УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В МЕНЕДЖМЕНТІ ОРГАНІЗАЦІЙ

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування, 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 073 Менеджмент, 051 Економіка

Освітньо-професійна програма: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Управління персоналом та економіка праці

Статус: обов’язкова навчальна дисципліна

Форма навчання: денна, заочна

Рік, семестр: 2-й рік, 3-й семестр

Викладацький склад: Морозова Марина Едуардівна, доцент

Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни: формування у майбутніх фахівців належних практичних вмінь і навичок застосування універсального інструментарію розробки та реалізації проектів з метою досягнення ефективного існування та розвитку підприємства.

Завдання навчальної дисципліни: доведення поширеності проєктної діяльності підприємств і організацій за умов мінливого ринкового середовища і необхідності використання специфічних методів та інструментів в управлінні проєктами; подання характеристики узагальненої моделі управління проєктами, як системи взаємозв'язаних цілей, функцій і інструментів, що визначаються, реалізуються і використовуються в ході виконання проєктів; формування сукупності теоретичних знань основних функцій управління проєктами; - ознайомлення й практична апробація програмних засобів планування та управління проєктами.

Зміст дисципліни. формування професійних компетенцій у новому виді професійної діяльності Управління проєктами з урахуванням світових та вітчизняних досягнень; формування у майбутніх фахівців належних практичних вмінь і навичок застосування інструментарію розробки та реалізації універсальних проєктів з метою досягнення ефективного існування та розвитку організації.

Обсяг курсу: 90 годин (3 кредита)

Форма підсумкового контролю: екзамен.