Антикризове управління

Рівень вищої освіти: другий (магістерський), третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: без обмежень
Спеціальність: без обмежень
Освітньо-наукова програма: без обмежень
Статус: дисципліна вільного вибору здобувачів вищої освіти
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: відповідно до навчальних планів
Викладацький склад: Ковтун О.А. к. держ. упр, доцент, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту; Шмагун А.В., к.держ. упр, доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту
Мова викладання: українська

 

Мета навчальної дисципліни.

Мета навчальної дисципліні полягає у формуванні в здобувачів вищої освіти - майбутніх менеджерів i управлінців знань i практичних навичок з формування та реалізації заходів антикризового управління.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

- формування сучасних теоретичних та практичних знань, умінь та набуття здобувачами вищої освіти практичних навиків з питань антикризового управління та використання аналітичних матеріалів;

- оволодіння понятійно-категоріальним апаратом науки антикризового управління; 

- дати уявлення про антикризову діяльність як про систему управління фінансовими, матеріальними i трудовими ресурсами, де людина є суб'єктом управління та самоуправління;

- забезпечення виконання умов забезпечення життєздатності суб’єкта господарювання в кризових умовах;

- набуття практичних навичок здійснення управлінської роботи та створення дієвої i ефективної системи антикризового управління на підприємстві (в організації, установі);

- формування навичок самостійної роботи з літературою та джерелами в мережі Інтернет;

- розвиток логічного та аналітичного мислення;

- вироблення вміння застосовувати у професійній діяльності основні методи і принципи антикризового управління.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Антикризове управління» здобувачі вищої освіти повинні

знати:

 • основні концепції та теорії криз, причини їх виникнення;
 • методи, принципи, завдання, інструменти антикризового управління;
 • основи економіки, циклічність її розвитку;
 • принципи і методи побудови ефективної системи антикризового управління;
 • зарубіжні практики антикризового управління.

уміти:

 • формувати завдання з визначенням конкретних цілей антикризового управління;
 • організовувати спільну діяльність та антикризові комунікації членів команди;
 • здійснювати розробку i реалізацію заходів, які запобігають виникненню кризового стану на підприємстві (в організації, установі);
 • поєднувати стратегію i тактику антикризового управління;
 • розробляти систему антикризового монітрингу;
 • розробляти та приймати комплексні антикризові рішення;
 • оцінювати стан та результати діяльності підприємства (організації, установи);
 • приймати обґрунтовані рішення в складних, непередбачуваних та кризових умовах, діяти соціально відповідально та свідомо.

Обсяг курсу – 90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Антикризове управління»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Антикризове управління»