Управління якістю

Мета: формування системи знань щодо базових принципів, категорій, методів та інструментів управління якістю в сучасних компаніях, узагальнюючи основні досягнення теорії і практики в області менеджменту якості; показати необхідність використання цих досягнень у всіх сферах діяльності організації незалежно від її галузевої належності, розміру та структури; сформувати уяву про системну організацію процесів управління якістю на підприємстві, що відповідає вимогам міжнародних стандартів.

Завдання: розкриття сутності основних теоретичних положень сучасної концепції менеджменту якості; розгляд призначення та механізму застосування класичних та сучасних методів і інструментів управління якістю в поточній діяльності підприємств; прищеплення навиків розробки та впровадження на підприємстві системи менеджменту якості; формування вмінь здійснення економічних обрахунків щодо обґрунтування організаційно-технічних рішень, спрямованих на підвищення якості і продуктивності, а також застосування статистичних методи управління якістю в операційній діяльності.


Предмет: принципи, методи, інструменти управління якістю на підпри ємствії.
Зміст дисципліни розкривається в темах: Якість і еволюція підходів до забезпечення якості. Системний підхід до управління якістю. Концепція Всезагального менеджменту якості (TQM). Побудова системи менеджменту якості у відповідності з вимогами  стандартів ISO серії 9000. Інструменти управління якістю. Економіка якості. Вдосконалення і розвиток системи управління якістю. Поведінкові аспекти у функціонуванні систем управління якістю. Досвід впровадження принципів системного управління якістю на підприємствах.