Системний підхід у вищій освіті

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 011 «Освітні, педагогічні науки»
Освітньо-професійнапрограма: Педагогіка вищої школи, Християнська педагогіка
Статус: нормативна.
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Викладацький склад: Махиня Т.А., кандидат педагогічних наук, доцент
Мова викладання: українська

Метою вивчення дисципліни «Системний підхід у вищій освіті» є формування у випускника здатності до організації науково- педагогічної діяльності та виховної роботи зі здобувачами на засадах системного підходу.

Основне завдання дисципліни – оволодіння здобувачами знаннями щодо наукових засад використання системного підходу у вищій освіті, сутності базових понять системної методології, особливостей функціонування системи вищої освіти як елементу соціокультурного середовища суспільства та компоненту (підсистеми) освіти, концептуальних засад управління ЗВО; формування вміння застосовувати здобуті знання у практичній діяльності.

Зміст дисципліни.

Системний підхід як методологія, як принцип мислення, як метод аналізу явищ, процесів, дій. Універсальні ознаки системи. Основні поняття теорії систем. Системні принципи. Структура вищої освіти України. Ступені освіти. Функціональне середовище вищої освіти. Взаємодія вищої школи з соціальними інституціями суспільства. Принципи функціонування та розвитку вищої освіти. Вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на досягнення мети діяльності ЗВО. Педагогічний процес у вищій школі як система. Закономірності та принципи педагогічного процесу. Сучасні форми організації освітнього процесу, інноваційні методи та педагогічні технології. Система науково-дослідної діяльності у ЗВО, її мета та завдання. Системний підхід до організації виховної роботи зі здобувачами. Інститут кураторства у вищій школі. Роль органів студентського самоврядування. Управління закладом вищої освіти на основі системного підходу. Особливості системи управління компетентнісно орієнтованою освітою у вищій школі. Системи організації освітнього процесу у ЗВО. Загальна характеристика форм організації навчання. Організація взаємодії викладача і здобувачів з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Система методів управління ЗВО.

Обсяг курсу – 120 годин, що відповідає 4.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – екзамен.