних моделей соціальної політики. Планування і фінансування розвитку соціальної сфери. Система соціального захисту населення України.

Обсяг курсу: 90 годин (3 кредити)

Форма підсумкового контролю: залік.