ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Мета вивчення дисципліни — оволодіння студентами базовими знаннями з теорії і практики управління фінансами підприємств, стратегії І тактики фінансового забезпечення суб'єктів господарювання, формування вміння управляти операційною та інвестиційною діяльністю, приймати правильні фінансові рішення.

Основні завдання вивчення дисципліни:

• ознайомити студентів із сутністю та теоретичними основами фінансового менеджменту;

• навчити студентів правильно застосовувати методичний інструментарій управління фінансами підприємств;

• виробити навички управління вхідними та вихідними грошовими потоками на підприємстві;

• сформувати вміння застосовувати системний підхід до управління прибутком, інвестиціями, активами;

У результаті вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» студент має отримати глибокі знання з управління фінансами підприємств за умов ринкової економіки, навички самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних фінансових рішень, що забезпечують зростання прибутку та капіталу, стабілізацію діяльності підприємства, підвищення добробуту його працівників і власників.