МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ

Рівеньвищоїосвіти: перший  (бакалаврський)
Галузьзнань: 05 Соціальні та поведінкові науки; 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 051  Економіка; 073 Менеджмент; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Статус:  - дисципліна циклу вибіркових освітніх компонент
Форма навчання: денна, заочна
Рік, семестр: 4, 7
Викладацький склад: Бурлаєнко Т. І., к. пед. н, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту

Мовавикладання: українська

Мета навчальноїдисципліни.

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти системи знань з теорії та методології управління якістю; принципів побудови та функціонування систем управління якістю; вивчення нормативно-правових, організаційних та економічних питань щодо менеджменту якості.

Основнимизавданняминавчальноїдисципліни є:

-       засвоєння термінології з управління якістю;

-       закономірностей у сфері менеджменту якості;

-       оволодіння проблемою якості на сучасному етапі та її вплив на розвиток економіки країни;

-       вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду управління якістю товарів для подальшого його розвитку;

-       створення і впровадження систем якості на підприємстві;

-       використання методологічних основ управління: загальні підходи, принципи та методи роботи щодо якості процесів, товарів, послуг;

-       правила розроблення систем управління якістю на підприємстві: механізм управління, принципи та  функції  систем, система

-       якості товарів у стандартах ISO серії 9000, тотальне управління якістю (TQM);

-       опанування економічних проблем менеджменту якості;

-       ознайомлення з особливостями одержання і галузями ефективного використання різноманітної продукції, що виробляється в Україні, тощо.

 

Здобувачі вищої освітимають набути загальних компетентностей:

 

ІК - Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в економічній сфері, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки.

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК10. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

СК7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.

СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.

СК14. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків

 

Програмні результати навчання

ПРН 5. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).

ПРН 6. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.

ПРН 23. Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, самокритичне мислення.

 

 

Програмнірезультатинавчання

Знання:

-  термінологію щодо основних понять і категорій у сфері управління якістю;

-  особливості менеджменту якості на рівні підприємства;

-  вітчизняний та міжнародний досвід з управління якістю;

-  структуру стандартів ISO серії 9000, тощо.

 

Когнітивніуміння та навички з предметноїобласті:

-        вирішувати завдання, що відповідають професійній кваліфікації;

-        застосовувати отримані знання при розв’язанні професійних задач;

-        вміти аналізувати власну діяльність, з метою її удосконалення та підвищення своєї кваліфікації;

-        здійснювати науково-дослідну діяльність.

Практичнінавички з предметноїобласті,здатності:

-    виявляти чинники поліпшення якості продукції та забезпечення її конкурентоспроможності;

-    аналізувати та застосовувати на практиці принципи, методи й правила управління якістю;

-    обирати оптимальні шляхи вирішення конкретних виробничих завдань менеджерського характеру;

-    проводити заходи щодо організації робіт із розробки та впровадження систем управління якістю відповідно до рекомендацій міжнародних стандартів ISO серії 9000, тощо.

 

Соціальні, м'якінавички

  • здатність діяти соціально, екологічно, відповідально і свідомо.

Обсяг курсу – 120 годин, що відповідає 4.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – екзамен.