ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки/07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 051 Економіка/076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність/073 Менеджмент
Освітньо-професійна програма: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»/ «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» /«Управління персоналом та економіка праці»

Форма навчання: денна, заочна
Рік, семестр: 1-й рік, 1-й семестр
Викладацький склад: Постоєва О.Г. к.пед.н, доцент

Мова викладання: українська

 

Мета навчальної дисципліни: формування у майбутніх управлінців компетенцій здійснення інноваційної діяльності на підприємстві, аналізу змін (внутрішніх і зовнішніх) та перетворення їх на інноваційні можливості розвитку підприємства, реалізації інноваційних стратегій.

Завдання навчальної дисципліни:

- вивчення основних понять, категорій та засобів аналізу інноваційної діяльності;

- набуття практичних навичок застосування базових принципів здійснення аналізу інноваційної діяльності для розвитку підприємств.

 

Зміст дисципліни.  Сутність інноваційної діяльності, основні поняття. Цілеспрямована інноваційна діяльність та сім джерел інноваційних можливостей. Реалізація інноваційних стратегій. Венчурне підприємництво.

Обсяг курсу: 90 годин (3 кредити)

Форма підсумкового контролю: екзамен.