ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ

Рівеньвищоїосвіти: другий  (магістерський)
Галузьзнань: 05 Соціальні та поведінкові науки; 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 051  Економіка; 073 Менеджмент; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Статус: ПП.4 - дисципліна циклу обов’язковихосвітніх компонент
Форма навчання: денна, заочна
Рік, семестр: 1, 1-2
Викладацький склад: Бурлаєнко Т. І., к. пед. н, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту

Мовавикладання: українська

Мета навчальноїдисципліни.

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні у здобувачів вищої освіти навичками оволодіння теорією та практикою результативного управління організацією у мінливих умовах соціально-економічного оточення; теоретичними основами корпоративного управління, інституційними та інформаційними інструментами забезпечення функціонування системи корпоративного управління у вітчизняних підприємствах; оволодіння практичними знаннями та набуття практичних навичок із організації процесу управління змінами; формування практичних вмінь і навичок застосування універсального інструментарію розробки та реалізації універсальних проєктів; формування системи знань з теорії та методології управління якістю.

.

Основнимизавданняминавчальноїдисципліни є:

-           формування у майбутніх фахівців сучасного системного мислення та комплексу спеціальних знань у галузі управління підсистемами організації на всіх стадіях її життєвого циклу у взаємозв’язку із зовнішнім середовищем;

-           формування професійної компетентності фахівців щодо створення цілісної системи успішного управління організацією;

-           теоретична та практична підготовка студентів фаху з питань застосування теоретичних аспектів корпоративного управління в практичній діяльності та використання основних елементів та принципів корпоративного контролю, механізмів його здійснення;

-           розуміння сутності організаційних змін та природи їх виникнення;

-           забезпечення науково-методичного підґрунтя опанування основних інструментів управління проектами в організації;

-           формування у майбутніх фахівців належної компетентності з ефективного управління проектами і програмами в організаціях;

-           теоретична й практична підготовка студентів щодо організації робіт із забезпечення та управляння якістю продукції.

 

Здобувачі вищої освітимають набути загальних компетентностей:

 

ЗК.1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.

ЗК4. Здатність мотивувати  людей та  рухатися до  спільної мети;

ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);

ЗК6.Здатність генерувати нові ідеї (креативність);

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації;

СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління;

СК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми;

 

 

СК11. Здатність планувати і виконувати наукові та прикладні дослідження, презентувати їх результати;

СК13.Здатність до самостійного опанування новими знаннями, використання сучасних освітніх та дослідницьких технологій у сфері менеджменту

 

Програмні результати навчання

ПРН 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства

ПРН 4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень

ПРН 6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність.

ПРН 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації

ПРН 11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації

ПРН 16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним

ПРН 17. Ідентифікувати  та класифікувати нові  задачі в сфері  менеджменту, описувати, аналізувати та оцінювати відповідні об’єкти, явища та процеси, обирати оптимальні методи їх дослідження.

 

Програмнірезультатинавчання

Знання:

-        постанови і розпорядження вищих органів державної влади й управління, методичні, нормативні та інші директивні документи, що стосуються підпри­ємницької діяльності й організації управління бізнесом; перспективи розвитку підприємництва в регіоні та державі; технологію конкретного виробництва, його економіку, організацію виробництва і праці; технічні характеристики продукції, що випускається, робіт (послуг), що виконуються; порядок розробки бізнес-планів, перспективних і поточних планів підвищення ефективності бізнесу;

-        категорії ділового адміністрування;

-        природу адміністративної влади;

-        методи формування та функціонування механізмів адміністрування у процесі управління організаціями;

-        сукупність функцій і методів управління, які зумовлюють відповідні управлінські взаємовідносини в органах управління організацій різних форм і сфер діяльності;

-        організаційні форми і методи підприємництва; порядок розробки організаційних структур підприємств і компаній, положень про підрозділи, посадових інструкцій;

-        технічні засоби управління; порядок розробки і ведення підприємницької документації;  стандарти уніфікованої системи  організаційно-розпорядчої документації; вітчизняний і зарубіжний досвід стратегічного управління бізнесом;

-        основи психології менеджменту і бізнесу, мотивації праці, маркетингу, фінансів, бухгалтерського обліку, безпеки підприємництва, господарського і трудового законодавства; правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту; принципи і методи господарювання й управління підприємством в умовах ринкової економіки; порядок укладення і виконання господарських договорів.

 

Когнітивніуміння та навички з предметноїобласті:

-        вирішувати завдання, що відповідають професійній кваліфікації;

-        застосовуватиотриманізнання при розв’язанніпрофесійних задач;

-        вмітианалізувативласнудіяльність, з метою її удосконалення та підвищення своєї кваліфікації;

-        здійснюватинауково-дослідну діяльність.

Практичнінавички з предметноїобласті,здатності:

-       організувати систему ділового адміністрування в організації;

-       опрацьовувати місію та цілі організації;

-       здійснювати стратегічне управління змінами;

-       організовувати роботу з проектування методів виконання управлінських робіт, складання положень про структурні підрозділи, посадові інструкції виконавцям;

-       керувати відповідно до законодавства всіма видами діяльності підприємства (організації);

-       організовувати роботу й ефективну взаємодію структурних підрозділів, спрямовувати їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку і вдосконалення бізнесу, його відповідності найкращим світовим зразкам

 

Соціальні, м'якінавички

  • здатність діяти соціально, екологічно, відповідально і свідомо.

Обсяг курсу – 180 годин, щовідповідає 6.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – екзамен.