ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування, 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 073 Менеджмент, 051 Економіка

Освітньо-професійна програма: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Управління персоналом та економіка праці

Статус: обов’язкова навчальна дисципліна

Форма навчання: денна, заочна

Рік, семестр: 2-й рік, 3-й семестр

Викладацький склад: Морозова Марина Едуардівна, доцент

Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти системи спеціальних знань з питань управління часом шляхом ефективного цілепокладання, планування і організації діяльності, самоконтролю і самомотивації для підвищення власної та командної ефективності.

Завдання навчальної дисципліни: надання здобувачам вищої освіти ясного і чіткого уявлення про теоретичні та методологічні засади сучасного тайм-менеджменту; виробити навички самоорганізації, мотивації, цілепокладання, розстановки пріоритетів, делегування повноважень, контролю і оцінки особистих показників діяльності, освоїти навички володіння методами організації робочого часу та раціонального використання ресурсів; сформувати навички самостійної, творчої роботи; вміння організовувати свою працю, розвинути здібності породжувати нові ідеї, знаходити нові підходи до їх реалізації.

Зміст дисципліни. полягає у тому, щоб на основі знань про основні засади сучасного тайм-менеджменту сформувати у здобувачів вищої освіти знання та навички щодо ефективного застосовування системи планування і управління своїм часом, цілепокладання, самомотивації, самоорганізації та визначення особистих та професійних пріоритетів.

Обсяг курсу: 90 годин (3 кредита)

Форма підсумкового контролю: екзамен