Економічне врядування та публічні фінанси

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування
Освітньо-професійна програма: Публічне управління та адміністрування
Статус: ОК.8 - дисципліна циклу обов’язкових освітніх компонент
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 2, 3
Викладач: Дегтярьова І.О., д. держ. упр, професор, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту
Мова викладання: українська

 

Мета навчальної дисципліни полягає у розвитку системних знань та умінь здобувачів вищої освіти щодо формування і реалізації публічної економічної політики, розроблення обґрунтованих управлінських рішень стосовно використання публічних фінансів.

Основні завдання навчальної дисципліни:

 • формування базових знань щодо застосування кількісних методів аналізу;
 • розвиток знань щодо системи управління публічними фінансами в державі;
 • розвиток знань та вмінь щодо вироблення рішень в економічній сфері на національному рівні, регіональному і місцевому рівнях.

Здобувачі вищої освіти мають розвинути  загальні компетентності:

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення, зокрема щодо розвитку економіки та використання публічних фінансів.

Здобувачі вищої освіти мають набути також спеціальні (фахові) компетентності:

СК04. Здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях.

СК07. Здатність самостійно готувати проєкти нормативно-правових актів, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на різних рівнях публічного управління та адміністрування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Економічне врядування та публічні фінанси» здобувачі вищої освіти повинні навчитися:

РН11. Розробляти обґрунтовані управлінські рішення, враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, економічні та екологічні наслідки варіантів рішень.

у тому числі знати:

 • основні кількісні методи аналізу;
 • засади публічних фінансів;
 • складові система публічних фондів у фінансовій системі України;
 • складові бюджетної системи як основи публічних фінансів;
 • джерела формування та методи мобілізації публічних доходів;
 • зв’язок функцій держави та публічних видатків;
 • основи управління державним боргом;
 • нормативно-правову базу управління публічними фінансами в Україні;
 • механізм прийняття рішень місцевих рад про місцеві бюджети;
 • функції публічних фінансів;
 • сутність та особливості застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі;
 • алгоритм розробки, затвердження та виконання бюджетних програм;
 • форми державної підтримки місцевих бюджетів;
 • механізм використання коштів державного фонду регіонального розвитку;
 • підходи до впровадження гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі;
 • механізми запровадження громадського бюджету

у тому числі вміти:

 • розробляти проекти актів з питань економічного врядування;
 • готувати пояснювальні записки до проектів актів з питань економічного врядування відповідно до форми Регламенту Кабінету Міністрів України.

Обсяг курсу – 150 годин, що відповідає 5.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Економічне врядування та публічні фінанси»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Економічне врядування та публічні фінанси»