Корпоративна культура в управлінні організацією

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування,

Спеціальність: 051  Економіка; 073 Менеджмент; 076 Підприємництво та торгівля

Статус: дисципліна циклу вибіркових освітніх компонент.
Форма навчання: денна, заочна
Рік, семестр: 1-й рік, 1-й семестр
Викладацький склад:  Іванова В.В., д. екон. н., професор, професор кафедри економіки, підприємництва та менеджменту

Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни: оволодіння теоретичними знаннями з питань організації корпоративної культури, методикою її діагностики та корекції, використання корпоративної культури для зміцнення іміджу організації, підвищення її цілісності.

Завдання навчальної дисципліни:

- вивчення сутності, основних понять і категорій корпоративної культури;

- вивчення принципів, функцій, змісту процесів і технології формування корпоративної культури;

- набуття практичних навичок її діагностики;

- практична підготовка до формування та впровадження та контролю за цими процесами.

Здобувачі вищої освітимають набути загальних компетентностей:

ЗК 1. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК 5. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків

Здобувачі вищої освіти мають набути спеціальних (фахових) компетентностей:

СК1. Здатність розробляти та реалізовувати стратегію розвитку підприємницьких, торговельних та/або біржових структур

СК3. Здатність до ефективного управління діяльністю суб’єктів господарювання в сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності

СК4. Здатність до вирішення проблемних питань і прийняття управлінських рішень у професійній діяльності

СК5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту.

Програмні результати навчання

ПР1. Вміти адаптуватися та проявляти ініціативу і самостійність в ситуаціях, які виникають в професійній діяльності.

ПР4. Застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії з представниками різних професійних груп.;

ПР5. Вміти професійно, в повному обсязі й з творчою самореалізацією виконувати поставлені завдання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності.

ПР7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті

ПР9. Розробляти і приймати рішення, спрямовані на забезпечення ефективності діяльності суб’єктів господарювання у сфері підприємницької, торговельної та/або біржової діяльності.

ПР13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу).

Програмнірезультатинавчання

Знання:

- основні поняття корпоративної культури, її місце і роль в системі управління організацією;

- принципи та функції корпоративної культури;

- методів формування і застосування корпоративної культури для реалізації цілей організації;

- особливості процесу впровадження корпоративної культури;

Когнітивніуміння та навички з предметноїобласті:

- вирішувати завдання, що відповідають професійній кваліфікації;

- застосовувати отримані знання при розв’язанні професійних задач;

- вміти аналізувати власну діяльність, з метою її удосконалення та підвищення своєї кваліфікації;

- здійснювати науково-дослідну діяльність.

Практичнінавички з предметноїобласті,здатності:

- застосовувати набуті теоретичні знання при вирішенні практичних завдань;

-  формулювати корпоративну культуру організації;

-  аналізувати зовнішні чинники впливу й діагностувати стан внут­рішнього середовища підприємства для корегування корпоративної культури;

-  аналізувати альтернативні варіанти формування корпоративної культури;

-  розробляти заходи щодо вдосконалення корпоративної культури.

Соціальні, м'якінавички

здатність діяти соціально, екологічно, відповідально і свідомо.

Обсяг курсу: 90 годин. що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС

Форма підсумкового контролю: залік.