Етика бізнесу

Рівеньвищоїосвіти: перший  (бакалаврський)
Галузьзнань: 05 Соціальні та поведінкові науки; 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 051  Економіка; 073 Менеджмент; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Статус:  дисципліна за вибором
Форма навчання: денна, заочна
Рік, семестр: 4, 2
Викладацький склад: Бурлаєнко Т. І., к. пед. н, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту

Мовавикладання: українська

Мета навчальноїдисципліни.

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців з менеджменту, підприємництва та економіки цілісних уявлень про сучасні концепції етики бізнесу, прикладної етики та корпоративної соціальної відповідальності, а також аспектами практичного застосування цих концепцій в процесі управління компанією з метою побудови ефективної й етичної взаємодії бізнесу та суспільства.

Основнимизавданняминавчальноїдисципліни є: ознайомити здобувачів вищої освіти з класичними зразками етичної думки та нормами етикету, які неможливо відділити від етичних і моральних принципів, формування у студентів поняття етичності службової поведінки і вчинків менеджера, вироблення навиків аналізу установок, властивих кожному менеджеру і різних типів керівництва для вироблення стратегії організації в плані етики.

Здобувачі вищої освітимають набути загальних компетентностей:

ІК - Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування етичних принципів ведення бізнесу.

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК10. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

СК7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.

СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми етичного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.

СК14. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків

 

Програмні результати навчання

ПРН 5. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).

ПРН 6. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері професійної діяльності.

ПРН 23. Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, самокритичне мислення.

 

Програмнірезультатинавчання

Знання:

-  «фінансова діяльність держави», предмет, специфіку та історію виникнення етики бізнесу;

- основні поняття етики бізнесу і прийоми ділового спілкування;

- цілі, завдання і основні функції корпорації, фірми, організації;

- стратегію етичної поведінки в діловому світі;

- національні та релігійні особливості трудової етики;

- способи контролю етичної поведінки у компанії;

- стилі керівництва, етику поведінки керівника і підлеглого, особливості їх взаємин.

 

Когнітивніуміння та навички з предметноїобласті:

-        вирішувати завдання, що відповідають професійній кваліфікації;

-        застосовувати отримані знання при розв’язанні професійних задач;

-        вміти аналізувати власну діяльність, з метою її удосконалення та підвищення своєї кваліфікації;

-        здійснювати науково-дослідну діяльність.

Практичнінавички з предметноїобласті,здатності:

-  застосовувати вимоги професійної етики у своїй майбутній професійній діяльності;

-  розрізняти етичну та неетичну поведінку;

-  застосовувати технології прийняття рішень у ситуації етичних дилем;

-  аналізувати механізми підвищення етичного рівня організації;

-  застосовувати норми ділового протоколу під час ведення професійних переговорів і оформлення контрактів;

-  спиратися на принципи відповідальності, чесності, професіоналізму та поваги до інших тощо.

 

 

Соціальні, м'якінавички

  • здатність діяти соціально, екологічно, відповідально і свідомо.

Обсяг курсу – 90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – екзамен.