Методика викладання економічних дисциплін

Метою дисципліни “ Методика викладання економічних дисциплін” є допомога майбутньому викладачеві фахових навчальних курсів оволодіти механізмами технології вузівського економічного навчання, визначити її особливості, актуалізувати розвиток професійно значущих особистих дидактичних здібностей та умінь.

Завдання:

  • вивчити загальну методику організації процес навчання у вузі із урахуванням специфіки майбутньої професії;
  • ознайомлення із сучасними інноваційними підходами вітчизня- них і зарубіжних науковців як до навчально-пізнавального про- цесу в цілому у вищій школі, так і до окремих його структурних елементів;
  • формування умінь і навичок підготовки, проведення лекційних і практичних занять зі студентами, які вивчають економічні дисципліни
  • допомога у формуванні методичної майстерності педагогічної техніки майбутнього викладача, його комунікативних здібнос- тей, умінь і навичок індивідуального і колективного спілкування зі студентами;
  • вивчення основних проблем організації та методики діагностики навчально-пізнавальної діяльності студентів, керівництва їх науково-пошуковою роботою