Стратегічне управління

Ця дисципліна відноситься до нормативної частини навчального плану (за вибором і є обов’язковою для засвоєння студентами спеціальності «Менеджмент організацій».
Стратегічне управління є концепцією інтегрального підходу до діяльності та розвитку організацій різного типу, що дозволяє:
-  порівнювати цілі розвитку організацій, що відображають їх орієнтацію в адаптації до змін та/або активного впливу на зовнішнє середовище з потенціалом, який є в наявності і якого можна досягти у стратегічній перспективі;
- використовувати процес формулювання та балансування системи стратегій відповідно до внутрішніх та зовнішніх можливостей розвитку організації в досягненні цілей;
- організовувати і стимулювати діяльність організацій на досягнення цілей на основі забезпечення виконання розроблених стратегій шляхом застосування обраних систем стратегічного планування;
- вдосконалювати системи управління організаціями різного типу з використанням стратегічних настанов для забезпечення необхідного стратегічного рівня відповідного вимогам середовища.
Зарубіжні та вітчизняні підприємства мають багатогранний і специфічний досвід стратегічного управління, який постійно поновлюється. Програма курсу побудована на узагальненні цього досвіду.
Мета дисципліни — вивчити сутність і особливості стратегічного управління (СУ) в організаціях різного типу; закласти основу навичок практичного застосування прийомів та методів формулювання стратегій на основі всебічного дослідження середовища, розроблення стратегічних планів, проектів та програм, створення системи стратегічного управління та забезпечення її ефективного функціонування у динамічному ринковому середовищі.
Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:
- опанувати підходи до аналізу середовища організацій різних організаційно-правових форм, а також методи аналізу та прогнозування розвитку їх зовнішнього, проміжного та внутрішнього середовища;
- сформулювати мету та «дерево цілей» організації; використовувати моделі і методи розробки системи стратегій у вигляді “стратегічного набору” з урахуванням обраної політики ведення бізнесу;
- обґрунтувати необхідність розроблення системи стратегічних планів, проектів та програм, як інструментів реалізації стратегій різного типу, сформувати систему стратегічного планування в організації для забезпечення безперервності цього процесу; взаємозв’язку стратегії та тактики управління;
- оволодіти підходами до побудови системи стратегічного управління організаціями різних типів, включаючи організаційне, фінансово-економічне, соціально-психологічне та інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічної діяльності, формування єдиної, ефективно функціонуючої системи стратегічного управління (СУ).
Предметом дисципліни є дослідження закономірностей та особливостей формування, функціонування та розвитку системи стратегічного управління (СУ) організаціями різного типу, умов, факторів та механізмів підвищення ефективності діяльності на основі урахування специфіки їх функціонування.
Дизайн дисципліни реалізується переважно у розрахунку на технологію її самостійного вивчення та сприйняття крізь призму практики під керівництвом викладача-консультанта. Це означає, що студент має головним чином самостійно вивчити програмний матеріал, адаптувати його до себе, здійснити трансфер засвоєних знань до конкретної ситуації на базі практики та зробити відповідні висновки. Звичайно, програмний матеріал курсу не може ознайомити з усіма можливими конкретними умовами, рішеннями  і діями по стратегічному управлінню організаціями різного типу. Сприйняття теоретичних положень курсу через практику конкретної організації дозволяє заповнити цю прогалину.

Зазначена дисципліна є нормативною магістерських програм «Менеджмент корпорацій (акціонерних товариств)», «Менеджмент малого бізнесу» та «Державне управління економікою». Інші дисципліни зазначених магістерських програм доповнюють її з точки зору поглиблення і конкретизації окремих аспектів, функціональних та міжфункціональних сфер управління організаціями. Вона вивчається одночасно з нормативними дисциплінами «Управління корпораціями», «Промислова політика», «Методологія наукових досліджень» і є основою для викладання та вивчення спеціальних дисциплін за окремими магістерськими програмами спеціальності «Менеджмент організацій».