БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ

Рівень вищої освіти: перший (магістерський)
Галузь знань:  07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Статус: ОК 6 - дисципліна циклу обов’язкових освітніх компонент
Форма навчання: , заочна
Рік, семестр:2 курс, 3 семестр

Викладацький склад: Ануфрієва О.Л., к. пед. н, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту
Мова викладання: українська

 

Мета навчальної дисципліни.

Формування системи прикладних знань студентів у сфері управління брендами, розуміння концептуальних засад системного управління діяльністю у сфері брендингу, набуття умінь підготовки і прийняття управлінських рішень у цій галузі діяльності.

 

Основними завданнями навчальної дисципліни є теоретична й практична підготовка здобувачів з питань:

-   сутності та ролі брендів у сучасному бізнесі;

-   суб’єктів бренд-менеджменту;

-   методів управління формуванням та розвитком торговельних марок;

-   основних функцій бренда та його характеристик;

-   використання основних комунікацій та медіа-каналів у системі бренд- менеджменту;

-   побудови бренда на основі моделей, що використовуються у бренд- менеджменті;

-   інструментів формування корпоративної культури бренда;

-   формування технологій, що використовуються у побудові бренда.

Зміст дисципліни, змістові модулі:

  1. Теоретичні основи бренд-менеджменту
  2. Структура, зміст та атрибути бренда
  3. Брендинг як комплексна маркетингова технологія
  4. Комунікації у бренд-менеджменті

 

Обсяг курсу – 90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.