Публічне адміністрування

Рівеньвищоїосвіти: другий  (магістерський)
Галузьзнань: 05 Соціальні та поведінкові науки; 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 051  Економіка; 073 Менеджмент; 076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Статус: ПП.4 - дисципліна циклу обов’язковихосвітніх компонент
Форма навчання: денна, заочна
Рік, семестр: 1, 2
Викладацький склад: Бурлаєнко Т. І., к. пед. н, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту

Мовавикладання: українська

Мета навчальноїдисципліни.

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні у здобувачів вищої освіти навичками оволодіння теоретичними знаннями з питань публічного адміністрування та набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб'єктами публічної сфери; набуття умінь та формування компетенцій, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень керівника (фахівця) суб'єкта публічного адміністрування, в тому числі для органів державної влади і місцевого самоврядування.

.

.Основнимизавданняминавчальноїдисципліни є:

  •  узагальнення теоретичних засад у сфері публічного адміністрування, розуміння основних тенденцій та напрямів їх еволюції;
  • визначення суті, законів, принципів і механізмів публічного адміністрування в розвитку суспільства;
  • опанування основами методології,технологіями та оволодіння методами формування, моніторингу та контро, управлінських рішень на національному, регіональному та місцевому рівнях, а також на рівні суб'єктів публічної сфери, з позицій загально-цивілізаційних цінностей, світового досвіду та осмислення наукових здобутків;
  • набуття навичок розробки та впровадження заходів забезпечення результативної та ефективної діяльності суб’єкт публічної сфери.

 

Здобувачі вищої освіти мають набути загальних компетентностей:

 

ЗК.1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.

ЗК4. Здатність мотивувати  людей та  рухатися до  спільної мети;

ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);

ЗК6.Здатність генерувати нові ідеї (креативність);

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації;

СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління;

СК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми;

 

 

СК11. Здатність планувати і виконувати наукові та прикладні дослідження, презентувати їх результати;

СК13.Здатність до самостійного опанування новими знаннями, використання сучасних освітніх та дослідницьких технологій у сфері менеджменту

 

Програмнірезультатинавчання:

ПРН 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства

ПРН 4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень

ПРН 6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність.

ПРН 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації

ПРН 11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації

ПРН 16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним

 

Програмнірезультатинавчання

Знання:

-        постанови і розпорядження вищих органів державної влади й управління, методичні, нормативні та інші директивні документи, що стосуються підпри­ємницької діяльності й організації управління бізнесом; перспективи розвитку підприємництва в регіоні та державі; технологію конкретного виробництва, його економіку, організацію виробництва і праці; технічні характеристики продукції, що випускається, робіт (послуг), що виконуються; порядок розробки бізнес-планів, перспективних і поточних планів підвищення ефективності бізнесу;

-        категорії ділового адміністрування;

-        природу адміністративної влади;

-        методи формування та функціонування механізмів адміністрування у процесі управління організаціями;

-        сукупність функцій і методів управління, які зумовлюють відповідні управлінські взаємовідносини в органах управління організацій різних форм і сфер діяльності;

-        організаційні форми і методи підприємництва; порядок розробки організаційних структур підприємств і компаній, положень про підрозділи, посадових інструкцій;

-        технічні засоби управління; порядок розробки і ведення підприємницької документації;  стандарти уніфікованої системи  організаційно-розпорядчої документації; вітчизняний і зарубіжний досвід стратегічного управління бізнесом;

-        основи психології менеджменту і бізнесу, мотивації праці, маркетингу, фінансів, бухгалтерського обліку, безпеки підприємництва, господарського і трудового законодавства; правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту; принципи і методи господарювання й управління підприємством в умовах ринкової економіки; порядок укладення і виконання господарських договорів.

 

Когнітивніуміння та навички з предметноїобласті:

-        вирішувати завдання, що відповідають професійній кваліфікації;

-        застосовувати отримані знання при розв’язанні професійних задач;

-        вміти аналізувати власну діяльність, з метою її удосконалення та підвищення своєї кваліфікації;

-        здійснювати науково-дослідну діяльність.

Практичнінавички з предметноїобласті,здатності:

• підготувати нормативну документацію (накази, розпорядження тощо), пропозиції, рекомендації (проекти) для суб'єкта публічного адміністрування щодо визначення стратегічних цілей, завдань етапів управлінських рішень на основі результатів системного аналізу суспільно-політичного та соціально-економічного стану розвитку сфери управління (об'єкта управління), застосовуючи методі визначення певних показників;

• визначати технологію управління суб'єктом публічної сфери, що є раціональною за ознаками досягнення мети діяльності;

• визначити процедури та основний зміст кожного етапу вироблення та впровадження управлінського;

 • вживати заходи із впровадження сучасних форм і методів діяльності суб'єкта публічної сфери, його структурного підрозділу, оптимізації його функціональної та організаційної структури з урахуванням змісту сучасних управлінських технологій;

• застосовувати методи та критерії оцінювання результат діяльності та ефективності публічного адміністрування в умовах соціально-економічних змін.     

 

Соціальні, м'якінавички

  • здатність діяти соціально, екологічно, відповідально і свідомо.

Обсяг курсу – 90 годин, щовідповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – екзамен.