Цифровий розвиток та електронна демократія

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування
Освітньо-наукова програма: Публічне управління та адміністрування
Статус: ОК.9 - дисципліна циклу обов’язкових освітніх компонент
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 2, 4
Викладацький склад: Шмагун А.В., к. держ. упр, доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту, Ковтун О.А., к.держ.упр., доцент, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту
Мова викладання: українська

 

Мета навчальної дисципліни.

Мета навчальної дисципліні полягає у формуванні комплексу професійних компетентностей щодо цифрового розвитку та електронної демократії як суспільного ідеалу, електронної демократії як механізму політичної взаємодії, з використанням новітніх інформаційних і комунікаційних технологій задля покращення рівня й якості надання публічних послуг громадянам і подальшого інноваційного розвитку публічної сфери.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

 • формування сучасних теоретичних та практичних знань, умінь та навичок з цифрового розвитку та електронної демократії;
 • налагодження ефективних комунікацій з метою кращої підготовки до співробітництва та взаємодії в інформаційному суспільстві та суспільстві знань;
 • формування навичок самостійної роботи з традиційною літературою та джерелами в Інтернеті;
 • розвиток логічного та аналітичного мислення;
 • вироблення вміння застосовувати у професійній діяльності основних методів і принципів цифрового розвитку та електронної демократії;
 • придбання практичних навичок щодо створення відкритих публічних майданчиків, де громадяни зможуть гуртуватися з метою відстоювання своїх громадянських інтересів, відкривати нові канали для інформації, спілкування.

Здобувачі вищої освіти мають набути  загальних компетентностей:

 • ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • ЗК03. Здатність розробляти та управляти проєктами.
 • ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні комунікаційні технології.

В процесі вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти мають набути також певних спеціальних (фахових) компетентностей:

 • СК03. Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій, зокрема розробляти заходи щодо впровадження електронного урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування.
 • СК04. Здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях.
 • СК08. Здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-економічних систем на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях.
 • СК09. Здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність у сфері публічного управління та адміністрування.

Програмні результати навчання:

 • РН04. Використовувати сучасні  статистичні методи, моделі, цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач публічного управління та адміністрування.
 • РН05. Визначити пріоритетні напрями впровадження електронного урядування та розвитку електронної демократії.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Цифровий розвиток та електронна демократія» здобувачі вищої освіти повинні

знати:

 • організацію групових форм внутрішньоорганізаційної комунікації;
 • категорійно-понятійний апарат проблематики інформаційного суспільства, е-урядування та е-демократії;
 • загальні принципи, методи та моделі е-урядування, е-демократії;
 • класифікацію, ієрархію та систему надання адміністративних послуг;
 • нормативно-правові засади забезпечення розвитку інформаційного суспільства та е-демократії;
 • сутність, значення та основні етапи формування електронного уряду та електронної демократії в Україні;
 • основні принципи, напрями і механізми трансформації системи публічного управління в Україні у відповідності з вимогами інформаційного суспільства;
 • організаційну систему управління впровадженням е-демократії в Україні;

уміти:

 • оцінювати та аналізувати поточний стан е-демократії;
 • застосовувати набуті навички в практичній діяльності щодо цифрового розвитку інформаційної політики;
 • оцінювати стан ведення органами державної влади та місцевого самоврядування своїх електронних інформаційних ресурсів;
 • використовувати найкращий зарубіжний та вітчизняний досвід у цій сфері;
 • здійснювати комплексний аналіз рівня готовності органів державної влади та місцевого самоврядування до впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
 • організовувати обробку документації з метою здійснення інформаційного забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування, установ або організацій засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
 • застосовувати комунікаційні та інформаційні технології в процесі підготовки, прийняття та впровадження управлінських рішень.

Обсяг курсу – 150 годин, що відповідає 5.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Цифровий розвиток та електронна демократія»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Цифровий розвиток та електронна демократія»