ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Теорія економічного аналізу – нормативна навчальна дисципліна із циклу дисциплін загальноекономічної та природничо-наукової підготовки, що покликана: розробити науково-методологічні засади та методику комплексного економічного аналізу діяльності господарюючих суб’єктів,  встановити причинно-наслідкові зв’язки економічних явищ і процесів, визначити резерви підвищення ефективності виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг, сформувати у студентів вміння та практичні навички щодо прийняття та реалізації заходів, управлінських рішень по  мобілізації невикористаних резервів.

Мета викладання дисципліни - формування у студентів системи  теоретичних  знань і практичних  навичок із  теоретичних основ комплексного економічного аналізу, методик управлінського, фінансово-економічного аналізу для прийняття зважених управлінських рішень щодо підвищення ефективності і забезпечення фінансової стабільності підприємств, організацій.

По завершенню вивчення курсу студент повинен знати: сутність, основні  поняття,  принципи, види  економічного аналізу господарських процесів; організаційну структуру та функції аналітичної служби підприємства; сучасні методи економічного аналізу; способи, методи виявлення та підрахунку резервів господарської діяльності підприємства.

Студент повинен вміти: сформулювати мету, основні завдання, розробити методику та план організації проведення, інформаційного  забезпечення економічного аналізу; застосовувати на практиці різноманітні методи аналізу, оцінки та прогнозування стану господарської діяльності підприємства; розробити шляхи підвищення ефективності господарювання, дати пропозиції щодо прийняття необхідних обґрунтованих управлінських рішень.

Курс розрахований на студентів, які оволоділи теоретичною базою з основ економічної теорії, математики, економетрики, бухгалтерського обліку, статистики, економіки.

Під час вивчення дисципліни «Теорія економічного аналізу» використовуються методи інформаційно-проблемного викладання із застосуванням зворотного зв’язку.

Оцінювання знань студентів відбувається за результатами усного опитування, тестування, розв’язання ситуаційних вправ та завдань для самостійного опрацювання, модульних контрольних робіт, складання іспиту за модульно-рейтинговою системою.