ПРОЄКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ

Рівеньвищоїосвіти: другий  (магістерський)
Галузьзнань: 05 Соціальні та поведінкові науки; 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 051  Економіка; 073 Менеджмент; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Статус: ПП.7 - дисципліна циклу вибіркових освітніх компонент
Форма навчання: денна, заочна
Рік, семестр: 2, 2
Викладацький склад: Бурлаєнко Т. І., к. пед. н, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту

Мовавикладання: українська

Мета навчальноїдисципліни.

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні у здобувачів вищої освіти навичок формування та знань з методології і організації проєктного фінансування на основі законодавства України з урахуванням вітчизняних і наукових досліджень та оволодіння  практикою проєктного фінансування.

 

Основнимизавданняминавчальноїдисципліни є:

• узагальнення теоретичних засад у сфері проєктного фінансування, розуміння основних тенденцій на сучасному ринку;

• визначення суті, законів, принципів і механізмів проєктного фінансування в процесі реалізації проекту;

• опанування основами методології,технологіями та оволодіння методами  формування, моніторингу та контролю, управлінських рішень на національному, регіональному та місцево рівнях, а також на рівні суб’єктів публічної сфери, з позицій загально-цивілізаційних цінностей, світового досвіду та осмислення наукових здобутків;

• набуття навичок розробки та впровадження заходів забезпечення результативної та ефективної діяльності суб’єктів проєктного фінансування.

 

Здобувачі вищої освітимають набути загальних компетентностей:

 

ЗК.1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.

ЗК4. Здатність мотивувати  людей та  рухатися до  спільної мети

ЗК6.Здатність генерувати нові ідеї (креативність); Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

СК 2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища

СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації;

СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління;

СК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми;

 

 

СК11. Здатність планувати і виконувати наукові та прикладні дослідження, презентувати їх результати;

СК13.Здатність до самостійного опанування новими знаннями, використання сучасних освітніх та дослідницьких технологій у сфері менеджменту соціально-економічних наслідків

 

Програмні результати навчання

ПРН1.Знати та  розуміти економічні  категорії, закони, причинно-наслідкові  та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем

ПРН2. Застосовувати  відповідні  економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач

ПРН12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей,

проблем та способів  їх вирішення  до фахівців  і нефахівців  у фінансовій сфері діяльності ПРН13. Володіти   загальнонауковими   та  спеціальними методами дослідження фінансових процесів

 

Програмнірезультатинавчання

Знання:

• сутність, завдання і теоретичні засади основних видів проєктного фінансування;

•  теоретичну та методологічну базу, необхідну для оволодіння практикою фінансування інвестиційних проектів;

•  характерні ознаки проєктного фінансування та складові його організації;

•  методику оцінювання інвестиційних проектів;

•  етапи та напрями передінвестиційних досліджень;

• інструменти і методи управління інвестиційними проектами;

• складові фінансового забезпечення інвестиційних проектів;

• учасників ринку проєктного фінансування та їхні функції;

• особливості фінансування інноваційних та венчурних проектів;

• характеристику і зміст фінансування інвестиційних проектів за участю міжнародних фінансово-кредитних установ.

 

Когнітивніуміння та навички з предметноїобласті:

-        вирішувати завдання, що відповідають професійній кваліфікації;

-        застосовувати отримані знання при розв’язанні професійних задач;

-        вміти аналізувати власну діяльність, з метою її удосконалення та підвищення своєї кваліфікації;

-        здійснювати науково-дослідну діяльність.

Практичнінавички з предметноїобласті,здатності:

• аналізувати інвестиційний ринок, бізнес-плани інвестиційних проектів, портфель цінних паперів та реальних інвестиційних проектів, порядок організації проектного фінансування;

• планувати оптимальну структуру портфеля цінних паперів, механізм бюджетування інвестиційного проекту, організацію управління проектами;

• визначати об’єкти проектного фінансування, оптимальну структуру джерел фінансування інвестиційних проектів, методи і форми фінансування проектів;

•  організовувати корпоративне фінансування інвестиційних проектів;

• координувати діяльність структурних підрозділів щодо формування портфеля цінних паперів, фінансування інвестиційних проектів, оцінювання об’єктів бізнесу;

• оцінювати можливості участі банку у фінансуванні інвестиційних проектів, фінансові інструменти, інвестиційні проекти, інвестиційну кредитоспроможність позичальників, майно та майнові права, ризики проектного фінансування та інструменти управління ними;

• розробляти бізнес-план і бюджет інвестиційного проекту, інвестиційну політику банку.

 

Соціальні, м'якінавички

  • здатність діяти соціально, екологічно, відповідально і свідомо.

Обсяг курсу – 90 годин, щовідповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – екзамен.