Фінанси підприємств

Дисципліна «Фінанси підприємств» пов'язана з дисциплінами економічного та фінансового спрямування, оскільки передбачає знання студентами сучасних фінансів та способів рпозрахунків; з дисциплінами організаційно-управлінського профілю, оскільки техніко-економічне обґрунтування будь-якого інвестиційного чи фінансового рішення передбачає проектування організаційної і управлінської структури, розв'язання проблем фінансової діяльності; з дисциплінами «Фінанси», «Економіка підприємства», «Аудит», «Бухгалтерський облік», «Фінансовий аналіз», «Фінансова звітність підприємств». Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 1. Теоретичні основи фінансів підприємств різних організаційно-правових форм. 2. Фінансування діяльності підприємств за рахунок внутрішніх джерел. 3. Кредитна та інвестиційна політика підприємств. 4. Оцінка фінансового стану та вартості підприємств.