Історія та культура України

 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування, 05 Соціальні та поведінкові науки 
Спеціальність: 074 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 073 Менеджмент, 053  Психологія
Освітньо-наукова програма: «Менеджмент організацій і адміністрування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,  «Економіка та управління підприємством», «Психологія»
Статус: вибіркова.
Форма навчання: денна/заочна
Рік, семестр: перший рік, перший семестр
Викладацький склад: Вініченко А. А. – кандидат історичних наук, старший викладач
Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни - розвиток у студентів національної самосвідомості; виховання патріотичних, морально-етичних переконань, розуміння причетності до тисячолітньої історії та культури українського народу; формування навичок наукового аналізу, спрямованих на забезпечення самостійного осмислення закономірностей історичного розвитку; навчитися на практиці працювати з історичними джерелами i науковою літературою; навчити оцінювати суспільні явища i події, виробити вміння застосовувати набуті знання з icтopiї у повсякденній.

Завдання навчальної дисципліни -ознайомити студентів з новими підходами до вивчення історії та культури України; сформувати у них критичне ставлення до аналізу історико-культурологічного матеріалу; власний погляд на історичні явища та події; неупереджене ставлення до інших етносів, етнічних груп, окремих осіб та їхньої ролі в історії; історичне, соціокультурне мислення; усвідомлення ролі та місця України в світовій історії та культурі.

Зміст дисципліни.Історичні процеси на теренах України в період кам’яного віку та в добу палеоліту і раннього заліза. Історія та культура Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Українські землі під владою іноземних держав. Національно-культурні процеси й духовне життя в Україні у ХІV – XV ст. Виникнення та становлення українського козацтва. Визвольна війна українського народу 1648–1654: історико-культурологічний аспект; Українська державність наприкінці ХУІІ – ХУІІІ ст. Культура українського народу в другій половині XVII – XVIII ст. Україна у складі Російської та Австро-Угорської імперій. Суспільно-політичний та культурний розвиток України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Україна у першій половині ХХ ст. Українська національно-демократична революція. Україна під владою більшовиків. Українська культура в міжвоєнний період. Україна в роки другої світової війни (1939–1945 рр.). Україна у складі СРСР (50-80-ті рр. ХХ ст.)  Проголошення незалежності Української держави. Культурне життя української еміграції. 

Обсяг курсу – 120 годин (4 кредити)

Форма підсумкового контролю – іспит

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Історія та культура України», спеціальність 053 "Психологія"

Робоча програма навчальної дисципліни «Історія та культура України», спеціальність 074 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" та 073 "Менеджмент"

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Історія та культура України», спеціальність 053 "Психологія"

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Історія та культура України», спеціальність 074 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Історія та культура України», спеціальність 073 "073 Менеджмент"