Управління змінами

Мета— допомогти магістрантам нової генерації здобути знання, вміння, поглибити фахові компетенції з методології та інструментарію управління змінами (УЗ) в організаціях різного типу, які функціонують у ринкові економіці; для грамотного застосування їх у сфері своєї фахової діяльності, зокрема, при визначенні необхідності та цілей змін, обґрунтуванні змісту процесу змін на основі всебічного дослідження та прогнозування змін середовища, розроблення відповідних планів, проектів та програм, створення системи управління змінами та забезпечення її ефективного функціонування організації у динамічному ринковому середовищі. Отримані у процесі вивчення даної науки знання стосовні основних принципів побудови та функціонування системи управління змінами, відповідного категоріального апарату, основних моделей та методів управління змінами, прийомів та методів їх обґрунтованого вибору та використання мають стати важливою конкурентною перевагою у подальшій професійній діяльності. Це також сприятиме формуванню підґрунтя для плідної співпраці випускників університету з фахівцями інших спеціальностей як у сфері менеджменту і адміністрування, так й у сфері економіки і підприємництва.

Завдання:

- вивчити теоретичні положення основних шкіл у галузі управління змінами;

- визначити місце, роль, причини та джерела змін в організаціях, охарактеризувати класифікаційні ознаки змін в організаціях;

- надати спільні та специфічні риси техніко-технологічних, економічних, соціально-культурних, організаційних та стратегічних змін в організаціях як об’єктів управлінського впливу;

- опанувати підходи, методи, інструменти аналізу та діагностики необхідності у змінах певного типу в організаціях різних організаційно-правових форм (підприємств, установ);

- оволодіти підходами до побудови процесу управління змінами в організаціях різних типів (підприємств, установ), включаючи планування змін, організацію процесу здійснення змін, мотивацію персоналу для ініціювання та активної участі у процесі змін, управління опором змінам, контролювання та оцінки результатів проведення змін;

- сформувати навички формування єдиної, ефективно функціонуючої системи управління змінами як суб’єкта управління змінами в організаціях різного типу, включаючи визначення специфіки процесу організаційного проектування такої системи;

- обґрунтувати необхідність орієнтації системи управління змінами на організаційний розвиток та стратегічний організаційний розвиток І, ІІ та ІІІ рівнів.