Концептуальні засади публічного управління та адміністрування

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 
28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність:
281 Публічне управління та адміністрування
Освітньо-професійна програма: Публічне управління та адміністрування
Статус: ОК.1 - дисципліна циклу обов’язкових освітніх компонент
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1, 1-2
Викладацький склад: Євсюкова О.В., д.держ.упр., доцент, доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту
Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни «Концептуальні засади публічного управління та адміністрування» полягає у формування здатності розв’язувати комплексні проблеми в сфері публічного управління та адміністрування суспільними процесами та відносинами, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань у здобувачів вищої освіти, а також розвиток відповідно до освітньо-професійної програми таких загальних компетентностей (ЗК):

 • ЗК01.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • ЗК03. Здатність розробляти та управляти проєктами.
 • ЗК07. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

У процесі вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти мають набути також певних спеціальних (фахових) компетентностей (СК):

 • СК03. Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій, зокрема розробляти заходи щодо впровадження електронного урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування.
 • СК04. Здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях.
 • СК07. Здатність самостійно готувати проєкти нормативно-правових актів, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на різних рівнях публічного управління та адміністрування.
 • СК08. Здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-економічних систем на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях
 • СК09. Здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність у сфері публічного управління та адміністрування.

 Програмні результати навчання:

 • РН04. Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач публічного управління та адміністрування.
 • РН12. Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері публічного управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, вибір та використання теоретичних та емпіричних методів дослідження, аналіз його результатів, формулювання обґрунтованих висновків.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

 • узагальнення теоретичних засад публічного управління та адміністрування, розуміння основних тенденцій та напрямів його еволюції;
 • з’ясування сутності, законів, принципів і механізмів публічного управління та  адміністрування в контексті розвитку суспільства;
 • опанування основами методології, технологіями та процедурами публічного адміністрування;
 • оволодіння методами формування, моніторингу та контролю управлінських рішень суб'єктів публічної сфери, з позицій загально-цивілізаційних цінностей, світового досвіду та осмислення наукових здобутків;
 • набуття навичок розроблення та впровадження заходів із забезпечення результативної та ефективної діяльності суб'єктів публічної сфери.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Концептуальні засади публічного управління та адміністрування» здобувачі вищої освіти повинні

знати:

 • сутністьконцептуальних ідей, які складають основоположні засади теорії публічного управління, а також, понятійно-категоріальну систему науки публічного управління та адміністрування;
 • закономірності розвитку публічного управління та адміністрування як науки та практики;
 • місце, ознаки, функції держави в системі публічного управління та засади формування концепції сервізизації.
 • специфіку публічної влади та особливості процесу адміністрування у сфері публічного управління;
 • суб’єкти, об’єкт, принципи формування та процес реалізації публічної політики;
 • тенденції сервісизації діяльності органів публічної влади та передумови формування сервісної держави в Україні;
 • сутнісні характеристики громадянського суспільства, місце і роль громадських організацій у публічному адмініструванні;
 • основні тенденції в системі публічного адміністрування;
 • закони, принципи та механізми публічного управління та  адміністрування в умовах реалізації важливих суспільно-політичних реформ в Україні;
 • методи публічного адміністрування;
 • загальні положення та сучасні концепції політичної модернізації українського суспільства;
 • структуру управлінської діяльності сучасного публічного службовця.

уміти:

 • виявляти проблематику розвитку публічного управління та адміністрування, як наукової галузі сучасного суспільно-гуманітарного знання та як управлінської практики;
 • реалізовувати функції та використовувати методи та технології публічного управління та адміністрування; 
 • володіти спеціальним інструментарієм публічного управління та адміністрування та використовувати його у професійній діяльності;
 • аналізування результати діяльності посадових осіб та структурних підрозділів органів публічної влади;
 • розробляти та упроваджувати заходи із забезпечення результативної та ефективної діяльності суб’єктів публічної сфери;
 • застосовувати методи та критерії оцінювання результативності та ефективності публічного управління та адміністрування в умовах соціально-економічних змін;
 • аналізувати публічну політику держави та процес управління розвитком сервісної держави.

Обсяг курсу – 150 годин, що відповідає 5.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Концептуальні засади публічного управління та адміністрування»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Концептуальні засади публічного управління та адміністрування»