МІКРОЕКОНОМІКА

Курсу спрямований на набуття студентами належних навичок раціональної економічної поведінки, виходячи з концептуальних основ ринкової економіки,  практичних навичок застосування базових принципів та інструментів мікроекономічного аналізу до моделювання поведінки основних мікроекономічних суб’єктів, виконання техніко-економічних розрахунків, пов’язаних з обґрунтуванням оптимізації рішень мікроекономічних систем; висвітлює прикладні аспекти мікроекономічного аналізу, пов’язані з оптимізацією рішень споживачів та виробників та їх коригування під впливом державної політики.

Метою вивчення навчальної дисципліни є здобуття майбутніми фахівцями ґрунтовних економічних знань щодо методів прийняття оптимальних господарсь­ких рішень за наявних обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх використання, формування у них логіки економічного мислення і економічної культури, навчання їх базовим методам пізнання і аналізу економічних процесів.