Аудит

У практичній діяльності за допомогою аудиту реалізується одна з найважливіших функцій управління –функція незалежного фінансового контролю (експертизи) фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємництва.

Мета  оволодіння студентами базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок аудиту (незалежної перевірки фінансової звітності) і виконання інших видів аудиторських послуг (супутніх аудиту робіт) для забезпечення системи управління підприємств та зовнішніх користувачів необхідною інформацією, визначення ролі аудиту для розвитку сучасних ринкових відносин, а також вивчення практичного досвіду аудиторської діяльності, опанування змісту Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також Кодексу етики бухгалтерів.

Основні завдання  засвоєння теоретичних основ функціонування аудиту як притаманного для ринкової економіки інституту незалежного фінансового контролю, а також інших видів перевірок фінансово-господарської діяльності господарюючих суб'єктів; вивчення законодавчих та нормативних актів, що регулюють аудиторську діяльність, Міжнародних  стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг; засвоєння методики і техніки проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг, набуття навичок по застосуванню методів і прийомів аудиту, виконанню аудиторських процедур; набуття практичних навичок з організації та планування аудиту, виконання комплексу аудиторських процедур, оформлення поточних та підсумкових документів аудитора; набуття необхідних знань та практичних навичок щодо використання результатів аудиторської перевірки у процесі прийняття управлінських рішень, організації взаємодії аудиторів та менеджерів різних рівнів управління; засвоєння теоретичних основ і набуття практичних навичок застосування спеціальних програмних продуктів та інформаційних систем у процесі виконання аудиторських завдань.