Англійська мова

Навчальний курс «Іноземна мова» (англійська за фаховим спрямуванням) складено відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за спеціальностями «Менеджмент організацій», «Управління трудовими ресурсами», «Практична психологія» та «Психологія», і охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.

Навчальний курс має за мету сформувати у студентів позитивну мотивацію і звичку (тягу, постійну потребу) займатися іноземною мовою (через викликання інтересу до мови і позитивне підкріплення), а також необхідні комунікативні спроможності у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах через засвоєння студентами визначеного об’єму відомостей з граматики, фонетики і лексики.

У результаті вивчення курсу студенти мають набути навички практичного володіння іноземною (англійською) мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; одержування новітньої фахової інформації через іноземні джерела; користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної, загальноекономічної та фахової тематики; перекладу з англійської мови на рідну текстів фахового характеру; реферування та анотування літератури рідною та іноземною мовами.