БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ПРОЄКТНО-ОІЄНТОВАНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Статус: обов’язкова компонента ОПП
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1 рік, 1-2 семестри.
Викладацький склад: Ковтун О.А. – кандидат наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту. Іванова В.В. – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, підприємництва та менеджменту
Мова викладання: українська

 

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні у здобувачів вищої освіти цілісної системи знань стосовно бізнес-планування проєктно-орієнтованих організацій.

Основні завдання навчальної дисципліни полягають у набутті компетенцій на основі засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що дозволять розробляти та презентувати бізнес-план проєктів різного цільового призначення, реалізація на практиці теорії планування нового та існуючого бізнесу; опанування методології обґрунтування бізнес-планів; набуття практичних навичок з оформлення підприємницьких ідей в бізнес-проєкти.

За допомогою лекційних та практичних занять, організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти (ЗВО), виконання індивідуальних завдань, магістрам надається можливість удосконалювати свої теоретичні знання та використовувати їх в практичній діяльності.

Під час вивчення курсу, ЗВО аналізують та пропонують шляхи вирішення проблем, які найчастіше виникають в діяльності фахівця з управління соціально-економічними системами, мають отримати актуальну інформацію щодо існуючих можливостей їх вирішення.

Результатом вивчення дисципліни є набуття здобувачами вищої освіти знань, умінь, навичок та відповідних компетентностей.

ЗВО мають набути певних загальних компетентностей:

ЗК 4. Здатність мотивувати людей рухатися до спільної мети, працювати в команді.

У процесі вивчення навчальної дисципліни ЗВО мають набути також певних фахових компетентностей:

СК 7. Здатність розробляти проєкти та управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість.

У процесі вивчення навчальної дисципліни ЗВО мають набути також певних soft-skills:

Комунікація. Здатність до ефективної комунікації в команді, що розробляє бізнес-план; до аргументування власної позиції.

Автономія і відповідальність. Здатність до управління часом та саморозвитку, застосування при виконанні різного виду робіт засад наукової доброчесності; готовність до відповідальності за результати своєї дослідницької діяльності; здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення при диверсифікації існуючого бізнес-плану.

Презентаційні навички. Вміння організувати проведення презентацію бізнес-плану з метою популяризації його практичної реалізації; оволодіння інструментами самопрезентації; оволодіння сучасними інструментами публічного виступу та storytelling .

Здатність генерувати нові ідеї. Застосування новітніх підходів та інструментів, програмних засобів та інформаційних технологій при розробці та реалізації бізнес-плану; розвиток критичного та креативного мислення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Бізнес-планування проєктно-орієнтованих організацій» ЗВО повинні знати:

 • теоретико-економічні та правові основи з питань планування підприємницьких проєктів;
 • основні принципи та методики бізнес-планування;
 • загальну технологію організації та розроблення бізнес-плану;
 • сучасну структуру і зміст бізнес-плану;
 • методику проведення необхідних техніко-економічних розрахунків при розробленні окремих розділів бізнес-плану;
 • основні показники ринку (підприємства, у, фірми), що використовуються в обґрунтуванні бізнес-плану;
 • наукові методи та практичні інструменти пошуку, збору, обробки та аналізу інформації;
 • методи аналізу, моделювання та прогнозування потоків продукції, ресурсів та грошових коштів;
 • основні конкурентоутворюючи  фактори ринку (галузі, регіону тощо);
 • методи дослідження ринку.

вміти:

 • проводити системний аналіз макро- і мікросередовища підприємств, галузей, окремих сегментів ринку, моніторинг основних конкурентів на ринку, у тому числі світовому;
 • на основі системного аналізу з урахуванням потенціалу підприємств, галузей, окремих ринків та факторів зовнішнього середовища формувати стратегію їх розвитку для розробки бізнес-плану;
 • за результатами   досліджень і моніторингу визначати конкурентні переваги окремих ринків, галузей, підприємств  для розробки бізнес-плану;
 • з використанням сучасних методик і економіко-математичних моделей здійснювати розрахунки впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на розвиток підприємства;
 • використовуючи методи прогнозування, генерувати ідеї нових продуктів (товарів або послуг) відповідно до завдань бізнес-плану;
 • розраховувати місткість ринку, прогнозувати попит на продукцію (товари, послуги), формувати цінову та збутову політики підприємства;
 • використовуючи різні джерела інформації, формувати інформаційні бази для подальшого аналізу;
 • на основі сучасного програмного забезпечення здійснювати розрахунки основних показників структурних розділів  бізнес-плану;
 • застосовувати наукові методи пошуку та обробки інформації;
 • за сучасними методиками визначати, розраховувати і аналізувати підприємницькі ризики з подальшим їх врахуванням в бізнес-плані;
 • організовувати процес бізнес-планування та презентувати розроблений бізнес-план.

Курс «Бізнес-планування проєктно-орієнтованих організацій» націлений на оволодіння ЗВО знань і вмінь щодо розробки, організації, реалізації та презентації бізнес-плану підприємства.

Предмет вивчення навчальної дисципліни: економічний та організаційний інструментарій, методи аналізу, моделювання, планування та прогнозування соціально-економічних систем та процесів.

 

Обсяг курсу: 150 годин, що відповідає 5.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ПРОЄКТНО-ОІЄНТОВАНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ПРОЄКТНО-ОІЄНТОВАНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ»