Цифрові інформаційні технології в бізнесі

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки; 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 051  Економіка; 073 Менеджмент; 076 Підприємництво та торгівля 

Статус: дисципліна циклу обов’язкових освітніх компонент
Форма навчання: денна, заочна
Рік, семестр: 3, 6
Викладацький склад: Іванова В.В., д. екон. н., професор, професор кафедри економіки, підприємництва та менеджменту
Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни: формування системи теоретичних і практичних знань щодо використання цифрових інформаційних технологій в бізнесі, набуття практич­них умінь і навичок.

Завдання навчальної дисципліни:

- засвоєння основ функціонування інформаційних технологій та цифрових інформаційних технологій у бізнесі;

- набуття теоретичних і практичних знань з питань автоматизації управління бізнес-процесами;

- формування практичних навичок щодо впровадження та використання програмного забезпечення для створення та ведення бізнесу.

Здобувачі вищої освітимають набути загальних компетентностей:

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК9. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації

Здобувачі вищої освіти мають набути спеціальних (фахових) компетентностей:

СК 4. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними.

СК 7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.

СК 9. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань.

СК11. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління

Програмні результати навчання

ПР1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ПР2. Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

ПР3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства.

ПР4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.

ПР5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації..

ПР6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.

ПР7. Виявляти навички організаційного проектування.

ПР8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.

ПР 9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.

ПР10. Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації.

ПР 11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації

ПР12.  Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.

ПР15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності

ПР16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.

ПР17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера

Програмнірезультатинавчання

Знання:

- знати теоретико-методологічні основи цифрових інформаційних технологій;

- особливості економічної інформації та способи і методи інформаційного забезпечення управління бізнесом;

- алгоритм розробки інформаційних технологій;

- принципи і методику створення інформаційних технологій та функціонування;

цифрових інформаційних технологій для бізнесу;

- способи інформаційного представлення бізнеса в Інтернеті;

- цифрові інформаційні технології для інформаційного забезпечення управління бізнес-процесами

Когнітивніуміння та навички з предметноїобласті:

- вирішувати завдання, що відповідають професійній кваліфікації;

- застосовувати отримані знання при розв’язанні професійних задач;

- вміти аналізувати власну діяльність, з метою її удосконалення та підвищення своєї кваліфікації;

- здійснювати науково-дослідну діяльність.

Практичнінавички з предметноїобласті,здатності:

- вміти використовувати набуті знання для визначення потреби використання цифрових інформаційних технологій у бізнесі;

- розробляти технологічні процеси отримання, обробки та надання економічної інформації для управління бізнес-процесами;

- впроваджувати та використовувати програмне забезпечення для реалізації цифрових інформаційних технологій для інформаційного забезпечення ведення бізнесу;

- впроваджувати та використовувати цифрові інформаційні технології для управління проектами;

- обирати та використовувати цифрові інформаційні технології для організації маркетингової діяльності та формування бізнес-моделей.

Соціальні, м'які навички

здатність діяти соціально, екологічно, відповідально і свідомо.

Обсяг курсу: 120 годин, що відповідає 4.0 кредитам ЄКТС

Форма підсумкового контролю: екзамен.