КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування, 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 073 Менеджмент, 051 Економіка

Освітньо-професійна програма: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Управління персоналом та економіка праці, менеджмент

Статус: вибіркова навчальна дисципліна

Форма навчання: денна, заочна

Рік, семестр: 3-й рік, 5-й семестр

Викладацький склад: Морозова Марина Едуардівна, доцент

Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни: отримання необхідних знань з сучасного кадрового діловодства, пов’язаних із створенням та організацією роботи з документами відповідно до вимог чинних державних стандартів, ознайомлення із сучасною класифікацією кадрових документів та особливостями організації кадрового діловодства.

Головними завданнями навчальної дисципліни є:

– ознайомлення студентів з основами організації загального діловодства на підприємстві;

– ознайомлення студентів з правилами складання та оформлення різноманітних управлінських і кадрових документів: організаційних; розпорядчих; довідково-інформаційних; документів з обліку персоналу.

 

Зміст дисципліни: Концептуальні засади кадрового діловодства; документування діяльності кадрових служб та руху персоналу.

 

Обсяг курсу: 90 годин 3 кредити)

Форма підсумкового контролю: залік.