Тренінг-курс «Креативність та дизайн-мислення

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 073 Менеджмент

Статус: дисципліна циклу обов’язкових освітніх компонент
Форма навчання: денна, заочна
Рік, семестр: 4, 8
Викладацький склад:  Іванова В.В., д. екон. н., професор, професор кафедри економіки, підприємництва та менеджменту

Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни:оволодіння теоретичними знаннями стосовно креативності та практичними навичками креативного підходу до управління, а також використання методики дизайн-мислення для пошуку та генерування ідей, створення інновацій на основі глибокого вивчення потреб споживачів..

Завдання навчальної дисципліни:

- вивчення сутності, основних понять і категорій креативності та дизайн-мислення;

- набуття знань щодо розвитку креативного мислення;

- вивчення принципів, змісту процесів і технологій дизайн-мислення;

- набуття практичних вмінь розвитку креативності;

– вміти використовувати креативність та дизайн-мислення в процесах управління;

- набуття вмінь використовувати дизайн-мислення для інновацій.

Здобувачі вищої освітимають набути загальних компетентностей:

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу;

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

ЗК 5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;

ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;

ЗК 10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.

Здобувачі вищої освіти мають набути спеціальних (фахових) компетентностей:

СК 3. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища;

СК7. 7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту;

СК9. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань;

СК 11. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління;

СК 12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення.

Програмні результати навчання

ПР3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства;

ПР4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень;

ПР6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень;

ПР9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи;

ПР11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації.;

ПР16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним;

ПР 17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера

Програмнірезультатинавчання

Знання:

- сутності, основних понять і категорій креативності та дизайн-мислення;

- особливостей креативності та дизайн-мислення;

- технологій розвитку креативного мислення;

- прнципів, змісту процесів, методів і технологій дизайн-мислення.

Когнітивніуміння та навички з предметноїобласті:

- вирішувати завдання, що відповідають професійній кваліфікації;

- застосовувати отримані знання при розв’язанні професійних задач;

- вміти аналізувати власну діяльність, з метою її удосконалення та підвищення своєї кваліфікації;

-  здійснювати науково-дослідну діяльність.

Практичнінавички з предметноїобласті,здатності:

- застосовувати технології розвитку креативності особистості;

- використовувати креативність в процесах управління;

- використовувати дизайн-мислення для вивчення потреб споивачів

- використовувати дизайн-мислення для розробки і впровадження інновацій.

Соціальні, м'якінавички

здатність діяти соціально, екологічно, відповідально і свідомо.

Обсяг курсу: 90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС

Форма підсумкового контролю: залік.