ФІЛОСОФІЯ

 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування, 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 074 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 073 Менеджмент, 053  Психологія
Освітньо-наукова програма: «Менеджмент організацій і адміністрування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,  «Економіка та управління підприємством», «Психологія»
Статус: вибіркова.
Форма навчання: денна/заочна
Рік, семестр: перший рік, перший семестр
Викладацький склад: Вініченко А. А. – кандидат історичних наук, старший викладач
Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни - допомогти студентам сформувати уявлення про проблематику та мову філософії, її методи, поняття та категорії, про історію філософії та її підхід до вирішення сучасних глобальних проблем, що дозволило б самостійно орієнтуватися не лише на належному рівні в науково-філософській термінології, але й крізь призму останньої зрозуміти не менш складні та суперечливі процеси життя.

Завдання навчальної дисципліни - представити студентам цілісну характеристику історико філософського процесу; продемострувати основні етапи розвитку античної, середньовічної, новочасної філософії; висвітлити філософські ідеї представників німецької класичної філософії; окреслити специфіку вивчення історії філософії; продемонструвати способи інтерпретації та аналізу філософських концепцій; ознайомити зі сучасними філософськими дискусіями, демонструючи тим самим поліфонічність філософії.

Зміст дисципліни.Предмет філософії; філософія стародавнього світу; філософія Середньовіччя, Відродження та Нового часу; особливості німецької класичної філософії; особливості німецької класичної філософії; особливості української філософської думки; філософія буття; теорія пізнання; теорія цінностей; філософське вчення про людину.

Обсяг курсу – 120 годин (4 кредити)

Форма підсумкового контролю – іспит

 

Робоча програма навчальної дисципліни «ФІЛОСОФІЯ», спеціальність 053 "Психологія"

Робоча програма навчальної дисципліни «ФІЛОСОФІЯ», спеціальність 074 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" та 073 "Менеджмент"

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «ФІЛОСОФІЯ», спеціальність 053 "Психологія"

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «ФІЛОСОФІЯ», спеціальність 074 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «ФІЛОСОФІЯ», спеціальність 073 "Менеджмент"