ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Рівень вищої освіти:

  • другий (магістерський)
  • третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: без обмежень
Спеціальність: без обмежень
Освітньо-наукова програма: без обмежень
Статус: ВК  – дисципліна вільного вибору здобувачів вищої освіти
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 2-й рік навчання
Викладацький склад:

  • Н. Г. Діденко, д. держ. упр, професор; професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту
  • Т. О. Букорос, канд. політ. наук, доцент, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту

Мова викладання: українська

 

Метою навчальної дисципліни є формування знань про основні принципи розбудови громадянського суспільства, перспективи і напрямки розвитку структур громадянського суспільства в Україні, правове забезпечення відповідних суспільних процесів захисту прав людини, формування у здобувачів вищої освіти громадянської компетентності, солідарності та партнерства. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

  • формування наукового світогляду і методологічної чіткості мислення щодо основних шляхів розбудови громадянського суспільства;
  • систематизація знань щодо теоретичних і практичних моделей здійснення громадянських суспільств;
  • оволодіння знаннями про сучасний стан розвитку громадянського суспільства, механізми взаємодії громадянських структур, принципи вирішення основних проблем захисту прав людини;
  • з’ясування структури громадянського суспільства та його взаємодії з політичною сферою і державою;
  • розуміння феноменології громадянського суспільства у сенсі формування довіри (соціального капіталу), добровільних ініціатив, солідарності і субсидіарності;
  • розвиток громадянської культури, виховання почуття громадянської активності і відповідальності за розбудову громадянського суспільства в Україні.

Зміст дисципліни.

Становлення і розвиток громадянського суспільства. Методологічні засади розбудови громадянського суспільства. Політичне життя і громадянське суспільство. Управлінські  механізми захисту прав людини. Громадянська культура і правосвідомість.

Обсяг курсу –90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА»