МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки/07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 051 Економіка/076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність/073 Менеджмент
Освітньо-професійна програма: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»/ «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» /«Управління персоналом та економіка праці»

Форма навчання: денна, заочна
Рік, семестр: 1-й рік, 1-й семестр
Викладацький склад: Постоєва О.Г. к.пед.н, доцент

Мова викладання: українська

 

Мета навчальної дисципліни: освоєння елементів методології наукових досліджень і розвиток у студентів творчого мислення, вивчення основ­них положень та відомостей про роль і місце науки у розвитку суспільства, про організацію та шляхи забезпечення наукових досліджень.

Завдання навчальної дисципліни:

-           вивчення основних понять, категорій та методів  наукових досліджень;

-           підготовка до написання та захисту кваліфікаційної роботи.

 

Зміст дисципліни.  Наука як продуктивна сила. Організація наукового дослідження. Методи наукових досліджень. Методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт. Правила оформлення наукових досліджень та списку використаних джерел.

Обсяг курсу: 90 годин (3 кредити)

Форма підсумкового контролю: залік.