КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ НА РИНКУ

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Галузь знань:  07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Статус: ОК 40 - дисципліна циклу обов’язкових освітніх компонент
Форма навчання: , заочна
Рік, семестр: 4 курс, 8 семестр

Викладацький склад: Ануфрієва О.Л., к. пед. н, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту
Мова викладання: українська

 

Мета навчальної дисципліни.

Метою викладання навчальної дисципліни «Конкурентоспроможність суб’єктів на ринку» є формування у майбутніх фахівців компетентності щодо об’єктивних закономірностей, механізму та особливостей сучасної конкуренції та конкурентоспроможності суб’єктів на ринку, а також набуття ними навиків та вмінь дослідження стану конкуренції, аналізу та оцінювання рівня конкурентоспроможності суб’єктів, розроблення та практичного застосування стратегії підтримування та нарощування конкурентних переваг.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Конкурентоспроможність суб’єктів на ринку» є

-засвоєння студентами термінологічного апарату у сфері конкуренції;

- вивчення ключових проблем конкуренції та конкурентоспроможності товарів, послуг, підприємств, галузей національної економіки, міжнародних стратегій конкурентної поведінки;

- набуття вмінь визначати й оцінювати показники і фактори конкурентоспроможності суб’єктів на ринку;

- формування навичок стратегічного планування та вироблення конкурентних стратегій;

 - опанування методики аналізу форм і методів конкуренції;

- вибір оптимальних стратегій українських підприємств на вітчизняних та зарубіжних ринках.

Зміст дисципліни, змістові модулі:

  1. Концептуальні засади конкуренції та конкурентоспроможності суб’єктів на ринку
  2. Формування конкурентних переваг
  3. Управління конкурентоспроможністю

Обсяг курсу – 90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – екзамен.