УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

Рівень вищої освіти: другий  (магістерський)
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки;
Спеціальність: 051  Економіка;
Статус:  - дисципліна циклу обов’язкових освітніх компонент
Форма навчання: денна, заочна
Рік, семестр: 1, 2
Викладацький склад: Бурлаєнко Т. І., к. пед. н, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту

Мовавикладання: українська

Мета навчальноїдисципліни.

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні у здобувачів вищої освіти навичок формування знань з теорії та практики регулювання процесів відтворення і використання трудового потенціалу на макроекономічному рівні та рівні підприємства.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

-       сформувати у здобувачув вищої освіти стійкі знання теорії управління трудовими ресурсами;

-       допомогти студентам набути вмінь і навичок самостійно розробляти заходи щодо вдосконалення системи управління трудовими ресурсами;

-       розкрити сутність мотивації економічної активності; використання людського капіталу;

-       дати студентам уявлення щодо ефективності використання трудових ресурсів.

-       сприяти розвитку здібностей до науково-дослідної роботи в сфері макрорівневого аспекту трудового потенціалу  суспільства та рівня підприємства;

-       «прищепити» елементи державницького мислення в підходах до вивчення налізу і використання наявних ресурсів праці суспільства

 

Здобувачі вищої освітимають набути загальних компетентностей:

 

ІК - Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в економічній сфері, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки.

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК10. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

СК7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.

СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.

СК14. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків

 

Програмні результати навчання

ПРН 5. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).

ПРН 6. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.

ПРН 23. Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, самокритичне мислення.

 

Програмнірезультатинавчання

Знання:

-       об'єкт, предмет і метод управління трудовими ресурсами суспільства;

-       сучасну демографічну ситуацію в Україні її демографічну політику. Суб’єкт, об’єкт демографічну та міграційну політику,  політики,  Концепцію та методи демографічної політики;

-       формування й розвиток трудових ресурсів, місце і роль різних соціально-демографічних груп населення в трудовому потенціалі суспільства.

-       систему управління трудовим потенціалом суспільства, рівні управління трудовим потенціалом, суб'єкти, об'єкти і предмет управління трудовими ресурсами, методи управління трудовим потенціалом;

-       сучасний рівень ефективності використання трудового потенціалу України;

-       шляхи підвищення ефективності використання трудового потенціалу  на рівні підприємства, регіону, держави;

 

Когнітивніуміння та навички з предметноїобласті:

-        вирішувати завдання, що відповідають професійній кваліфікації;

-        застосовувати отримані знання при розв’язанні професійних задач;

-        вміти аналізувати власну діяльність, з метою її удосконалення та підвищення своєї кваліфікації;

-        здійснювати науково-дослідну діяльність.

Практичнінавички з предметноїобласті,здатності:

-       застосовувати набуті теоретичні знання при вирішенні практичних завдань;

-       характеризувати місце і роль різних соціально-демографічних груп населення в трудовому потенціалі суспільства;

-        характеризувати якісні зміни праці в ринкових умовах та вимоги до якості трудового потенціалу;

-        оцінювати показники і критерії економічної та соціальної ефективності використання трудового потенціалу на рівні підприємства, регіону, держави;

-       використовувати основи класифікації резервів ефективності використання трудового потенціалу на рівні підприємства, регіону, держави та розробляти відповідні пропозиції.

 

Соціальні, м'якінавички

  • здатність діяти соціально, екологічно, відповідально і свідомо.

Обсяг курсу – 120 годин, щовідповідає 4.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – екзамен.