ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 076 Підприємництво та торгівля
Освітньо-професійна програма: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Статус: ДВВЗ з переліку обов’язкових  дисциплін здобувача вищої освіти
Форма навчання: денна, заочна
Рік, семестр: 3-й рік, 5-й семестр
Викладацький склад: Смутчак З.В., д.е.н., проф.
Мова викладання: українська

 

Мета навчальної дисципліни: сформувати теоретичні та практичні знання про процес підприємництва, вмінь аналізувати проблеми та ситуації для їх оптимального розв’язання, набуття логічного підприємницького мислення для самостійних початкових дій у бізнесі, створення реального продукту і доведення його до потенційних споживачів, регулювання цього процесу з урахуванням чинного законодавства України

Завдання навчальної дисципліни:

– визначити основні категорії підприємництва;

– надати чіткі уявлення про загальнотеоретичні засади підприємництва;

– сформувати цілісне бачення проблем підприємницької діяльності;

– сформувати навички та вміння, необхідні для організації власної справи;

– сформувати базові економічні та правові знання про підприємництво;

– сформувати уявлення про компоненти і варіанти підприємницької діяльності;

– сформувати практичні навички аналізу умов та факторів підприємницької діяльності;

– розуміти сутність, значення факторів ефективності підприємницької діяльності та вміння визначати шляхи її підвищення.

 

Зміст дисципліни. Зміст підприємницької діяльності. Місце підприємництва в суспільстві. Підприємницька ідея: механізм генерування та впровадження. Виробнича підприємницька діяльність.  Зовнішнє середовище функціонування суб’єкта підприємницької діяльності. Мале підприємництво в Україні. Особливості міжнародного підприємництва. Підприємництво у сфері торгівлі та посередництва. Біржі та біржова діяльність. Оподаткування підприємницької діяльності.

Обсяг курсу: 90 годин (3 кредити)

Форма підсумкового контролю: залік.