ДЕМОГРАФІЧНІ, МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 073 Менеджмент; 076 Підприємництво та торгівля
Освітньо-професійна програма: Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності); Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Статус: з переліку обов’язкових  дисциплін здобувача вищої освіти
Форма навчання: денна, заочна
Рік, семестр: 1-й рік, 1-й семестр
Викладацький склад: Смутчак З.В., д.е.н., проф.
Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни: отримання  здобувачами вищої освіти знань та навичок аналізу демографічних процесів, статистичної оцінки та опису закономірностей відтворення населення певного регіону в конкретних умовах часу, а також отримання  здобувачами вищої освіти знань та навичок в сфері міжнародної трудової міграції громадян України, методів її регулювання, а також вивчення джерел, еволюції, характеру, факторів, спільних та особливих характеристик процесу та результатів міграції нам європейському континенті та у міжнародних відносинах загалом.

Завдання навчальної дисципліни:

–               вивчення методологічних та методичних питаннях дослідження демографічних процесів, методик розрахунку показників, прийомів демографічного аналізу;

–               здобуття знань про сучасні демографічні тенденції у світі та Україні, головні засади демографічної політики окремих країн;

–               здобуття знань про сутність міграційних рухів населення та їх класифікацію,  сутність міграційної політики та засоби її реалізації;

–               ознайомлення з досвідом тенденцій міграційних процесів в Україні та інших країнах світу, їхній вплив на суспільний розвиток.

–               здійснення наукових узагальнень, розв’язання демографічних задач, пропонування заходів для розробки й реалізації демографічної та міграційної політики країни.

Зміст дисципліни. Загальні питання теорії демографії. Джерела демографічної інформації. Демографічний аналіз. Кількість і структура населення. Народжуваність і репродуктивна поведінка. Смертність і тривалість життя населення. Шлюбність та сімейна структура населення. Демографічна політика. Демографічна безпека держави. Міграції населення. Нормативно-правове забезпечення міграційних процесів. Міжнародна трудова міграція. Нелегальна міграція та «трафікінг» (торгівля людьми). Освітня та інтелектуальна міграції. Міграційна політика в Україні.

Обсяг курсу: 120 годин (4 кредити)

Форма підсумкового контролю: екзамен.