Управління персоналом

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування, 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 073 Менеджмент, 051 Економіка
Освітньо-професійна програма: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Управління персоналом та економіка праці, Менеджмент
Статус: обов’язкова навчальна дисципліна
Форма навчання: денна, заочна
Рік, семестр: 3-й рік, 5-й семестр
Викладацький склад: Морозова Марина Едуардівна, доцент
Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів комплексу знань і умінь щодо розробки та здійснення кадрової політики в сучасних організаціях, добір та розміщення персоналу, його оцінювання та навчання, забезпечення цілеспрямованого використання персоналу організації.

Завдання навчальної дисципліни:

виявити зв’язок дисципліни з основами менеджменту та її значення у структурі вітчизняного менеджменту;

озброїти студентів сучасним управлінським мисленням;

закріпити знання з даної дисципліни за допомогою тестів з окремих тем, психологічних тестів, рольових та ділових ігор для виявлення ділових та особистих якостей студентів, їх здібностей щодо роботи з персоналом;

привити студентам теоретичними основами роботи з людьми на вітчизняних підприємствах та навички застосування отриманих знань з управління персоналом.

Зміст дисципліни. Полягає в дослідженні функцій управління персоналом, а саме: визначення потреби в персоналі, забезпечення персоналом і його розвиток, використання персоналу, мотивація результатів праці й поведінки персоналу, аналіз ефективності управління персоналом.

Обсяг курсу: 150 годин 5 кредитів)

Форма підсумкового контролю: екзамен.